Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2009 » Tekrarlanan Radyofrekans Cerrahisinin Nazal Mukosilier Aktivite Üzerine Etkisi
 

Tekrarlanan Radyofrekans Cerrahisinin Nazal Mukosilier Aktivite Üzerine Etkisi

Sütbeyaz Y., Üçüncü H., Altaş E., Aktan B., Yörük Ö., Önder Tatar A., Kurt S.

Amaç: Radyofrekans termal ablasyon (RFTA) cerrahisinin nazal mukosilier aktivite üzerine etkilerini değerlendirmek. Gereç ve Yöntemler: Medikal tedaviye dirençli bilateral alt konka hipertrofisi olan 110 erişkin hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalara RFTA cerrahisi uygulamadan 1 gün önce ve tedaviden 2 ay sonra sakarin testi yapıldı. Cerrahi sonrası obstrüksiyon semptomlarında yeterli düzelme saptanamayan 23 hastaya birinci seanstan 2 ay sonra ikinci bir RFTA cerrahisi uygulandı ve uygulamadan 2 ay sonrada sakarin testi yapıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 110 hastanın 63 'ü (% 57.2) kadın, 48' i (% 43.6) erkek olup ikinci kez radyofrekans cerrahisi uygulanan 23 hastanın 15'i (%65.2) kadın 8' i (%34.7) erkekti. Sakarin klirens süresi tedavi öncesinde ortalama 13.5 dk., ilk uygulamadan sonra ortalama 12.2 dk. ve ikinci uygulamadan sonra 12.9 dk olarak tespit edildi. Sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldığında RFTA öncesi, ilk uygulama ve ikinci uygulama sonrasında sakarin klirens süreleri arasında anlamlı bir fark saptanmadı (p>0.05). Sonuç: RFTA cerrahisi %80-100 oranında obstrüktif semptomlarda düzelme sağlayan bir teknik olmakla birlikte dirençli olgularda tekrarlayan uygulamalara ihtiyaç duyulabilmektedir. Çalışmamızın sonuçlarına göre RFTA cerrahisi literatür bulgularına uygun olarak tek uygulama sonrası mukosilier fonksiyonları korumuştur. Ayrıca çalışmamız literatürde daha önce değinilmemiş olan tekrarlayan RFTA uygulamalarının nazal mukosilier fonksiyonları bozmadığını, bu sonuçla tekrarlı uygulamalarda da güvenilir bir yöntem olduğunu gösterdi.

The Effects Of Repeated Radıofrequency Surgery On The Nasal Mucocılıary Actıvıty

Sütbeyaz Y., Üçüncü H., Altaş E., Aktan B., Yörük Ö., Önder Tatar A., Kurt S.

Objective: To evaluate the effects of radiofrequency thermal ablation (RFTA) surgery on the nasal mucociliary activity. Method and Material: The study included 100 adult patients with bilateral lower concha hypertrophy resistant to medical treatment. Al the patients were applied a saccharin test one day before the RFTA surgery and two months postoperatively. In 23 patients, who did not show the desired improvement in the obstruction symptoms, underwent a second RFTA intervention two months after the initial surgery. These patients were applied saccharin test in the postoperative 2nd month. Results: Of 110 patients, 63 (% 57.2) were female and 48 (% 43.6) were male. Of the 23 patients who underwent a second RFTA surgery, 15 (%65.2) were female and 8 (%34.7) were male. The mean preoperative saccharin clearance time was 13.5 min; after the first surgery, it was 12.2 min, and after the second surgery, it was 12.9 min. Statistical comparisons revealed no statistically significant differences between the saccharin clearance times preoperatively, after the first RFTA and after the second RFTA (p>0.05). Conclusion: Although RFTA surgery yields 80-1005 improvement in obstructive symptoms, repeated RFTA interventions may be required in resistant cases. According to the results of our study, RFTA surgery preserved the mucociliary functions after only one application, as reported in the literature. Furthermore, the results indicated that repeated RFTA interventions do not impair the nasal mucociliary functions and thus can be used as a reliable technique for repeated interventions, a finding that has never been reported before.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2009-8 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale