Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Gecikmiş Endolenfatik Hidropsun Etyoloji, Tanı Ve Tedavisi: Derleme
 

Gecikmiş Endolenfatik Hidropsun Etyoloji, Tanı Ve Tedavisi: Derleme

Babademez M.A., Dağlı M., Karaşen R.M., Acar B., Karabulut H., Günbey E.

Giriş: Gecikmiş endolenfatik hidrops (GEH) daha önce tek taraflı ileri derecede veya total işitme kaybı olan hastalarda latent bir periyodu takiben ortaya çıkan ve bu özellikleriyle Meniere hastalığından ayırt edilebilen bir klinik durumdur. Semptomlar işitme kaybından 1 ile 74 yıl arasında değişen bir latent periodu takiben ortaya çıkmaktadır. Sebepleri çocukluk döneminde idiopatik sensörinöral işitme kaybı, viral labirentitler, fiziksel ve akustik travmalardır. İpsilateral, kontralateral ve bilateral olmak üzere 3 klinik tipi tanımlanmıştır. Medikal tedaviye yanıt vermeyen GEH hastalarında değişik cerrahi tedaviler kullanılmaktadır. Hastalar ve Yöntem: Literatürde GEH ile ilgili yayınlanan klinik çalışmalar ve derlemeler sistematik olarak değerlendirildi ve yayınlanan toplam 308 GEH olgusu ile ilgili epidemiyolojik, etyolojik veriler, klinik özellikler, odyovestibüler bulgular, uygulanan tedavi yöntemleri ve başarı oranlarının analizi yapılarak derlendi. Sonuçlar: Derlenen 308 GEH olgusunun 157'si ipsilateral, 133'ü kontralateral, 18'i ise bilateral GEH olarak tespit edilmiştir. Etyolojide en sık çocukluk döneminde nedeni bilinmeyen işitme kaybı, bakteriyel enfeksiyonlar, ani işitme kaybı, kabakulak ve kafa travması mevcuttu. Elektronistagmografi (ENG) ve kalorik testlerinin sonuçları; 92 olgunun %69'unda anormal ENG bulguları, %76'sında anormal kalorik yanıt vardı. Medikal tedavide tuzsuz diyet ve diüretikler etkili bulunmuştur. İpsilateral olgularda labirentektomi, kontralateral olgularda endolenfatik kese cerrahisi en sık uygulanan ve en etkili bulunan yöntemlerdir.

Etıology, Dıagnosıs And Treatment Of Delayed Endolymphatıc Hydrops: A Revıew

Babademez M.A., Dağlı M., Karaşen R.M., Acar B., Karabulut H., Günbey E.

Introduction: Delayed endolymphatic hydrops (DEH) is a clinical entity that is observed in patients with previously established unilateral profound hearing loss after a latency period and it differs from Meniere's disease with these features. The latency period can range from 1 to 74 years.Three types of DEH defined: ipsilateral, contralateral and bilateral types. When medical theraphy fails, surgical treatment is indicated. Patients and Methods: The literature is searched for clinical trials and review articles about DEH and they evaluated systematically. Epidemiologic and etiologic data, clinical features, audiovestibular findings and treatment methods of published 308 cases of DEH are grouped in packages and analysed. Results: One hundred and fifty seven of 308 DEH cases were ipsilateral, 133 were contralateral and 18 were bilateral cases. The most common causes were unknown events during childhood, bacterial infections, sudden hearing loss, mumps and head trauma. In 92 cases, in which vestibular findings were published, %69 ENG abnormalities and %76 anormal caloric test were existed. Low salty diet and diuretics found to be effective in medical therapy. Labyrinthectomy is the most performed and effective method in the ipsilateral DEH cases, still endolymphatic sac surgery is the only and most effective method in the contralateral DEH cases.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2010-9 (2)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale