Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Konka Bulloza Tipleri Ve Farklı Patolojik İçerik Görülme Sıklığı
 

Konka Bulloza Tipleri Ve Farklı Patolojik İçerik Görülme Sıklığı

Topaloğlu İ., Bal M., Bertiken G.

Amaç: Konka bulloza tip ve patolojilerini değerlendirmek ve son 10 yıllık dönemde konka bulloza tanısı alan ve cerrahi tedavi uygulanan hastalarımızı literatür verileri ışığında tartışmak. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde son 10 yıllık dönemde Konka bulloza (KB) nedeniyle cerrahi tedavi uygulanan 226 hasta (347 KB) incelendi. Hastaların tümü radyolojik ve histopatolojik olarak retrospektif olarak gözden geçirildi. Bulgular: 226 hastanın 139'u (% 61,5) kadın, 87'si (% 38,5) erkek olup yaşları 14 ile 59 (ort. 32, SD: 27,36) arasında değişiyordu. En sık başvuru nedeni burundan rahat nefes alamama, başağrısı, koku almada azalma ve geniz akıntısıydı. Hastalarımızın tümüne orta konka parsiyel rezeksiyonu (lateral laminektomi ) uygulandı. 347 KB'nin 326'sında (%93,95) sadece yaygın pnömatizasyon, 11(%3,17)'inde KB içinde pü (piyosel) olduğu gözlendi. 10(%2,88) hastada da fungus topu, inverted papillom, polip, kemik septasyon gibi diğer patolojiler mevcuttu. Sonuç: Literatür çalışmalarına benzer şekilde bizim serimizde de izlendiği gibi her ne kadar orta konka içeriği yüksek oranda pnömatize ise de orta konka içerisinde farklı patolojik oluşumların da olabileceği akılda tutulmalıdır.

Chonca Bullosa Types And Frequency Of Different Pathologic Entities

Topaloğlu İ., Bal M., Bertiken G.

Objectives: To assess the concha bullosa types and to present our experiences in management of concha bullosa over 10 years and to discuss within the concha bullosa with related literature. Materials and Methods: Surgical interventions were performed on 226 patients (347 CB) for 10 years. Radiological and histopathological findings of these cases were reviewed retrospectively. Results: 139 of the 226 patients were female and 87 were male. The age at presentation ranged from 14 to 59 years (average age 32, SD: 27.36). The most common complaints were nasal obstruction, headache and potnasal discharge. In 326 (93.95%) of the 347 CB, a pneumatized cavity, in 11 (3.17 %) CB collection of pus (pyocele) was observed. A bony septum, polyp, fungus ball, were the other pathologies associated with CB in 10 (2,88%) cases. Conclusion: Although most of the CB cases have pneumatized cavity, it should be kept in mind that some other pathologies can be associated with CB.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2011-10 (4

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale