Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Rutin Pediatrik Adenotonsillektomilerde Mikroskopik Histopatolojik İnceleme
 

Rutin Pediatrik Adenotonsillektomilerde Mikroskopik Histopatolojik İnceleme

Gerek M., Deveci S., Durmaz A., Hıdır Y., Aydın Ü.

Amaç: Rutin pediatrik adenotonsillektomilerde mikroskopik histopatolojik inceleme gerekliliğini tartışmaktır. Yöntem ve Gereçler: Obstrüktif ve/veya enfeksiyöz nedenlerle adenoidektomi ve/veya tonsillektomi uygulanmış olan 506 (beş yüz altı) pediatrik olgunun dosyaları retrospektif olarak incelendi. Histopatolojik bulgular kaydedildi. Sonuçlar literatür bulgularıyla tartışıldı. Bulgular: Hastaların 214’üne (%42,3) sadece adenoidektomi, 45’ine (%8,9) sadece tonsillektomi, 247’sine (%48,8) adenotonsillektomi ameliyatı yapılmıştı. Lenfoid hiperplazi ve kronik enflamasyon birlikteliği en sık rastlanan bulguydu (tonsillektomi örneklerinde %83,2, adenoidektomi örneklerinde %86). Hiçbir örnekte maligniteye ve beklenmedik bulguya rastlanmadı. Sonuç: Pediatrik rutin adenotonsillektomi örneklerinde beklenmedik bulguya rastlanması oldukça nadirdir. Bazı risk faktörlerinin varlığında mikroskopik inceleme mutlaka gereklidir (belirgin tonsiller asimetri ve tek taraflı hızlı büyüme, servikal lenfadenopati, tonsil yüzeyinde düzensizlik ve sertlik, kanser öyküsü, immünsüpresyon ve organ transplantasyon öyküsü, kilo kaybı, gece terlemesi vb.). Makroskopik inceleme maliyetin ve zaman kaybının azaltılmasında ve legal sorunlardan kaçınmada yeterli olabilecek diğer bir alternatiftir.

The Mıcroscopıc Hıstopathologıc Examınatıon In Routıne Pedıatrıc Adenotonsıllectomy

Gerek M., Deveci S., Durmaz A., Hıdır Y., Aydın Ü.

Objective : The aim of the study is to discuss the necessity of microscopic histopathologic examination in pediatric patients who underwent routine adenotonsillectomy. Methods: Retrospective chart review was performed in 506 pediatric patients who underwent adenoidectomy and/or tonsillectomy because of chronic/recurrent infection and/or obstructive reasons. Histopathologic findings were recorded. Findings were discussed in the light of the literature. Results: 214 of the patients (42.3%) underwent adenoidectomy only, 45 of them (8.9%) underwent tonsillectomy only and 247 of them (48.8%) underwent adenotonsillectomy. The most common histopathologic finding was lymphoid hyperplasia and chronic inflammation (in 83.2% of tonsillectomy specimens and in 86% of adenoidectomy specimens).There were neither malignancies nor unexpected findings in the samples. Conclusions: Unexpected findings in routine pediatric adenotonsillectomies are very low. The microscopic examination should be done when any of the risk factors for malignancy is present (apparent tonsil asymmetry, palpable firmness or visible lesion of tonsil, existence of neck mass, unexplained weight loss, unilateral rapid tonsillar growth, immune-suppression and organ transplantation history, night sweat, weight loss, etc) . In pediatric patients, macroscopic examination may be an alternative to microscopic examination in order to decrease the cost and the time loss and avoid the legal problems.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2010-9 (3)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale