Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Kliniğimizde 19 Yıllık Period'da Takipleri Yapılan Boyun Kitleli Olguların Epidemiyolojik Verilerinin Retrospektif Anali
 

Kliniğimizde 19 Yıllık Period'da Takipleri Yapılan Boyun Kitleli Olguların Epidemiyolojik Verilerinin Retrospektif Anali

Güler C., Altuntaş EE., Tuncer E., Uysal Ö. İ.

Amaç: Boyun kitleleri nedeni ile takip ve tedavileri yapılmış olan 481 olgunun demografik ve klinik verileri ile histopatolojik tanı dağılımlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Boyun kitlesi olan, tanı ve tedavi amacıyla cerrahi uygulanan 481 hastanın (229 kadın, 252 erkek; ort. Yaş 38.3±18) yaş cinsiyet, klinik ve histopatolojik bulguları not edilerek retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Boyun kitleli 481 hastanın 230'u (%47,8) enflamatuar, 203'ü (%42,2) neoplastik, 48'i (%9,9) konjenital orjinli idi. Yaş ortalamaları konjenital kitlelerde 23.5±14.9, enflamatuar kitlelerde 37.4±15.3, benign kitle tanısı konanlarda 36.8 ±17 ve malign kitle tanısı konan olguların ise yaş ortalaması 50.4±19.6 yıl idi. Enflamatuar kitleler içinde tüberküloz lenfadenit [101 (%43,9) olgu] ve konjenital kitleler içinde ise tiroglossal duktus kisti [16 (%33,3) olgu] en sık görülen patoloji olarak saptandı. Neoplastik kitlelerin 105'nin (%51,7) malign, 98'inin (%49,3) benign karekterli olduğu, malign kitleler içinde lenfoma [53 (%51,4) olgu] ve benign kitleler içinde ise pleomorfik adenom [55 (%56,1)olgu] en sık tespit edilen patoloji idi. Sonuç: Sivas ve çevresi gibi sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgelerde tüberkülozun halen boyun kitleli hastalarda en sık karşılaşılan etyolojik neden olduğu görülmektedir. Ayrıca yaşda boyun kitlelerinin ayırıcı tanısında önemli bir faktör olarak gözükmektedir. İleri yaşlardaki hastalarda ise neoplastik boyun kitleleri en önemli hastalık gurubunu oluşturmaktadır.

Retrospectıve Analysıs Of The Epıdemıologıcal Data Of The Patıents Wıth Neck Masses Followed For 19 Years

Güler C., Altuntaş EE., Tuncer E., Uysal Ö. İ.

Objective: The aim was to evaluate demographic and clinical data and distribution of the histopathological diagnoses of the 481 neck mass cases who have been treated and and followed for the last 19 years. Material and Method: 481 cases (229 female, 252 male; mean age 38.3±18) had been operated for diagnosis or for treatment of a neck mass was retrospectively analysed for their age and sex distribution, clinical and histopathologic findings. Findings: 481 patients with a neck mass were distributed as 230 (47.8%) inflammatory 203 (42.2%) neoplastic, 48 (9.9%) congenital origin. Mean age was 23.5±14.9 in congenital cases whereas 37.4±15.3 in inflammatory masses; 36.8 ±17 in benign cases, 50.4±19.6 years in malignant ones. The most common diagnoses in inflammatory masses was tuberculosis lymphadenitis (101 cases 43.9%) and in congenital ones thyroglossal duct cysts (16 cases 33.3%) respectively. Neoplastic masses were distributed as 105 (51.7%) malignant, 98 (49.3) benign in nature and the most common malignant mass was lymphoma (53 cases, 51.4%) and the most common benign mass was pleomorphic adenoma (55 cases, 56.1%) histopathological diagnosis. Result: Tuberculosis lymphadenitis was found to be the most common cause of the neck masses socioeconomically underdeveloped provinces like our province Sivas. Additionally the age of the patients were seen an important factor in the differential diagnoses of the neck masses. By the advanced age neoplastic causes becomes more prominent.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2010-9 (2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale