2011

1. Kronik Rinosinüzitli Çocuk Hastalarda Endoskopik Sinüs Cerrahisi
Endoscopic Sinus Surgery in Children with Chronic Rhinosinusitis
2. İrradiye Homolog Kartilaj ile Alkolde Saklanmış Homolog Kartilajın İmplantasyon Sonuçları (Deneysel Çalışma)
Implantation Results of İrradiated Homolog Cartilage and Cartilage Kept in Alcohol (Experimental Study)
3. Gürültülü Ortamda Çalışmanın Vestibüler Uyarılmış Myojenik Potansiyeller Üzerine Etkileri
Effects of Occupational Noise on Vestibular Evoked Myogenic Potentials
4. Otoskleroz Cerrahisi Uyguladığımız Hastaların Değerlendirilmesi
Otosclerosis Surgery Performed Evaluation of Patients
5. Fasiyal Sinir Eksplorasyonunda Prognostik Faktörler Olarak Sinir Stimülasyon Eşikleri ve Cevap Parametreleri
Stimulation Thresholds and Response Parameters of the Facial Nerve as Prognostic Factors in Facial Nerve Exploration
6. Maksiller Sinüste Kavernöz Hemanjiom: Bir Olgu Sunumu
Cavernous Hemangioma of Maxillary Sinus: A Case Report
7. Üçüncü Brankial Yarık Anomalisi: Olgu Sunumu
Third Branchial Cleft Anomaly: A Case Report
8. Ailesel Geniş Vestibüler Kanal Sendromu: İki Kardeşe Ait Olgu Sunumu
Familial Large Vestibular Aqueduct Syndrome: A Report of Two Siblings
9. Miyasteniya Graviste Orta Kulak Efüzyonu: Olgu Sunumu
Middle Ear Effusion in Myasthenia Gravis: Case Report
10. Kronik Otitis Media Zemininde Aural Miyazis: Olgu Sunumu
An Aural Myiasis on the Grounds of Chronic Otitis Media: Case Report
11. Masif Maksiller Sinüs Radiküler Kisti: Olgu Sunumu
A Massive Radicular Cyst of Maxillary Sinus: Case Report
12. Endoskopik Orbital Dekompresyon ile Tedavi Edilen Post-Travmatik Görme Kaybı: Olgu Sunumu
Post-Traumatic Visual Loss Treated with Endoscopic Orbital Decompression: Case Report
13. Maksiller Sinüste Ekstrakranial Meningiom: Olgu Sunumu
Extracranial Meningioma in Maxillary Sinus: Case Report
14. Primer İşitsel Nöropati: Olgu Sunumu
Primary Auditory Neuropathy: Case Report
15. Mukopolisakkaridozlu Olgularda Otolojik Sorunlar: İki Olgu Sunumu
Otological Problems in Cases with Mucopolysaccharidosis: Report of Two Cases
16. Oroantral Fistüle Neden Olan Maksiller Sinüste Radiküler Kist: Olgu Sunumu
Radicular Cyst Involving the Maxillary Sinus Causing Oroantral Fistula: Case Report
17. Etmoid Sinüste Fibröz Displazi: Olgu Sunumu
Fibrous Dysplasia of Ethmoid Sinus: Case Report
18. Parotis Bezinin Hidatid Kisti: Olgu Sunumu
Hydatid Cyst of the Parotid Gland: Case Report
19. Ariepiglotik Plikada Kavernöz Hemanjiom: Olgu Sunumu
Cavernous Hemangioma on the Aryepiglottic Fold: Case Report
20. Mandibulada Malign Schwannom: Olgu Sunumu
Malignant Schwannoma of the Mandible: Case Report
21. Nazal Vestibülün Kondroid Hamartomatöz Polibi: Olgu Sunumu
A Chondroid Hamartomatous Polyp of the Nasal Vestibule: Case Report
22. Vogt-Koyanagi-Harada Sendromu: Olgu Sunumu
Vogt-Koyanagi-Harada Syndrome: Case Report
23. Akut Rinosinüzitte Tanı ve Tedavi Yaklaşımları: Derleme
Approaches for Diagnosis and Treatment of Acute Rhinosinusitis: Review
24. Topikal İntranazal Mometasone Furoatın Nazal Septal Dokular Üzerine Etkileri: Deneysel Çalışma
The Effects of Topical Intranasal Mometasone Furoate on Nasal Septal Tissues: An Experimental Study
25. İç Kulak Tutulumu ile Giden Relapsing Polikondrit: Olgu Sunumu
Relapsing Polichondritis with Inner Ear Involvement: Case Report
26. Uvulada Yerleşik Dev Pleomorfik Adenom: Olgu Sunumu
Huge Pleomorphic Adenoma Located in Uvula: Case Report
27. Nazal Kavitede Ektopik Diş: Olgu Sunumu
Ectopic Tooth in the Nasal Cavity: Case Report
28. Ailesel Paraganglioma
Familial Paraganglioma
29. Nazofarengeal Embriyonal Rabdomiyosarkom
Nasopharyngeal Embryonal Rhabdomyosarcoma
30. Hiyoid Kemik Seviyesine Uzanan Konjenital Sublingual Teratoid Kist Vakası
A Congenital Sublingual Teratoid Cyst Extending to the Hyoid Bone: A Case Report
31. Maksiller Santral Dev Hücreli Granüloma: Olgu Sunumu
Maxillary Central Giant Cell Granuloma
32. Oral Matür Teratom: Nadir Bir Hastalık
Oral Mature Teratoma: Report of a Rare Disease
33. Tip 1 Timpanoplastide Perikondriumlu Kıkırdak Ada Grefti ve Temporal Adale Fasyasının Karşılaştırılması
Comparison of Cartilage Island Graft with Perichondrium and Temporalis Muscle Fascia in Tympanoplasty Type 1
34. Submandibular Bez Kitlelerine Yaklaşımımız
Our Approach to Submandibular Gland Masses
35. Kronik Otitis Mediada Orta Kulak Kemik Zincir Patolojilerinin Değerlendirilmesi
The Evaluation of Middle Ear Ossicular Chain Pathologies in Chronic Otitis Media
36. Septoplasti Ameliyatı Öncesi ve Sonrası Respiratuar Fonksiyon Testleri Kullanarak Septal Deviasyonlu..
Evaluation of Patients with Septal Deviation Using Respiratory Function Tests Before and After Septoplasty
37. Temporomandibular Eklem Disfonksiyonlarında Klinik ve Radyolojik Korelasyon
Clinical and Radiological Correlation in Temporomandibular Joint Dysfunctions
38. Anterior Septal Burun Kanamalarında Elektrokoterizasyon Mu Kimyasal Koterizasyon Mu?
Electrocauterızatıon Or Chemıcal Cauterızatıon For Anterıor Septal Epıstaxıs?
39. Tonsillektomi Ve Adenotonsillektomi Yapılan Hastaların Endikasyon, Komplikasyon, Postoperatif Sonuçlar Ve Beklenti ..
Evaluatıon Of The Tonsıllectomy And Adenotonsıllectomy Implemented Patıents Wıth Respect To Indıcatıons, Complıcatıons,
40. Sağlık Kuruluna Özürlülük Tespiti Ve Diğer Nedenlerle Başvuran Olgularda Kulak Burun Boğaz Patolojileri..
Ear-Nose-Throat Pathologıes And Incıdence In Subjects Who Apply To Health Councıl For Detectıon Of Dısabılıty And..
41. İntranazal Kortikosteroid Sprey Ve Radyofrekans Tedavisinin Nazal Kongesyon Ve Nazal Yakınmalar Üzerine..
The Compare Of The Effect Of Intranasal Steroıd And Radıofrequency Treatment At Nasal Congestıon And Nasal Complaınts
42. Substernal Guatra Yaklaşım
Management To Substernal Goıter
43. Aynı Hastada Konvansiyonel Soğuk Diseksiyon Tekniği İle Bipolar Elektrokoter Tonsillektominin Karşılaştırılması
Comparıson Between Tradıtıonal Cold Dıssectıon And Bıpolar Electrodıssectıon Tonsıllectomy On The Same Patıent
44. C-Reaktif Protein, Prokalsitonin Ve Eritrosit Sedimantasyon Hızı'nın Klinik Pratikte Kullanımı
The Use Of C-Reactıve Proteın, Procalcıtonın And Erythrocyte Sedımentatıon Rate In Clınıcal Practıce
45. Kronik Otitis Media-Karşı Kulağın Değerlendirilmesi
Chronıc Otıtıs Medıa-Evaluatıon Of The Contralateral Ear
46. Konka Bulloza Tipleri Ve Farklı Patolojik İçerik Görülme Sıklığı
Chonca Bullosa Types And Frequency Of Different Pathologic Entities
47. Apne-Hipopne İndeksinin Fizik Muayene Ve Epworth Uykululuk Skalası Skorları İle İlişkisi
The Correlatıon Of Apnea Hypopnea Indıces Wıth Epworth Sleepıness Scale Scores And Physıcal Examınatıon
48. Adenoid Hipertrofisi Oranlarının Üst Solunum Yolu Obstruksiyonu Semptomlari Üzerine Etkisi
The Effect Of The Adenoıd Hypertrophy Rate On Upper Aırway Obstructıon Symptoms
49. Adenotonsillektominin Büyüme Üzerine Etkilerinin Klinik Ve Biyokimyasal Parametrelerle Değerlendirilmesi
The Evaluatıon Of Effects Of Adenotonsıllectomy On Growth Wıth Clınıcal And Bıochemıcal Parameters
50. Septoplasti Geçiren Hastlarada Yaşam Kalitesinin Erken Dönemde Değerlendirilmesi
Evaluation Of Short Term Quality Of Life After Septoplasty
51. Bell Paralizisinde Tanı Ve Tedavi Yöntemleri
Dıagnosıs And Management Of Bell Palsy
52. Hasta Ve Hasta Yakınları İçin Eğitim Materyali Hazırlanması; Geniz Eti Ve Bademcik Ameliyatı Geçiren Çocuklar ve..
The Paıntıng Booklet Desıgned For Chıldren Who Are Scheduled For Adenoıdectomy And/Or Tonsıllectomy Prepared.

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale