Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Adenoid Hipertrofisi Oranlarının Üst Solunum Yolu Obstruksiyonu Semptomlari Üzerine Etkisi
 

Adenoid Hipertrofisi Oranlarının Üst Solunum Yolu Obstruksiyonu Semptomlari Üzerine Etkisi

Okur E., Kahveci O.K., Yılmaz M. D., Yücedağ F.

Amaç: Adenoid hipertrofisi üst solunum yolu obstruksiyonu semptomlarına neden olmaktadır. Adenoidektominin esas amacı burun tıkanıklığının üstesinden gelmektir. Bununla birlikte adenoid hipertrofi uyku sorunları ve burun akıntısıyla da ilişkilidir. Bu çalışmada amacımız adenoid dokusunun büyüklüğü ile üst solunum yolu obstruksiyonu semptomlarının ilişkisini ve korelasyonunu belirlemektir. Hastalar ve Metod: Üniversite hastanesinde adenoidektomi ameliyatı olan hastalar takip için kontrole çağırıldı. Hastaların ameliyat öncesi ve sonrası adenoid büyüklükleri endoskopik olarak belirlendi ve bu değerler görsel analog skala ile değerlendirilen burun tıkanıklığı, egzersiz sırasında yorulma, uyku sırasında ağızdan soluma, horlama ve burun akıntısı semptomları ile karsılaştırıldı. Bulgular: Adenoid büyüklüğü ile total semptom skorları arasında oldukça yüksek bir korelasyon bulundu. Soru bazında değerlendirme adenoid dokusu ile burun akıntısı arasında belirgin bir korelasyon göstermedi. Sonuç: Adenoid dokusunun büyüklüğünün burun tıkanıklığı ve uyku bozukluğu semptomları üzerine yüksek etkisi vardir. Adenotonsillektomi operasyonlarının başarısının polisomnografi kullanılarak değerlendirildiği çalışmalarda polisomnografi yapılmadan önce herhangi bir reziduel veya reküren adenoid dokuyu araştırmak üzere nazal endoskopi yapılmalıdır.

The Effect Of The Adenoıd Hypertrophy Rate On Upper Aırway Obstructıon Symptoms

Okur E., Kahveci O.K., Yılmaz M. D., Yücedağ F.

Objectives: Adenoid hypertrophy causes upper airway obstruction symptoms. Main target of adenoidectomy is to overcome nasal obstruction. However adenoid hypertrophy is also related with sleep problems and nasal discharge. In this study our aim was to determine the relation and correlation between the size of adenoid tissue and symptoms of upper airway obstruction. Patients and Method: Patients who had adenoidectomy operation in university hospital were called for a follow-up control. The pre- and post-operative adenoid size of patients was determined endoscopically and these values were compared with symptoms of nasal obstruction, fatigue during exercise, mouth breathing during sleep, snoring and nasal discharge that evaluated with visual analog scale. Results: A considerably high correlation was found between the adenoid size and the total symptom scores. Question-based evaluation did not reveal a significant correlation between the adenoid size and nasal discharge. Conclusion: Size of adenoid tissue has high effect on symptoms of nasal obstruction and sleep disorder. In studies which polysomnography are used for evaluating the success of adeno-tonsillectomy operations; nasal endoscopy should be performed to search for any residual or recurrent adenoid tissue before polysomnography.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2011-10 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale