Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2009 » Ani İşitme Kaybı Hastalarında İskemi Modifiye Albuminin Tanıda Ve Prognozdaki Yeri
 

Ani İşitme Kaybı Hastalarında İskemi Modifiye Albuminin Tanıda Ve Prognozdaki Yeri

Özdek A., Korkmaz H., Saylam G., Renda L., Eminağaoğlu S., Çadallı Tatar E.

Amaç: Vücutta oluşan birçok iskemi esnasında yükselen kan iskemi modifiye albuminin (İMA) , ani işitme kaybı (AİK) hastalarında kan değerlerinin bakılması ve yüksekliğinin tespiti halinde prognoza olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem ve gereçler: 17 ani işitme kaybı olan erişkin hastanın 1. ve 5. gün periferik kan İMA değerleri bakılmış, 25 sağlıklı ve normal odyolojik sonuçlara sahip erişkinlerden oluşan kontrol grubunun İMA değerleri ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca AİK hastalarının sistemik hastalığının olup olmamasının İMA değerleri üzerine etkisi incelenmiştir. Bulgular: Çalışma ve kontrol grubundaki kişilerin 1. ve 5. gün İMA değerlerinin hiçbiri 0.400 absorbans ünitesi (ABSU) üzerinde bulunmamıştır. Çalışma grubu ile kontrol grubu arasında erken ve geç dönem İMA değerleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark görülmemiştir. Sistemik hastalığı olan ve olmayan AİK hastalarının İMA değerleri arasında ve işitmesi düzelen ve düzelmeyen AİK hastalarının İMA değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Tartışma ve sonuç: İMA değerlerinde vücutta oluşan iskemilerde yükselme olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. AİK etyolojisinde vasküler bozukluklar ön plana çıkmaktadır. AİK tanısında ve prognozunda yol gösterici, kolay uygulanan, güvenilir ve ucuz bir marker ihtiyacı vardır. Bu çalışmada AİK hastalarında İMA değerleri incelenmiş ancak istatistiksel olarak anlamlı sonuç elde edilmemiştir. İskemik bölgenin kokleada sınırlı olması ve periferik kan İMA değerlerine etkisinin düşük olması neden olarak düşünülmüştür.

Dıagnostıc And Prognostıc Value Of Ischemıa Modıfıed Albumın In Sudden Hearıng Loss Patıents

Özdek A., Korkmaz H., Saylam G., Renda L., Eminağaoğlu S., Çadallı Tatar E.

Purpose: We aimed to evaluate blood level of ischemia modified albumin(IMA) which, arises during various ischemia status in the body, and to search its effect on prognosis while it was found elevated. Material-methods: 1st and 5th day IMA blood levels of 17 sudden hearing loss patients and of 25 healthy adults who have normal audiological examination as a control group were recorded and compared with each other. The effect of systemic disease existence on IMA values was also evaluated. Results: IMA value over 0.400 ABSU in both 1st and 5th day records of research and control groups were not found. There were no statistical significant difference between early and late values of IMA (p>0,05). There were no statiscally significant difference between the IMA values of the patients who have systemic disease or not, and of the patients who have recovery or not (p>0,05). Discussion and conclusion: It was reported that IMA was elevated in many ischemic condition of the body. Vascular impairments suspected in etiopathogenesis of the sudden hearing loss. A trustworthy, easy applicable and cheap marker is always necessity in diagnosis and monitoring of prognosis of the sudden hearing loss. IMA values were investigated to test it could be a marker or not; but the results were not found statistical meaningful. We think the cause of this result depends on; ischemic region is limited in cochlea and its effect on peripheric blood level of IMA is low.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2009-8 (4)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale