Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Submandibular Bez Kitlelerine Yaklaşımımız
 

Submandibular Bez Kitlelerine Yaklaşımımız

İriz A.

Amaç: Submandibular kitle şikayeti ile kliniğimize gelen ve bez eksizyonu yaptığımız hastaları retrospektif olarak incelemek, uygulanan cerrahi işlemleri, histopatolojik sonuçları, görülme oranlarını ve komplikasyonları değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Ocak 2000-Ocak 2010 tarihleri arasında KBB polikliniğimize gelen ve submandibular bez eksizyonu yapılan 40 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların yaş, cins, şikayet, tanı yöntemleri, ameliyat şekli, histopatolojik tanıları ve postoperatif izlemleri incelendi. Patoloji sonuçlarına göre beş hastada (%12.8) malign, 35 hastada (%77.2) benign patoloji tespit edildi. Bez eksizyonuna ek olarak üç hastaya supraomohyoid, iki hastaya fonksiyonel boyun diseksiyonu yapıldı. En sık görülen malign tümör adenokistik karsinoma (%7.5), en sık görülen benign patoloji sialolitiazis (% 67.5) olarak tespit edildi. En sık görülen komplikasyon marjinal mandibular sinir hasarı (%10) olarak tespit edildi. Sonuç: Submandibuler bez eksizyonu yapılan hastalar retrospektif olarak incelendi ve sonuçlar literatür eşliğinde tartışıldı.

Our Approach to Submandibular Gland Masses

İriz A.

Objective: We evaluated the patients who were admitted with submandibular gland mass and had surgery in our clinic. We investigated types of surgical operations, histopathologic results and rates of complications in this study. Material and Methods: Forty patients who were admitted to E.N.T. clinic and had submandibular gland excision surgery were included in our study. Age, gender, symptoms, diagnostic methods, types of operations, histopathological diagnosis and postoperative follow-up results of the patients were examined. Histopathological diagnoses were as follows: Five patients (12.8%) had malignant and 35 patients (77.2%) had benign pathologies. Three patients had a supraomohyoid neck dissection and two patients had a functional neck dissection in addition to gland excision. We found the most common malignant tumor as adenocystic carcinoma (7.5%), the most common benign pathology as sialolitiazis (67.5%).The most commonly encountered complication was marginal mandibular nerve injury (10%). Results: We investigated the patients who had submandibular gland excision and reviewed the literature.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 19/2 66-69

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale