Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Kronik Otitis Media-Karşı Kulağın Değerlendirilmesi
 

Kronik Otitis Media-Karşı Kulağın Değerlendirilmesi

Kayhan F. T., Sayın İ., Kaya H., Yazıcı Z. M., Çakabay T.

Amaç: Kronik otitis media'da karşı kulağın durumunu değerlendirmek Yöntem: Kronik otitis media tanısı alan ve cerrahi olarak tedavi edilen olguların medikal kayıtları geriye dönük olarak değerlendirildi. Çalışma 2003 ile 2009 yılları arasını kapsamaktaydı. Tüm olgular opere edilmeyen kulaktaki değişikliklerin varlığı açısından değerlendirildi. Ek olarak, patolojik inceleme sonucuna göre olgular kolesteatomlu kronik otitis media (Grup A) ve kolesteatomsuz otitis media (Grup B) olarak gruplarına ayrıldı. Otomikroskopik ve bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları her grup için kaydedildi ve karşılaştırıldı. Sonuçlar: Evre 1-2, evre 3-4 pars tensa retraksiyonu, evre 1-2, evre 3-4 pars flaccida retraksiyonu grup A‘ da istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.005, p=0.129 p=0.004, p=0.001, p=0.029). Zıt olarak diğer kulakta perforasyon ise grup B' de anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.001). BT bulguları değerlendirildiğinde timpanik kavitede yumuşak doku, mastoid kavitede yumuşak doku, kemikçik zincir defekti, skutum erezyonu grup A' da istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulundu (p=0.001, p=0.001, p=0.001, p=0.001 ). Kötü mastoid pnömatizasyonu açısından gruplar arasında farklılık yoktu (p=0.642). Normal karşı kulak bulguları grup B‘ de anlamlı derecede yüksekti (p=0.012). Sonuç: Bu çalışmanın bazı kısıtlılıkları olsa da çalışma sonuçları her iki kulağın bir çift olarak değerlendirilmesini ve bir kulaktaki hastalığın, özellikle kolesteatomun, diğer kulağın daha yakın takibi için bir gösterge olabileceğini göstermektedir.

Chronıc Otıtıs Medıa-Evaluatıon Of The Contralateral Ear

Kayhan F. T., Sayın İ., Kaya H., Yazıcı Z. M., Çakabay T.

Objective: To evaluate the contralateral ear changes (CLE's) in chronic otitis media (COM). Material and Methods: A retrospective medical chart review of subjects which were diagnosed and surgically treated for COM. This study was undertaken the dates between 2003 and 2009. All subjects were evaluated for the presence of CLE changes. In addition, according to the pathologic examination subjects were also divided either chronic otitis media with cholesteatoma (CCOM-group A) or chronic otitis media without cholesteatoma (NCCOM-group B). Otomicroscopic and Computerized Tomography (CT) findings of CLE for each group were noted and compared. Results: Stage 1-2 and Stage 3-4 pars tensa retraction, Stage 1-2 and Stage 3-4 pars flaccida retraction and presence of cholesteatoma were found statistically significant high in the group A (p=0.005, p=0.129 p=0.004, p=0.001, p=0.029 respectively). In contrast perforation of the CLE ear was statistically significant high in group B (p=0.001). When compared the CT findings, soft tissue in the tympanic cavity, soft tissue in the mastoid cavity, ossicular chain defect, scutum erosion were found statistically significant high in the group A (p=0.001, p=0.001, p=0.001, p=0.001 respectively). Poor mastoid pneumatization did not differ between the groups (p=0.642) but normal CLE findings were found statistically significant high in the group B (p=0.012). Conclusion: Although some limitations exists, the results indicate that both ears will be regarded as pairs and disease in one ear, especially cholesteatoma, will be indicative for close follow up of contralateral ear.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2011-10 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale