Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2009 » Obstruktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Noktüri
 

Obstruktif Uyku Apne Sendromu Hastalarında Noktüri

Erdem M., Çetin B., Özgen F., Yetkin S.

Amaç: Noktüri obstrüktif uyku apne sendromu (OUAS) olgularında sık rastlanan ve bu hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir yakınmadır. OUAS olgularındaki noktüri yaygınlığı ile ilgili çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada farklı şiddetteki OUAS olgularındaki noktüri yaygınlığının ve noktüri varlığı ile ilişkili etkenlerin saptanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak gerçekleştirilen bu çalışmada 200 OUAS ve 100 horlama hastasındaki noktüri yaygınlığı ve noktüri varlığını etkileyebileceği düşünülen yaş, cinsiyet, apne hipopne indeksi (AHİ), vücut kitle indeksi (VKİ) ve mevcut tıbbi hastalıklar değerlendirilmiştir. Bulgular: Ağır OUAS hastalarında noktüri yaygınlığı % 62 olup, bu değer hafif OUAS ve horlama hastalarına göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. OUAS olgularındaki noktüri varlığının yaş (p< 0.001) ve AHİ (p< 0.01) ile ilişkili olduğu; hipertansiyon varlığı ve vücut kitle endeksi ile ilişkili olmadığı (p> 0.05) saptanmıştır. Sonuç: Ağır OUAS hastalarında noktüri oranı horlama, hafif ve orta OUAS hastalarına göre daha yüksektir. Yaş ve AHİ noktüri varlığını etkileyen faktörler olarak tespit edilirken, VKİ ve mevcut tıbbi hastalık varlığı noktüri ile ilişkili bulunmamıştır.

Nocturıa In Obstructıve Sleep Apnea Syndrome Patıents

Erdem M., Çetin B., Özgen F., Yetkin S.

Objective: Nocturia is a common complaint in obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) and it has a major impact in quality of life. However there is only limited number of investigations about the frequency of nocturnal urination in OSAS patients. The aim of the study is to investigate the effects and frequency of nocturnal urination among OSAS patients with different severities and to discover the factors related to nocturia. Material and Method: A retrospective study was performed among 200 OSAS and 100 snoring patients. These patients were compared with regard to frequency of nocturnal urination, age, sex, apnea- hypopnea index (AHI), body mass index (BMI) and current medical conditions. Results: Nocturia prevalence was found % 62 in severe OSAS patients. This result was statistically significantly higher than mild/moderate OSAS and snoring patients. The presence of nocturia in OSAS patients was correlated with age (p< 0.001) and AHI (p< 0.01); while no correlation was found for hypertension and BMI (p> 0.05). Conclusion: The nocturia frequency in severe OSAS patients was higher than mild/moderate OSAS patients and snoring patients. There was a positive correlation between nocturia and patient's age and AHI; while no correlation was found between nocturia and BMI as well as their current medical status.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2009-8 (1)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale