Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2010 » Kronik Otitis Media Tanısı ile Opere Edilen Olgularda Preoperatif Bilgisayarlı Tomografi Bulguları ile Operasyon..
 

Kronik Otitis Media Tanısı ile Opere Edilen Olgularda Preoperatif Bilgisayarlı Tomografi Bulguları ile Operasyon..

Şan İ., İynen İ., Bozkuş F., Şen A., Çeçe H.

Kronik Otitis Media Tanısı ile Opere Edilen Olgularda Preoperatif Bilgisayarlı Tomografi Bulguları ile Operasyon Bulgularının Karşılaştırılması.. Amaç: Kronik otitis medialı hastalarda preoperatif çekilen temporal kemik bilgisayarlı tomografinin (BT) peroperatif gözleme dayanan patolojik durumları saptamadaki güvenilirliğinin araştırılması. Yöntem ve Gereçler : Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalında Haziran 2006-Aralık 2009 tarihleri arasında polikliniğe başvurup kronik otitis media tanısı alan 76 olgu bu çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ve cinsiyet durumu kaydedildikten sonra ayrıntılı KBB muayenesi ve odyolojik değerlendirmesi yapıldı. Tüm olguların cerrahi öncesi temporal kemik tomografileri Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji A.D.’da kullanılmakta olan Toshiba marka üçüncü jenerasyon spiralli yüksek çözünürlüklü bilgisyarlı tomografi ile çekildi. Preoperatif temporal kemik BT’de saptanan tüm patolojiler peroperatif olarak gözlemlenen aynı bölgelerin patolojileri ile karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya alınan 76 olgunun 47’si (% 62) erkek, 29’u (% 38) kadın idi. Yaş aralığı 6-72 olan olguların yaş ortalaması 28,7 idi. Olguların 49’unda (% 64) kronik otitis mediaya kolesteatom eşlik ederken, 27’sinde (% 36) eşlik etmiyordu. Kronik otitis medianın preoperatif değerlendirilmesinde temporal BT’nin mastoid kemik destrüksiyonu, kemik zincir etrafındaki yumuşak doku varlığını, orta kulak ve mastoid kavitedeki yumuşak dokunun varlığını, sigmoid sinüs dehisansını saptamada sırasıyla % 97, % 97, % 94, %90 ve %89 oranında duyarlı olduğu görüldü. Supratubal reseste yumuşak doku varlığını, sinüs timpanide yumuşak doku varlığını, semsirküler kanal dehisansını saptamadaki duyarlılığı sırasıyla % 82, % 81, % 80’di. Orta kafa çukuru açıklığını, tuba östaki ağzı yumuşak doku varlığını, fasiyal sinir dehissansını saptamada sırasıyla ise % 60, % 52, % 50 oranında duyarlı olduğu saptandı. Sonuç: BT mastoid kemik destrüksiyonu, orta kulak ve mastoid kavitedeki yumuşak dokunun varlığını, kemik zincir etrafındaki yumuşak doku varlığını, sigmoid sinüs dehisansını saptamada yüksek sensitivite oranına sahipken, supratubal reseste yumuşak doku varlığını, sinüs timpanide yumuşak doku varlığını, semsirküler kanal dehisansını saptamada daha düşük oranlarda duyarlı bulundu. Orta kafa çukuru açıklığını, tuba östaki ağzı yumuşak doku varlığını, fasiyal sinir dehissansını saptamada ise daha da düşük duyarlılık oranlarına sahip olduğu saptandı.

Comparison of Surgical Findings and Preoperative Computed Tomography Findings in Patients with Chronic..

Şan İ., İynen İ., Bozkuş F., Şen A., Çeçe H.

Comparison of Surgical Findings and Preoperative Computed Tomography Findings in Patients with Chronic Otitis Media.. Objective: To investigate the reliability of preoperative temporal bone computerized tomography (CT) for determining intraoperatively observed pathological findings is investigated. Material and Methods: Seventy six chronic otitis media cases diagnosed in Harran University Department of otorhinolaryngology outpatient clinic between June 2006-December2009 were included in the study. The gender and age of the patients were recorded and a detailed ear-nose-throat examination and audiological evaluation were performed. All the preoperative temporal bone CT surveys were conducted in Harran University Department of Radiology, using TOSHIBA 3rd generation spiral high resolution CT scanner. All the pathologies that were found in the preoperative temporal bone CT scans were compared with the intraoperative observations in the same areas. Results: Of 76 patients, 47 (62%) were males, 29 (38%) were females. Their ages ranged between 6-72 years with a mean age of 28.7. There was cholesteatoma in 49 cases (64%), however 27 (36%) of them did not have a cholesteatoma. The sensitivity of CT scan for determining mastoid bone destruction was 97%, for the presence of soft tissue around the ossicular chain was 97%, for sigmoid sinus dehiscence was 89% and for the presence of soft tissue in the middle ear and mastoid cavity was 94% and 90%, respectively. The sensitivities for the presence of soft tissue in the supratubal recess, the presence of soft tissue in the sinus tympani, and semicircular canal dehiscence were 82%, 81%, and 80%, respectively. The sensitivities for the presence of soft tissue in the orifice of the eustachian tube, dehiscence of the middle fossa and facial nerve dehiscence were 60%, 52% and 50%, respectively. Conclusion: In our study, we found that CT had high sensitivity rates for determining mastoid bone destruction, presence of soft tissue in the in the middle ear and mastoid cavity, presence of soft tissue around the ossicle chain and sigmoid sinus dehiscence. It had lower sensitivity rates for determining the the presence of soft tissue in the supratubal recess, presence of soft tissue in the sinus tympani and semicircular canal dehiscence. It had even lower sensitivity rates for dehiscence of middle fossa, the presence of soft tissue in the orifice of the eustachian tube and facial nerve dehiscence.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 18/3 104-111

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale