Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2009 » Nazal Polipozise Bağlı Burun Tıkanıklığının Uykuda Solunum Bozuklukları Ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi
 

Nazal Polipozise Bağlı Burun Tıkanıklığının Uykuda Solunum Bozuklukları Ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

Gerek M., Tosun F., Özgen F., Kemikli K., Yetkin S., Durmaz A.

Amaç: Uykuda solunum bozuklukları, üst solunum yolu tıkanıklığı bulunan hastalarda sık karşılaşılan bir problemdir. Bu çalışmanın amacı nazal polipozise bağlı burun tıkanıklığının uyku kalitesi üzerine etkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya nazal polipozis sebebiyle burun tıkanıklığından yakınan 31 hasta ve kontrol grubu olarak da 25 sağlıklı olgu dahil edildi. Maksillofasiyal deformite, santral uyku apnesi, diğer primer uyku bozuklukları, uyku apnesiyle ilişkili diğer sistemik hastalıkları olanlar, ve National Health and Nutrition Examination Survey kriterlerine göre şişman olanlar çalışma dışında bırakıldı. Burun tıkanıklığı endoskopik muayene ve akustik rinometri ile belirlendi. Uyku kalitesi görsel analog skala, Epworth uykululuk skalası ve polisomnografi ile değerlendirildi. Bulgular: Hasta gurubunun tamamında (%100) ve kontrol gurubunun 6'sında (%24) horlama yakınması vardı. Görsel analog skala ile yapılan değerlendirmede, hasta grubunda horlama yakınmasının varlığı ve şiddeti anlamlı derecede fazla bulundu (p<0,001). Gün içi uykululuk skorları, apne-hipopne indeksi ve en uzun apne süresi hasta gurubunda anlamlı şekilde yüksekti (p<0,001). Apne hipopne indeksi 5'den büyük olan hasta sayısı hasta grubunda 6 kontrol grubunda sıfırdı. Uyku evreleri ve arteriyel oksijen saturasyon oranları açısından hasta ve kotrol grupları arasında anlamlı bir farklılık saptanmadı. Hasta grubunda ara kesitsel alanlardan CSA2, CSA3 ve toplam hacim değerleri her iki nazal pasajda da istatistiksel olarak anlamlı derecede düşük bulundu (p<0,05). Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, nazal polipozise bağlı burun tıkanıklığının horlamayı, apne-hipopne indeksini ve uyku kalitesini bozarak gün içi uykusuzluğu artırdığını göstermiştir. Ancak apne hipopne indeksi 5'den büyük olan tıkayıcı uyku apne hastaları ile ilgili daha net bir yorum için daha çok hasta ile yapılmış çalışmalara ihtiyaç vardır.

The Effect Of Nasal Obstructıon On Sleep Dısordered Breathıng And Sleep Qualıty In Patıent Wıth Nasal Polyposıs

Gerek M., Tosun F., Özgen F., Kemikli K., Yetkin S., Durmaz A.

Introduction: Sleep related respiratory disturbance is a common problem in patients with obstructive disorders of the upper respiratory tract. The aim of this study was to investigate the effects of nasal obstruction on sleep quality, in patients with nasal polyposis. Material and methods: A group of patients (n=31) with obstructing nasal polyposis and 25 healthy cases as the control group were enrolled in the study. Patients with maxillofacial deformity, central sleep apnea, other primary sleep disorders, systemic diseases associated with sleep apnea, and overweight acording to National Health and Nutrition Examination Survey criteria were excluded from the study. Nasal obstruction was determined by nasal endoscopy and acoustic rhinometry. Sleep quality was evaluated, using visual analog scale, Epworth Sleepiness Scale and polysomnography. Results: There was snoring in all patients in the study group and in 6 cases in the control group. There was a significant difference between the study and control groups by means of severity and the rate of snoring according to visual analog scalae (p<0,001). Daytime sleepiness scores, apnea-hypopnea index, and the longest apnea period were significantly higher in the patient group (p<0,001). There were 6 patients with apnea hypopnea index greater than 5 in the study group and no patients with apnea hypopnea index greater than 5 in the control group. However, duration of sleep periods, and rates of arterial oxygen saturation did not differ significantly between the patients and control groups. The cross sectional areas CSA2, CSA3, and total volume of both two nasal cavities were significantly lower in the patient group (p<0,05). Conclusions: Findings of this study indicate that, nasal obstruction due to nasal polyposis impairs sleep quality by causing snoring and apnea-hypopnea, and increasing daytime sleepiness. However, further studies with more patients are needed to comment about obstructive sleep apnea patients with greater than 5 apnea hypopnea indexes.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2009-8 (3)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale