Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Oroantral Fistüle Neden Olan Maksiller Sinüste Radiküler Kist: Olgu Sunumu
 

Oroantral Fistüle Neden Olan Maksiller Sinüste Radiküler Kist: Olgu Sunumu

Orhan İ.

Odontojenik kistler maksillofasiyal bölgenin yaygın lezyonlarıdır. Bu kistler genel olarak etiyolojilerine göre inflamatuvar ve gelişimsel olarak ikiye ayrılabilirler. Gelişimsel kistler; primordial kist, dentijeröz kist, erüpsiyon kisti ve gingival kistler olarak sınıflandırılabilir. Diğer taraftan inflamatuvar kistler ise radiküler ve lateral periodontal kistlerdir. Radiküler kist diş apeksindeki inflamasyon ve sonrasında oluşan nekroz sonucu periodontal ligament içerisindeki hücre kalıntılarından köken almaktadır. Kronik inflamatuvar sürecin zirvede olduğunu gösteren lezyon, sadece akut alevlenme dönemlerinde çiğneme sırasında veya palpasyonla ağrı şeklinde semptomatik olup, yavaş seyirlidir. Radyolojik olarak diş apeksinde uniloküler radyolusensi şeklinde görünmektedir. Tedavi endodontik tedavi veya diş çekimiyle birlikte lezyonun çıkarılmasını içermektedir. Bu olgu sunumunda, maksiller üst ikinci molar dişten orijin alan, sağ maksiller sinüsü dolduran ve oroantral fistüle neden olan radiküler kist vakası sunuldu.

Radicular Cyst Involving the Maxillary Sinus Causing Oroantral Fistula: Case Report

Orhan İ.

Odontogenic cysts are common lesions of maxillofacial region. In terms of etiology, these cysts generally can be divided into two groups as inflammatory and developmental. The developmental cysts can be classified as primordial, dentigerous, eruption and gingival cysts. On the other hand, inflammatory cysts are radicular and lateral periodontal cysts. Radicular cyst originates from cell rests within the periodontal ligament resulting from tooth necrosis and resultant inflammation at the apex of a tooth. The lesion represents the culmination of a chronic inflammatory process, which will slowly progress and usually only symptomatic with acute exacerbation noted primarily with pain on mastication or palpation. Radiographically, it appears as a unilocular radiolucency at the apex of a tooth. Treatment involves endodontic therapy or extraction with resection of the lesion. In this article, a case of radicular cyst which originated from the upper second molar tooth and reached the right maxillary sinus through an oroantral fistula is presented.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 19/2 94-97

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale