Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Timpanoplastide Temporal Kas Fasya Greftinin Başarısını Etkileyen Faktörler
 

Timpanoplastide Temporal Kas Fasya Greftinin Başarısını Etkileyen Faktörler

Gökçeer T., Tatlıpınar A., Tuncel A.

Amaç: Temporal kas fasya grefti uyguladığımız timpanoplasti operasyonlarının başarısını etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır. Hastalar ve yöntemler: 2008 Nisan-2010 Ocak tarihleri arasında kronik otitis media nedeniyle timpanoplasti ameliyatı yapılan 87 hasta çalışmaya dahil edildi. Ameliyat esnasındaki hasta yaşı, zardaki perforasyon tipi (total, subtotal, anterior, posterior, santral), hastalık süresi, tek / çift taraflı hastalığın 1, 3 ve 6. aylarda greft başarısı üzerindeki etkisi araştırıldı. Ameliyat öncesi ve ameliyattan 6 ay sonraki pure tone odyometri sonuçlarından yararlanılarak işitme kazancı tespit edildi. Bulgular: Çalışmamızda hastanın ameliyat esnasındaki yaşı ve hastalığın tek/çift taraflı olmasının greft başarısı üzerine etkisinin istatistiksel açıdan anlamlı bir fark oluşturmadığı tespit edildi. Total perforasyonlarda diğer tiplere göre greft başarısı daha düşüktü ve hastalık süresi 3-5 yıl olan grupta diğer gruplara göre greft başarısı daha yüksekti (p<0,05). Ameliyat sonrası kontrollerde süre arttıkça greft başarısı düşmekteydi. Ameliyat sonrası pure tone odyometri değerlerine bakıldığında 500-4000 Hz arası hava kemik yolu aralığı (GAP) kazancı ortalama 7,95±10,08 dB, hava yolu eşik kazancı ortalama 9,86± 10,87dB idi. Sonuç: Timpanoplastide greft başarısını perforasyonun tipi ve hastalığın süresi etkilemektedir. Ameliyat sonrası erken dönemde greft başarısı daha yüksekken takip süresi uzadıkça greft başarısı düşmektedir.

Factors Affectıng The Success Of Temporal Muscle Fascıa Graft In Tympanoplasty

Gökçeer T., Tatlıpınar A., Tuncel A.

Aim: To investigate the factors affecting the success of tympanoplasty operations in which we used temporal muscle fascia graft. Material and Methods: Eighyt-seven patients with chronic otitis media who underwent tympanoplasty between 2008 April and 2010 January were included in this study. The effect of age at operation time, type of tympanic membrane perforation (total, subtotal, anterior, posterior, central), disease duration, laterality of disease on greft success at first, third and sixth months is investigated. Hearing gain was determined using the audiological results in the preoperative period and postoperative six months. Results: Age at the time of operation and laterality of the disease had no statistically significant effect on graft success in our study. Graft success was found to be lower in cases with total perforation compared to other types, and graft success was higher in patients with disease duration of 3-5 years (p<0,05 ). Graft success was decreasing as the postoperative follow up period was incresing. Postoperative pure-tone audiometry revealed that mean air bone gap (ABG) gain between 500-4000 Hz was 7,95±10,08 dB, and mean airway threshold gain was 9,86± 10,87dB. Conclusion: Perforation type and disease duration affect the graft success in tympanoplasty. Graft success was higher in the early postoperative period, and graft success decreases as the follow up period gets longer.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2010-9 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale