2009

1. Sternoklavikuler Eklem Kondriti: Tietze Sendromu Olgu Sunumu
Sternoclavicular Joint Swelling: Chondritis Tietze Syndrome Case Report
2. Epiforalı Olgularda Endoskopik Dakriyosistorinostomi Sonuçlarımız
Our Endoscopic Dacryocystorhinostomy Results in Patients with Epiphora
3. Tiroid Cerrahisi Deneyimlerimiz
Our Experiences in Thyroid Surgery
4. Tonsiller Mikozis: Olgu Sunumu
Tonsillar Mycosis: A Case Report
5. Baş Boyun Ekstramedüller Plazmasitomu: Üç Olgu
Extramedullary Plasmacytoma of the Head and Neck: Three Cases
6. Orta Kulak Cerrahisi Sonrası İyatrojenik Multilokule Epidermoid Parotis Kisti
Iatrogenic Multiloculated Epidermoid Parotid Cyst Following Middle Ear Surgery
7. Olgu Sunumu: Metakronize Akciğer Kanseri ve Senkronize Kronik Myelositer Löseminin Larenks Kanseri ile Birlikteliği
Case Report: Larynx Cancer, with Synchronous Chronic Myelogenous Leukemia, and Metachronous Lung Cancer
8. İnfraorbital Sinir Hiperestezisinde Cerrahi Dekompresyon
Surgical Decompression for Infraorbital Nerve Hyperaesthesia
9. Sfenoid Sinüste İzole İnvaziv Aspergillozis: Olgu Sunumu
Invasive Aspergillosis in Sphenoid Sinus: Case Report
10. Nazal Ekstranodal Naturel Killer/ T-Hücreli Lenfoma: Olgu Sunumu
Nasal Extranodal Natural Killer/ T-Cell Lymphoma: A Case Report
11. Fasiyal Paralizi ile Ortaya Çıkan Nüks Kolesteatom: Olgu Sunumu
Recurrent Cholesteatoma Presenting with Facial Paralysis: Case Report
12. Kolesteatomlu Kronik Otitis Media Olgularında Tip IV Timpanoplasti Sonuçlarımız
Results of Type IV Tympanoplasty in Cholesteatomatous Chronic Otitis Media
13. Peritonsiller Apse Tedavisinde Antibiyotik Giderinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of the Cost Effectiveness of Antibiotic Therapy for Peritonsillar Abscess
14. Sekonder Orta Konka
Secondary Middle Turbinate
15. Alt Konka Anjiyoleiyomyoması ve Literatürün Kısaca Gözden Geçirilmesi
Angioleiomyoma of the Inferior Turbinate & A Short Review
16. Kistik Lenfanjiomu Taklit Eden Arteriovenöz Malformasyon
Arteriovenous Malformation Mimicking Cystic Hemangioma
17. Laringeal Schwannoma: Olgu Sunumu
Laryngeal Schwannoma: A Case Report
18. Paraneoplastik Pemfigus: Olgu Sunumu
Paraneoplastic Pemphigus: A Case Report
19. Pediküllü Septal Kartilaj ve Frontonazal Flep Modifikasyonu ile Nazal Rekonstrüksiyon
The Nasal Reconstruction with the Application of the Pediculated Septal Cartilage and the Frontonasal ..
20. Frontal Sinüste Kolesterol Granülomu: Olgu Sunumu
Cholesterol Granuloma of the Frontal Sinus: A Case Report
21. Tanınız Nedir?
What is Your Diagnosis?
22. Adenoid Hipertrofisi Saptanan Erişkin Yirmi Üç Olgunun Analizi
Adenoid Hypertrophy: Analysis of Twenty-Three Adult Patients
23. Mitokondriyal Hastalıkların Obstrüktif Uyku Apnesinin Patogenezinde Rolü Var mı?
Do Mitochondrial Diseases Have a Role in the Pathogenesis of Obstructive Sleep Apnea?
24. Tiroglossal Duktus Kistinde Papiller Karsinom
Papillary Carcinoma in Thyroglossal Duct Cyst
25. Parotis Bezi Kanserli Hastalarda CD1a-Pozitif Langerhans Hücresi: Geriye Dönük Klinik Bir Çalışma
CD1a-Positive Langerhans Cells in Patients with Parotid Gland Malignancies: A Retrospective Clinical Study
26. Endonazal Cerrahi Sonrası Kullanılan Polivinil Asetal ve Eldiven Parmağı Tamponların Mikrobiyolojik Karşılaştırılması
Microbiological Comparison of Polyvinyl Acetal and Fingerstall Packs Following Endonasal Surgery
27. İkinci Brankiyal Yarık Kistleri
Second Branchial Cleft Cysts
28. Ülkemizde Nadir Görülen Bir Nekrotizan Lenfadenit Nedeni: Kikuchi-Fujimoto Hastalığı
A Rare Necrotising Lymphadenitis Cause in Our Country: Kikuchi-Fujimoto Disease
29. Wegener Granülomatoziste KBB Tutulumu
Otorhinolaryngologic Manifestations of Wegener’s Granulomatosis
30. Forestier Hastalığı ve Disfaji: Olgu Sunumu
Forestier Disease and Dysphagia: A Case Report
31. Postaüriküler Bölgenin Dev Trikilemmal Kisti: Olgu Sunumu
Giant Trichilemmal Cyst of the Postauricular Region: A Case Report
32. Frontal Sinüste Ciddi Deformite Oluşturan Dev Mukoselin Kombine (Eksternal ve Endoskopik) Yaklaşımla Eksizyonu..
Giant Frontal Sinus Mucocel Removal with a Combined (External and Endoscopic) Approach: A Case Report
33. Boyun Yerleşimli Hiyalen Vasküler Castleman Hastalığı: Bir Olgu Sunumu
Hyalen Vascular Castleman Disease in Neck: A Case Report
34. Tekrarlanan Radyofrekans Cerrahisinin Nazal Mukosilier Aktivite Üzerine Etkisi
The Effects Of Repeated Radıofrequency Surgery On The Nasal Mucocılıary Actıvıty
35. Ani İşitme Kaybı Hastalarında İskemi Modifiye Albuminin Tanıda Ve Prognozdaki Yeri
Dıagnostıc And Prognostıc Value Of Ischemıa Modıfıed Albumın In Sudden Hearıng Loss Patıents
36. Tükrük Bezinin Bazal Hücreli Adenomu; Sitolojik Özellikleri Ve Ayırıcı Tanısı
Basal Cell Adenoma Of Salıvary Gland; Cytologıc Features And Dıfferentıal Dıagnosıs
37. Septorinoplasti Sonrası Tek Taraflı İzole Hipoglossal Sinir Paralizisi: İki Olgu Sunumu
Isolated Unılateral Paralysıs Of The Hypoglossal Nerve Followıng Septorınoplasty Two Case Report
38. Ankara Keçiören Bölgesinde Deri Prik Testi Sonuçlarının Meteorolojik Ve Demografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi
The Evaluatıon Of Skın Prıck Test Results In Ankara Kecıoren Area Accordıng To Meteorologıc And Demografık Features
39. Nazal Polipozise Bağlı Burun Tıkanıklığının Uykuda Solunum Bozuklukları Ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
The Effect Of Nasal Obstructıon On Sleep Dısordered Breathıng And Sleep Qualıty In Patıent Wıth Nasal Polyposıs
40. Radikal Boyun Diseksiyonu Sonrası Boyun Venöz Sistemdeki Değişiklikler
The Hemodynamıc Changes In Neck After Radıcal Neck Dıssectıon
41. Primer Hiperparatiroidizm Ve Cerrahi Tedavisi
Prımary Hyperparathyroıdısm And Surgıcal Management
42. Ramsay Hunt Sendromunda 10. Kraniyal Sinir Tutulumu
X. Cranıal Nerve Involvement In Ramsay Hunt Syndrome
43. Rino-Serebral Mukormikozis: Palatal Nekroz
Rhıno-Cerebral Mucormycosıs: Palatal Necrosıs
44. Obstruktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Noktüri
Nocturıa In Obstructıve Sleep Apnea Syndrome Patıents
45. T1-T3 N0 Oral Dil Kanserlerinde Boyun Lenfatik Bölgelerinde Metastazın Araştırılması
Investıgatıon Of The Metastasıs In The Neck Levels In T1-T3 N0 Oral Tongue Cancers
46. Faringo-Laringo-Özofajektomi Sonrası Dieulafoy Lezyonu
Dıeulafoy Lesıon After Pharyngo-Laryngo-Esophagectomy
47. Mandibula Fraktürleri
Mandıbular Fractures
48. Merkezimizde İncelenen Hastalarda Tıkayıcı Uyku Apne Hipopne Sendromu Ve Sistemik Hastalık Birlikteliği
Presence Of Sys. Dıseases Of The Patıe. Who Evaluated In Our Center And Dıagnosed As Obstr. Sleep Apnea Hypopnea Synd.
49. Sık Değişken Bağışıklık Eksikliği Hastalarında Kulak Burun Boğaz Bulguları
Ear-Nose-Throat Fındıngs In Patıents Wıth Common Varıable Immune Defıcıency (Cvıd)
50. Dev Hücreli Reperatif Granuloma: Olgu Sunumu
Gıant Cell Reperatıve Granuloma: A Case Report
51. Unılateral Secondary Mıddle Turbınate Wıth Sınusıtıs
Unılateral Secondary Mıddle Turbınate Wıth Sınusıtıs

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale