Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Süspansiyon Larengoskopinin Postoperatif Komplikasyonları
 

Süspansiyon Larengoskopinin Postoperatif Komplikasyonları

Cenik Z., Arbağ H., Öztürk K., Keleş B., Kara M.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, larengeal patolojilerin teşhis ve tedavisinde oldukça yaygın olarak uygulanan Gallows süspansiyon laringoskopi operasyonun postoperatif komplikasyonların gelişme sıklığını ve olası risk faktörlerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Gallows suspansiyon laringoskopi uygulanan 50 hasta prospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, tanısı, operasyon öncesi ve sonrası orafaringeal semptomları, fizik muayene bulguları, operasyon süresi ve ortaya çıkan komplikasyonlar, süresi ve şiddeti kaydedildi. Bunların yanı sıra, hastaların tiromental mesafesi, ağız açıklığı ölçüldü, mallampati ve laringoskopi klasifikasyonu yapıldı. Bulgular: Hastalarımızın 5'i kadın (%20), 45'i erkek (%80) olup, yaş ortalaması 48.3 (yaş aralığı, 21-81) idi. Süspansiyon laringoskopi sonrası %62 olguda minor komplikasyon gelişti. En sık görülen minor komplikasyonlar boğaz ağrısı (%72), yutma güçlüğü (%40) ve diş ağrısı (%24) idi. Komplikasyonlar ortalama 9.5 gün (5-21) sürdü. Olguların hiçbirinde majör komplikasyon gelişmedi. Tiromental uzunluk 6 cm'den kısa olan zor entübasyon olgularında minor komplikasyonların anlamlı derece daha sık görüldüğü tespit edilirken (p<0.05), operasyon süresi, mallampati derecesi, larengeal grade, ağız açıklığı ile minor komplikasyonlar arasında ise anlamlı bir ilişki tespit edilmedi (p>0.05). Sonuç: Süspansiyon laringoskopi operasyonunda minör komplikasyonlar oldukça yaygın görülmekle beraber bunların çoğu geçici problemlerdir. Hastaların bu olası komplikasyonlar açısından preoperatif olarak bilgilendirilmesi, hasta uyumunu ve memnuniyetini artıracaktır.

Postoperatıve Complıcatıons Of Suspensıon Laryngoscopy

Cenik Z., Arbağ H., Öztürk K., Keleş B., Kara M.

Aim: To evaluate the incidence and risk factors of complications of after Gallows suspension laryngoscopy (SL) in the patients with larengeal pathology. Material and Methods: Fifty patients undergoing SL were prospectively evaluated. Sex and age distributions of patients, diagnosis, oropharyngeal symptoms of after and before SL, exmanitaion findings, duration of SL, complications, duration and severity of complications were recorded. In addition, thyromental distanse and mouth opening were measured. All patients were performed mallampati classification and laryngoscope grade in order to evaluate orapharynx and larynx. Results: 5 female (20%) and 45 male (%80) patients with average age of 48.3 years (range, 21-81) were included in the study. Minor postoperative complications occured in 62% of patients. The most frequent complications were sore throat (78%), difficulty swallowing (60%) and toothache (24%). Average duration of complications was 9 days (range, 5-21). Major complications did not development in the patients. Although, there were statistically significant relationship between minor complications and thyromental distanse (p<0.05), there were no statistically significant relationship between minor complications and duration of SL, mouth opening, mallampati classifications and laryngoscope grade (p>0.05). Conclusion: Minor complications after SL commonly occured, but these were temporary. Therefore, in the preoperative period, if we give information about possible complications after SL to patients, we can increase compliance and pleasure of patients.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2010-9 (2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale