2010

1. Endolarengeal Eksizyonla Tedavi Edilen Larengeal Kondrosarkom
Laryngeal Chondrosarcoma Treated with Endolaryngeal Excision
2. Paranazal Sinüs Relapslı Bir Akut Myeloid Lösemi Olgusu
An Acute Myeloid Leukemia Case with Paranasal Sinus Relapse
3. Submandibular Tükrük Bezinde Gelişen Malign Miyoepitelyoma: Olgu Sunumu
Malignant Myoepithelioma Arising from the Submandibular Salivary Gland: A Case Report
4. Servikal Tüberküloz Lenfadenit Ön Tanılı Bir Olguda Castleman Hastalığı
Castleman Disease in a Case with the Initial Diagnosis of Cervical Tuberculous Lymphadenitis
5. Parotis Bezi Pleomorfik Adenomundan Kaynaklanan Dev Myoepitelyal Karsinom: Bir Olgu Sunumu
Giant Myoepithelial Carcinoma Arising from Pleomorphic Adenoma of the Parotid Gland: A Case Report
6. Bir Olgu Nedeniyle Meniere Hastalığı Tedavisinde Endolenfatik Kese Cerrahisinin Yeniden Gözden Geçirilmesi
Re-Evaluation of Endolymphatic Sac Surgery in Meniere Disease Treatment Due to a Case
7. X Geçişli Agamaglobulinemi Vakasında Kronik Rinosinüzit ve Endonazal Deformite: Olgu Sunumu
Chronic Rhinosinusitis and Endonasal Deformity in X Linked Agammaglobulinemia: A Case Report
8. Nazolabial Kist: Beş Olgunun Değerlendirilmesi
Nasolabial Cyst: Analysis of Five Cases
9. Stevens-Johnson Sendromu
Stevens-Johnson Syndrome
10. Maksillofasiyal Eozinofilik Granülomada Sınırlı Eksizyon ve Steroid Enjeksiyonu ile Tedavi
Treatment of Maxillofacial Eosinophilic Granuloma with Limited Excision and Steroid Injection
11. Fronto-Etmoid Mukoselin Neden Olduğu Geçici Monoküler Görme Kaybı
Transient Monocular Blindness Caused By Fronto-Ethmoid Mucocele
12. Whiplash Injury Sonrası Gelişen Retrofarengeal Hematom Formasyonu
Retropharyngeal Hematoma Formation Following Whiplash Injury
13. Hipoglossal Schwannoma
Hypoglossal Schwannoma
14. Baş Boyun Bölgesinin Pilomatriksomaları
Pilomatrixomas of the Head Neck Region
15. İki Olguda Timpanik Membran Hemanjiomu
Tympanic Membrane Hemangioma in Two Cases
16. Sternokleidomastoid Miyokutanöz Flebi Kullanılarak Faringokutanöz Fistül Onarımı
Reconstruction of Pharyngocutaneous Fistula Using the Sternocleidomastoid Myocutaneous Flap
17. Multifokal Yerleşimli Pilomatriksoma: Olgu Sunumu
Multifocal Pilomatrixoma: Case Report
18. Nazal Kaviteden Kaynaklanan Lenfoma
Lymphoma Arising from the Nasal Cavity
19. Alt Konka Hipertrofilerinde Radyofrekans Ablasyonu: Farklı Uygulama Teknikleri
Radiofrequency Ablation for Inferior Turbinate Hypertrophy: Different Application Techniques
20. Baş ve Boyun Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biopsisinin Tanısal Değeri
Diagnostic Accuracy of Fine Needle Aspiration Biopsy in and Neck Masses
21. Kronik Otitis Media Tanısı ile Opere Edilen Olgularda Preoperatif Bilgisayarlı Tomografi Bulguları ile Operasyon..
Comparison of Surgical Findings and Preoperative Computed Tomography Findings in Patients with Chronic..
22. Parafaringeal Bölgenin Multipl Schwannomu
Multiple Schwannoma of the Parapharyngeal Space
23. Parotis Kitlelerinde İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi ve Histolojik Sonuçların İlişkisi
Correlation Between Fine Needle Aspiration Biopsy and Histologic Findings in Parotid Masses
24. Açık Teknik Mastoid Cerrahisinde Modifiye Z-Meatoplasti
Modified Z-Meatoplasty in Open Technique Mastoid Surgery
25. Gömülü Küpe: Bir Olgu Sunumu
Embedded Pierced Earrings: A Case Report
26. Larinkste İnflamatuar Myofibroblastik Tümör
Inflammatory Myofibroblastic Tumor in the Larynx
27. İntraparankimal Yerleşimli Parotis Taşı: Olgu Sunumu
Intraparenchymal Parotid Calculi: A Case Report
28. Sinonazal Hemanjioperisitoma
Sinonasal Hemangiopericytoma
29. Retrofarengal Amfizeme, Abse Formasyonuna ve Mediastinite Neden Olan Posterior Farenks Delici Yaralanması: Olgu Sunumu
Penetrating Injury To Posterior Pharynx Causing Retropharyngeal Emphysema, Abscess Formation and Mediastinitis:..
30. Nadir Boyun Kitlesi Nedeni: Servikal Vertebra Kondromu
A Rare Cause Of Neck Mass: Cervical Vertebrae Chondroma
31. Otoimmün İç Kulak Hastalığı: Derleme
Autoimmun Inner Ear Disease: A Review
32. Pediatrik Trakeotomi Ve Ev Bakımı
Pedıatrıc Tracheotomy And Home Care
33. Rutin Pediatrik Adenotonsillektomilerde Mikroskopik Histopatolojik İnceleme
The Mıcroscopıc Hıstopathologıc Examınatıon In Routıne Pedıatrıc Adenotonsıllectomy
34. Nazal Polipozis Ve Aspirin İntoleransı
Nasal Polıposıs And Aspırın Intolerance
35. Kronik Dispneye Sebep Olan Castleman Hastalığı: Olgu Sunumu
Castleman's Dısease As A Cause Of Chronıc Dyspnea: Case Report
36. Gecikmiş Endolenfatik Hidropsun Etyoloji, Tanı Ve Tedavisi: Derleme
Etıology, Dıagnosıs And Treatment Of Delayed Endolymphatıc Hydrops: A Revıew
37. Ventilasyon Tüpü Komplikasyonları
Tympanostomy Tube Complıcatıons
38. Süspansiyon Larengoskopinin Postoperatif Komplikasyonları
Postoperatıve Complıcatıons Of Suspensıon Laryngoscopy
39. Alerjik Rinitli Olgularımızda Semptomlar Ve Cilt Testi İle Saptanan Alerjenlerin Dağılımı
The Symptoms In Patıents Wıth Allergıc Rhınıtıs And Dıstrıbutıon Of Allergens Detected By Skın Test
40. Koanaya Ulaşan İzole Nazal Polipli Olgularda Klinik Deneyimimiz
Our Clınıcal Experıence In Patıents Wıth Isolated Choanal Polyps Reachıng Choana
41. Kliniğimizde 19 Yıllık Period'da Takipleri Yapılan Boyun Kitleli Olguların Epidemiyolojik Verilerinin Retrospektif Anali
Retrospectıve Analysıs Of The Epıdemıologıcal Data Of The Patıents Wıth Neck Masses Followed For 19 Years
42. Tiroid Cerrahisinde Nervus Laringeus Recurrens
Nervus Laryngeus Recurrens In Thyroıd Surgery
43. Sigaranın Kulak Burun Boğaz Hastalıklarının Medikal Ve Cerrahi Tedavisi Üzerine Etkileri
The Effects Of Cıgarette On Medıcal And Surgıcal Treatment Of Ear Nose And Throat Dıseases
44. Tiroglossal Duktus Kistlerinde Preoperatif Tanı Yöntemleri
Preoperative Diagnostic Methods Of Thyroglossal Duct Cysts
45. Soğuk Disseksiyon Tekniğine Karşı Plazmakinetik Tonsillektomi Tekniğinde Postoperatif Ağrının Karşılaştırılması
The Comparıson Of Plasmakınetıc Tonsıllectomy Technıque Wıth Cold Dıssectıon Technıque Concernıng Postoperatıve Paın
46. Disfaji Etyolojisinde Forestier Hastalığı: Olgu Sunumu
Forestıer Dısease In The Etıology Of Dysphagıa: Case Report
47. Trabzon'da Horlama, Tıkayıcı Uyku Apnesi Sendr.Semptomları,Gün İçi Uykululuk Halinin Prevalansı Ve bunların risk faktörl
Prevalence And Rısk Factors Of Snorıng, Obstructıve Sleep Apnea Symptoms, And Excessıve Daytıme Somnolence In Trabzon
48. Timpanoplastide Temporal Kas Fasya Greftinin Başarısını Etkileyen Faktörler
Factors Affectıng The Success Of Temporal Muscle Fascıa Graft In Tympanoplasty

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale