Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Koanaya Ulaşan İzole Nazal Polipli Olgularda Klinik Deneyimimiz
 

Koanaya Ulaşan İzole Nazal Polipli Olgularda Klinik Deneyimimiz

Gökçeer T., Tatlıpınar A., Esen E., Köksal S.

Amaç : Koanal polip nedeniyle kliniğimizde opere edilen olguların değerlendirilerek hastalığın kliniği, tanı metodları ,uygulanan cerrahi yöntemlerin etkinliği ve klinik seyri ile ilgili deneyimimizin sunulması. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya koanal polip nedeniyle kliniğimizde opere edilen 23 hasta (8'i çocuk (5 kız, 3 erkek), 15 erişkin (10 erkek, 5 kadın); ortalama yaş 26,7; dağılım 10-74) alındı. Hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Anamnez formları, rutin kulak burun boğaz ve endoskopik muayene bulguları, radyolojik inceleme sonuçları ve operasyon bulguları, histopatolojik inceleme ve takip sonuçları değerlendirildi. Koanal poliplere eşlik eden nazal patolojiler ve sinonazal anatomik varyasyonlar kaydedildi. Bulgular: Hastaların kliniğimize başvuruşlarındaki majör yakınması burun tıkanıklığı (%100) idi. Koanal polipli vakaların 21'i antrokoanal polip, 1'i etmokoanal polip, 1'i sfenokoanal polip idi. Antrokoanal polip olgularının %66,6 ‘sında septal deviasyon ,%42,9'unda sinüzit, %14,2'sinde konka bülloza mevcuttu. Hastaların cerrahi tedavisinde fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (20/21), transkanin sinoskopi (4/21), Caldwell-Luc (3/21), septoplasti (3/21) ve adenoidektomi (1/21) yöntemleri uygulandı. Fonksiyonel endoskopik sinüs cerrahisi (FESC) uygulanan hastalardan 2'sinde nüks oldu. Bu hastalardan çocuk olana tekrar FESC, erişkin olana Caldwell-Luc yapıldı. Çocuk hastanın postoperatif 1 yıllık, erişkin hastanın 2,5 yıllık izleminde nüks tespit edilmedi. Sonuç : Koanal polipli olgulara septum deviasyonu ve sinüzit sıklıkla eşlik eder. Endoskopik sinüs cerrahisi koanal poliplerin tedavisinde hem çocukluk yaş grubu, hem de erişkin yaş grubunun tedavisinde uygulanabilir, etkili bir tedavi yöntemidir. Nüks olgularda ve maksiller sinüs antrumundan sinüsün gözlenemediği durumlarda rezidü doku kalmadığından emin olmak için transkanin sinoskopiden yararlanılabilir.

Our Clınıcal Experıence In Patıents Wıth Isolated Choanal Polyps Reachıng Choana

Gökçeer T., Tatlıpınar A., Esen E., Köksal S.

Purpose : To present our experience regarding clinical findings, diagnostic methods, effectiveness of surgical methods and clinical course in patients with choanal polyp who underwent surgery in our clinic. Methods: Twenty-three patients (8 children, M/F: 3/5; 15 adults M/F: 10/5; mean age 26,7 years, age range 10-74) who underwent surgery for choanal polyp in our clinic were included. Patient files were evaluated retrospectively. Patient history forms, ear nose and throat and endoscopic examination findings , radiologic and operation findings, histopathological evaluation and follow up results were recorded. Nasal pathologies accompanying choanal polyps and sinonasal anatomic variations were also recorded. Results: Major complaint of the patients at presentation was nasal obstruction (100%). There were 21 antrochoanal polyps, 1 ethmochoanal polyp, 1 sphenochoanal polyp. Septal deviation, sinusitis, and chonca bullosa were present in 66,6%, 42,9% and 14,2% of antrochoanal polyp patients, respectively. Functional endoscopic sinus surgery (20/21), transcanine sinoscopy (4/21), Caldwell-Luc (3/21), septoplasty ( 3/21) and adenoidectomy (1/21) were used as surgical methods. There were two recurrences in patients who underwent functional endoscopic sinus surgery. For these recurrences functional endoscopic sinus surgery was performed in child patient and Caldwell-Luc was performed for adult patient. No new recurrences were observed in postoperative period of 1 year in child patient and 2,5 years in adult patient. Conclusion: Septal deviation and sinusitis commonly accompany choanal polyps. Endoscopic sinus surgery can be performed in the treatment of choanal polyps both in child and adult age groups, and is an effective treatment modality. In recurrent cases and in stituations where sinus can not be observed through maxillary sinus antrum, transcanine sinoscopy may be employed to rule out residual tissue.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2010-9 (2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale