Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2009 » Merkezimizde İncelenen Hastalarda Tıkayıcı Uyku Apne Hipopne Sendromu Ve Sistemik Hastalık Birlikteliği
 

Merkezimizde İncelenen Hastalarda Tıkayıcı Uyku Apne Hipopne Sendromu Ve Sistemik Hastalık Birlikteliği

Korkmaz H., Özdek A., Saylam G., Tatar E.Ç., Selçuk Ö.T., Fırat H., Ardıç S.

Amaç: Polisomnografi ile tıkayıcı uyku apne hipopne sendromu (TUAHS) tanısı konan hastalarda sistemik hastalık varlığını araştırmak ve bununla ilişkili olabilecek parametreleri incelemek amaçlanmıştır. Materyal ve Metod: Çalışmamıza polisomnografi (PSG) yapılan 328 hasta dahil edildi. Hastaların sistemik hastalıkları sorgulandı. Hastaların vücut kitle indeksleri (VKİ) hesaplandı, boyun çevreleri ölçüldü. Epworth uykululuk skalası (EUS) uygulandı. Hastalar apne hipopne indeksi (AHİ) ve VKİ değerlerine göre 4'er gruba ayrıldı. TUAS tanısı alan hastalar kendi içlerinde eşlik eden sistemik hastalığı olanlar ve olmayanlar şeklinde gruplandırıldı. Bulgular: Hastaların 195'i (% 59.4) sistemik hastalığı olmayan grupta idi. Sistemik hastalığı olan hastalarda; sırayla 62 (% 18) hastada hipertansiyon (HT), 24 (% 7.3) hastada koroner arter hastalığı (KAH), anjina, myokard infarktüsü (MI) öyküsü gibi kardiyak patolojiler, 8 (% 2.4) hastada Diabetes Mellitus (DM), 15 (% 4.5) hastada astım veya Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı, 7 (% 2.1) hastada depresyon, anksiyete gibi psikiyatrik patolojiler ve 3 (% 0.9) hastada epilepsi mevcuttu. 10 hastada DM ve HT (% 3), 2 hastada DM ve astım (% 0.6) ve 2 hastada anemi (% 0.6) mevcuttu. Sistemik hastalıklar erkeklerde daha sık izlendi (p<0,0001). Sistemik hastalık grubunda hafif - ağır apnesi olanlarda erkek cinsiyet hakimiyeti mevcuttu. AHİ, boyun çevresi ve EUS ile sistemik hastalık varlığı arasında ilişki saptanmadı. Sistemik hastalığı olan grupta VKİ değerleri anlamlı olarak yüksek bulundu. Sonuç: TUAHS, pek çok sistemik hastalığın gelişimine ve ilerlemesine neden olabilmektedir. Tüm TUAHS'li olgular, özellkle erkek ve VKİ yüksek hastalar sistemik hastalık varlığı açısından değerlendirilmelidir.

Presence Of Sys. Dıseases Of The Patıe. Who Evaluated In Our Center And Dıagnosed As Obstr. Sleep Apnea Hypopnea Synd.

Korkmaz H., Özdek A., Saylam G., Tatar E.Ç., Selçuk Ö.T., Fırat H., Ardıç S.

Aim: We aimed to estimate the presence of systemic diseases and related parameters of the patients who evaluated with polisomnografy (PSG) in our sleep laboratory and diagnosed as obstructive sleep apnea hypopnea syndrome (OSAHS). Material and Method: 328 patients who had evaluated with PSG included in our study. All patients medical history were considered for systemic diseases. Body mass index (BMI) calculated and neck circumference measured. Epworht Sleepiness Scale (ESS) aplied. According to apnea hypopnea index (AHI) and BMI of the patients 4 groups constituted. The patients who diagnosed as OSAS divided into two groups as patients with systemic diseases and without systemic diseases. Results: 195 (59,4%) of the patients had no systemic diseases. 62 (18%) of patients had hypertension, 24 (7,3%) had cardiac patologies like coranary hearth disease(CHD), history of myocardial infarction, angina, 8 ( 2,4%) had Diabetes Mellitus (DM); 15 (4,5%) had asthma or Chronic Obstructive Pulmonary Diseases (COPD), 7 (2,1%) had pysiatric patologies like depression, anxiety and 3 (0,9%) had epilepsy. 10 patients with hypertension also had DM (3%) and 2 of them had asthma (0,6%). 2 patients had anemia. Systemic diseases were more frequent in male sex (p<0,0001) Especially in the systemic disease group with mild and severe apnea male dominancy is prominent. There were no statistical relationship between AHI, neck circumference measurements, ESS and having systemic diseases. BMI were significantly higher in systemic disease group. Conclusion: Systemic diseases should be developed and progresses by OSAHS. All OSAHS patients especially males and with high BMI should be evaluated for systemic diseases.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2009-8 (2)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale