Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Apne-Hipopne İndeksinin Fizik Muayene Ve Epworth Uykululuk Skalası Skorları İle İlişkisi
 

Apne-Hipopne İndeksinin Fizik Muayene Ve Epworth Uykululuk Skalası Skorları İle İlişkisi

Korkmaz H., Fırat H., Ardıç S., Saylam G., Selçuk Ö.T., Tatar Ç. E.

Amaç: Bu çalışmada; hastanemize horlama ve tanıklı apne şikayetleri ile başvurup, polisomnografi ile değerlendirilen 666 hastanın, Epworth Uykululuk Skalası değerlerinin ve Kulak Burun Boğaz muayenelerinin; apne-hipopne indeksi değerleri ile arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda hastanemiz uyku laboratuarına yatırılarak polisomnografi uygulanan 666 hastanın, dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. Vücüd kitle indeksi >40 ve ek nörolojik hastalığı olan 47 hasta çalışmaya dahil edilmedi. Hastalar apne-hipopne indeksine göre normal grup (AHİ< 5), hafif obstrüktif uyku apneli hastalar (15>AHİ>5), orta obstrüktif uyku apneli hastalar (30>AHİ > 15) ve ağır obstrüktif uyku apneli hastalar (AHİ>30) olarak dört gruba ayrıldı. Subjektif uykululuğu ölçmek için, Epworth Uykululuk Skalasının Türkçe versiyonu kullanıldı. Bulgular: Polisomnografisi değerlendirilen 619 hastanın 448'i erkek (% 72,3), 171'i kadındı (% 27,7). Hastaların yaşları 18 ile 82 arasındaydı (ort. 47, 8 ± 11.6). Hastaların gruplara göre dağılımında; normal grupta 188 (% 30,3), hafif obstrüktif uyku apneli 198 (% 31,9), orta obstrüktif uyku apneli 99 (% 15,9) ve ağır obstrüktif uyku apneli 134 (% 21,6) hasta mevcuttu. Özellikle ağır obstrüktif uyku apneli grupta Epworth Uykululuk Skalası skorlarının yüksek olduğunun görülmesine rağmen apne-hipopne indeksi normal olan grup ile hafif, orta ve ağır apneli grupları ayırt etmede Epworth Uykululuk Skalasının istatistiksel olarak anlamlı etkisi görülmemiştir. Yaş, cinsiyet, vücut kitle indeksi ve boyun çevresi gibi biyolojik faktörlere göre düzeltme yapıldığında apne-hipopne indeksi normal olan grup ile hafif apneli grubu ayırt etmede sadece uvula uzunluğunun etkili olduğu görülmüştür. Aynı şekilde düzeltme yapıldığında apne-hipopne indeksi normal olan grup ile orta apneli grubu ayırt etmede sadece tonsil büyüklüğünün ve apne-hipopne indeksi normal olan grup ile ağır apneli grubu ayırt etmede tonsil büyüklüğü ve arka plika genişliğinin etkili olduğu görülmüştür. Sonuç: Hastaların Kulak Burun Boğaz muayeneleri ile apne-hipopne indeksi değerleri arasında ilişki bulunmuştur. Epworth Uykululuk Skalası skorları ağır obstrüktif uyku apneli grupta yüksek izlenmiştir ancak normal grup ile hafif, orta ve ağır apneli grupları ayırt etmede anlamlı etkisi görülmemiştir. Genel olarak kilolu bir gruptan oluşan hastalarımızın sonuçları ile, polisomnografi için hasta seçiminde Türk toplumu için fizik muayene bulgularının kullanılabilirliği gösterilmiştir.

The Correlatıon Of Apnea Hypopnea Indıces Wıth Epworth Sleepıness Scale Scores And Physıcal Examınatıon

Korkmaz H., Fırat H., Ardıç S., Saylam G., Selçuk Ö.T., Tatar Ç. E.

Aim: We aimed to show, the correlation between apnea hypopnea indices with Epworth Sleepiness Scale scores and the Ear Nose Throat examinations in 666 patients evaluated with polysomnography who applied to our hospital with complaints of snoring and sleep apnea. Material and methods: In our study, 666 patients files who had polysomnography were evaluated retrospectively. 47 patients whose body mass index was higher than forty and have an additional neurological disease were excluded from the study. Patients were divided into four groups according to their apnea-hypopnea index scores; normal group (AHI <5), patients with mild obstructive sleep apnea (15> AHI> 5), patients with moderate obstructive sleep apnea (30> AHI> 15) and patients with severe obstructive sleep apnea (AHI> 30). The Turkish version of Epworth Sleepiness Scale was used to measure the subjective sleepiness. Findings: There were 448 male (72,3 %) and 171 (27,7%) female patients. Patients ages were between 18 and 82 (average 47,8 ± 11.6). There were 188 (30,3 %) patients in the normal group, 198 patients in mild obstructive sleep apnea syndrome group (31,9 %), 99 patients in moderate obstructive sleep apnea syndrome group (15,9 %) and 134 patients in severe obstructive sleep apnea syndrome group (21,6 %). Although Epworth Sleepiness Scale scores were especially high, in the severe obstructive sleep apnea syndrome group, the Epworth Sleepiness Scale scores were not statistically significiant to distinguish the mild, moderate and severe groups from the normal group. The length of the uvula was effective to distinguish the mild apnea group from the normal group when the adjustments were made according to the biological factors such as age, sex, body mass index and neck circumference. The tonsillar size was the only parameter to distinguish the moderate group from the normal group and the tonsillar size and the width of the posterior plica were both effective to distinguish the normal group from the severe group when the adjustments were made according to the biological factors such as age, sex, body mass index and neck circumference. Conclusion: There was a correlation between AHI and ENT examination. Epworth Sleepiness Scale scores were high in the severe group but the Epworth Sleepiness Scale scores were not statistically significiant to distinguish the mild, moderate and severe groups from the normal group. With the results of our patients who are generally overweight, the utility of ENT examination were shown to be useful for patient selection for polysomnography in Turkey.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2011-10 (4

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale