Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » İntranazal Kortikosteroid Sprey Ve Radyofrekans Tedavisinin Nazal Kongesyon Ve Nazal Yakınmalar Üzerine..
 

İntranazal Kortikosteroid Sprey Ve Radyofrekans Tedavisinin Nazal Kongesyon Ve Nazal Yakınmalar Üzerine..

Günel C.

İntranazal Kortikosteroid Sprey Ve Radyofrekans Tedavisinin Nazal Kongesyon Ve Nazal Yakınmalar Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması Amaç: Bu çalışmada nazal konjesyonun ve nazal yakınmaların tedavisinde radyofrekans uygulaması ve intranasal steroidlerin etkisi karşılaştırıldı. Yöntem ve Gereçler: Burun tıkanıklığı yakınması olan ve nazal endoskopisinde nazal konjesyona bağlı alt konka hipertrofisi saptanan 40 hasta çalışmaya alındı. Hastalar randomize olarak iki gruba ayrıldı. Hastaların burun tıkanıklığı dışında olan diğer yakınmaları da tedavi öncesinde ve sonrasında görsel anolog skala ile değerlendirildi ve puanlandı. Bir gruba radyofrekans cerrahisi diğer gruba ise intranazal steroid tedavisi günde tek doz uygulandı. Tüm hastalar tedavi sonrası 8.haftada kontrole çağrıldı ve değerlendirmeler tekrarlandı. Bulgular : Çalışmaya katılan toplam 40 hastanın 37'si (%74) erkek, 13'ü (%26) kadındı ve ortalama yaş 42.9 idi. Radyofrekans uygulanan gruptaki hastaların, uygulama öncesi ve sonrası burun tıkanıklığı, burun kaşıntısı, hapşırma ve konkaların boyutlarında küçülme GAS puanları arasındaki fark anlamlıydı (p < 0,005). Burun akıntısı, geniz akıntısı, koku alma, konkaların renginde ve başağrısında ise uygulama sonrası anlamlı bir düzelme saptanmadı (p> 0,05). İntranazal steroid kullanan hasta grubunda, tedavi sonrası burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, hapşurma, koku alma, konkaların boyutlarında küçülme ve başağrısı GAS puanları arasındaki fark anlamlıydı (p< 0,05). Burun akıntısı, burun kaşıntısı ve konkaların renginde ise anlamlı bir düzelme saptanmadı (p>0,05). Her iki grup karşılaştırıldığında ise burun tıkanıklığı GAS puanlarındaki düzelme radyofrekans uygulanan grupta intranazal steroid kullanan gruba göre daha anlamlıydı (p<0,001). Burun akıntısı, geniz akıntısı, burun kaşıntısı, hapşırma, koku alma, başağrısı, konkaların boyutlarında ve renginde ise anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Sonuç: Nazal konjesyona bağlı burun tıkanıklıklarının tedavisinde radyofrekans uygulamasını INS kullanımına göre daha etkili bir yöntem olarak önermekteyiz.

The Compare Of The Effect Of Intranasal Steroıd And Radıofrequency Treatment At Nasal Congestıon And Nasal Complaınts

Günel C.

Objective: This study aims to evaluate the effect of radiofrequency (RF) application and intranasal steroid (INS) treatment on nasal congestion and nasal complaints. Material and Metods: With the complaint of nasal obstruction and inferior turbinate hypertrophy due to nasal congestion by nasal endoscopy detected forty patients were enrolled in the study. The patients were divided into two groups by randomized. Before and after treatment, nasal obstruction and the patient's another complaints were evaluated and scored by a visual analogue scale (VAS). Radiofrequency was applied one group and INS administered once daily to drug group. All patients were asked to return for a control visit and were reevaluated at week eight after treatment. Results: Fourty patients which are 37 male (74%), 13 female (26%) patients with a mean age of 42.9 were enrolled in the study. VAS scors of nasal obstruction, nasal itch, sneezeing and reduction of concha size were significant before and after treatment at the patients of radiofreguency applied group (p<0,05). Rinore, postnasal drip, smelling, colour of concha and headache were not significantly improvement after treatment (p>0,05). VAS scors of nasal obstruction, postnazal drip, sneeze, smell, reduction of concha size and headache were significant before and after treatment at the patients of drug group (p<0,05). Rinore, nasal itch and colour of concha were not significantly improvement after treatment (p>0,05). Nasal obstruction was significantly improvement at the patients of radiofreguency applied group when the two groups were compared (p<0,001). Rinore, postnasal drip, nasal itch, snezee, smell, headache, reduction of concha and concha's colour were not significant between two groups (p>0,05). Discussion: At the treatment inferior turbinate hypertrophy due to nasal congestion we recommend RF application which is more effective metod than intranasal streoid.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2011-10 (3)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale