Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Nazal Polipozis Ve Aspirin İntoleransı
 

Nazal Polipozis Ve Aspirin İntoleransı

Topal Ö., Erbek S., Çelik B., Erbek S. S.

Amaç: Nazal polipozisin etyopatogenezi halen tam olarak aydınlatılamamıştır. Astım ve aspirin intoleransı ile sıklıkla birliktelik göstermektedir. Bu çalışmanın amacı aspirin intoleransı olan nazal polipozisli olguların klinik özelliklerini ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde nazal polipozis tanısı ile takip edilen 163 olgunun dosyaları incelendi. Aspirin intoleransı varlığının hastalık ciddiyetine etkileri değerlendirildi. Bulgular: Nazal polipozisli olguların 23'ünde (%14,1) aspirin intoleransı mevcuttu. Aspirin intoleransı olan olguların %69,5'i, aspirin intoleransı olmayan olguların %30,9'u kadın idi (p=0,001). Aspirin intoleransının hastalık başlangıç yaşı ile ilişkisi yoktu (p=0,111). Polip aspirin intoleransı olan olguların %60,8'inde, aspirin intoleransı olmayan olguların %22,3'ünde nazal kaviteyi dolduruyordu (evre 3 nazal polipozis). Fark istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,001). Bilgisayarlı paranazal sinüs tomografi bulguları karşılaştırıldığında, Lund-Mackay skoru ortalamaları aspirin intoleransı olan olgularda 22,2±2,7, aspirin intoleransı olmayan olgularda 15,32±5,8 idi (p<0,001). Tekrarlayan operasyon gereksinimi de aspirin intoleransı olan olgularda daha yüksek idi (p=0,006). Sonuç: Aspirin intoleransı olan nazal polipozis olgularında hastalık kliniği daha ağır seyretmektedir. Dolayısıyla, bu olguların takip ve tedavisi ayrı bir özellik taşımaktadır.

Nasal Polıposıs And Aspırın Intolerance

Topal Ö., Erbek S., Çelik B., Erbek S. S.

Objective: Etiopathogenesis of nasal polyposis is still under debate. It is frequently associated with asthma and aspirin intolerance. The aim of this study was to evaluate the clinical characteristics of nasal polyp patients with aspirin intolerance. Materials and Methods: Medical records of 163 cases with nasal polyposis was inspected retrospectively. Impact of aspirin sensitivity on the severity of the disease was evaluated. Results: Twenty-three (14.1%) of the patients with nasal polyposis had also aspirin intolerance. Sixty-nine point five percent (69,5%) of the cases with aspirin intolerance and 30,9% of patients without aspirin intolerance were female (p=0,001). There was no association of aspirin intolerance with the age of disease onset (p=0,111). Polyps were obliterating the nasal cavity in 60,8% of patients with aspirin intolerance while in 22,3% of the patients without aspirin intolerance (grade 3 nasal polyposis). The difference was statistically significant (p<0,001). According to the computerized tomography findings, the mean of Lund-Mackay score was 22,2±2,7 in patients with aspirin intolerance while it was 15,32±5,8 in patients without aspirin intolerance (p<0,001). The need for surgery in recurrent cases was also significantly high in cases with aspirin intolerance (p=0,006). Conclusion: In cases of nasal polyposis with aspirin intolerance, the severity of the disease is more prominent. Consequently, these patients' treatment and follow-up are of special importance.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2010-9 (3

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale