Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Kronik Otitis Mediada Orta Kulak Kemik Zincir Patolojilerinin Değerlendirilmesi
 

Kronik Otitis Mediada Orta Kulak Kemik Zincir Patolojilerinin Değerlendirilmesi

Erdoğan A. B.

Amaç: Kronik otitis media (KOM) kulak zarı perforasyonu, kulak akıntısı, işitme kayıpları ile karakterize, 3 aydan daha uzun süren ve medikal tedavi ile tamamen düzelmeyen orta kulaktaki inflamatuar bir süreçtir. Kemikçik zincirde meydana gelen değişiklikler KOM’ a bağlı önemli patolojik bulgulardan biridir. Özellikle kolesteatom varlığında kemikçiklerde meydana gelen destrüksiyon artmaktadır. Bu çalışmadaki amaç; kolesteatomlu kronik otitis medialarda kemikçiklerin destrüksiyon oranlarını belirlemektir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışma, 2007-2009 yılları arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Kulak Burun Boğaz Kliniğinde kronik otitis media tanısıyla cerrahi tedavi uygulanan toplam 192 olgu üzerinde yapıldı. Tüm hastaların yaş ve cinsiyet durumu kaydedildikten sonra ayrıntılı KBB muayenesi, radyolojik ve odyolojik değerlendirmesi yapıldı. KOM tanısıyla opere edilen hastalarda peroperatif bulgular kaydedilerek orta kulak kemik zincir patolojileri araştırıldı. Bulgular: KOM nedeniyle çalışmaya alınan olguların 98’i (%51) erkek, 94’ü (%49) kadındı. En büyük yaş 61, en küçük yaş 4 olup ortalama yaş 28.68 ± 12.48 olarak tespit edildi.Hastaların yakınma süreleri 6 ay ile 32 yıl arasında değişmekteydi.Ortalama yakınma süresi 11.09 ± 7.92 yıl olarak belirlendi. Attik ve total perforasyonlardaki kemikçik destrüksiyonu ile diğer perforasyonlardaki kemikçik destrüksiyonu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p< 0.001). Kolesteatomlu vakalardaki kemikçik hasarı, kolesteatomsuz vakalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p< 0.001). Sonuç: Çalışma sonucunda, kolesteatomlu KOM’lu hastalarda kemik zincir destrüksiyonunun anlamlı derecede arttığı tespit edildi. Ayrıca kulak zarı perforasyon şekli ve yerinin de etkili olduğu bulundu.

The Evaluation of Middle Ear Ossicular Chain Pathologies in Chronic Otitis Media

Erdoğan A. B.

Objective: Chronic otitis media (COM) is an inflammatory process which is characterized by tympanic membrane perforation, hearing loss, ear discharge lasting longer than 3 months and not improving with medical treatment. Ossicular chain erosion is one of the most common pathological finding of chronic otitis media especially in the presence of cholesteatoma. The aim of this study is to determine the rate of destruction of the ossicular chain in COM with cholesteatoma. Material and Methods: Our study is performed on 192 cases who had surgery for chronic otitis media between 2007-2009. After registering age and sex status of all patients, otolaryngologic examination, radiologic and audiologic evaluations were done. Peroperative findings were noted for middle ear ossicular chain pathologies. Findings: There were 98 (%51) males and 94 (%49) females with COM. The average age of the patients was 28.68 ± 12.48 with a range of 4-61 years. Duration of the symptoms ranged from 6 months to 32 years. The average duration of symptoms was 11.09 ± 7.92 years. Pars flaccida and total perforations showed statistically significant differences from other types of perforations in terms of ossicular destruction. There was a statistically significant difference between COM with cholesteatoma and COM without cholesteatoma in terms of ossicular destruction. Conclusion: Ossicular chain erosion is significantly more frequent in COM with cholesteatoma. The shape and place of the tympanic membrane perforation also have an effect on ossicular chain erosion.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 19/2 70-75

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale