Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » İrradiye Homolog Kartilaj ile Alkolde Saklanmış Homolog Kartilajın İmplantasyon Sonuçları (Deneysel Çalışma)
 

İrradiye Homolog Kartilaj ile Alkolde Saklanmış Homolog Kartilajın İmplantasyon Sonuçları (Deneysel Çalışma)

Topaloğlu İ., Yıldırım Ş., Göker E. A., Bor E.

Amaç: İrradiye homolog septal kartilaj ve alkolde saklanmış homolog saptal kartilajın sıçanlardaki implantasyon sonuçlarını deneysel olarak araştırdık. Yöntem ve Gereçler : Birinci gruptaki sekiz sıçana irradiye homolog septal kartilaj , II. Gruptaki sekiz sıçana alkolde bir ay saklanmış homolog septal kartilaj implante edildi ve üç hafta sonunda sıçanlar sakrifiye edildi. Makroskopik olarak greft atılımı, mikroskopik olarak absorbsiyon, greft canlılığı, fibrozis, osifıkasyon, mononükleer hücre infiltrasyonu ve polimorfonükleer hücre infiltrasyonunu içeren tüm parametreler göz önüne alınarak her iki çalışma grubundaki histopatolojik bulgular birbirleri ile karşılaştırıldı. Bulgular: İrradiye homogreftlerde hiç canlı kondrosit görülmezken alkolde saklanmış homogreftlerde %87.5 oranında canlı kondrosit görüldü, ve iki grup kondrosit canlılığı açısından karşılaştırıldığında (p= 0.001) değeri ile istatistiksel olarak anlamlı bulundu. İrradiye homogreftlerin %87.5’inde orta ve %12,5’ inde hafif absorbsiyon görülürken, alkolde saklanmış kartilajların %12.5’inde orta, %87.5’inde hafif absorbsiyon görüldü ve (p= 0.010) değeri ile istatistiksel olarak anlamlı bulundu. İrradiye homogreftlerde %75 hafif ve %25 şiddetli fibrozis göüldü, alkolde saklanmış homogreftlerde ise %100 oranında şiddetli fibrozis görüldü ve iki grup karşılaştırıldığında (p= 0.007) değeri ile istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi. Sonuç: Sonuç olarak irradiye homolog septal kartilaj kullanımının birkaç komplikasyon dışında güvenle kullanılabilir olduğu görülmüştür. İrradiye kartilaj kullanımı noninvaziv bir yöntem olarak tercih edilebilir.

Implantation Results of İrradiated Homolog Cartilage and Cartilage Kept in Alcohol (Experimental Study)

Topaloğlu İ., Yıldırım Ş., Göker E. A., Bor E.

Objectives: We aimed to analyze the results of implantation of irradiated homolog septal cartilages and septal cartilages kept in alcohol experimentally. Material and Methods: Irradiated homolog septal cartilages were implanted to eight rats in the first group while septal cartilages kept in alcohol for one month were implanted to eight rats in the second group, and the rats were decapitated after there weeks. Histopathological findings of the groups were compared according to macroscopical greft rejection and microscopical findings including graft rejection, graft vitality, fibrozis, ossification, mononuclear and polymorphonuclear cell infiltration. Results: Histopathologically, 87.5% of alive chondrocytes were seen in homogrefts kept in alcohol while no alive chondrocyte were seen in irradiated homogrefts. This was considered as statistically significant (p= 0.001). Of irradiated homografts, 87.5% of had slight absorbsion, 12.5% had moderate absorbsion, 12.5% of cartilages kept in alcohol had moderate, 87.5% had slight absorbsion and this result was considered as statistically significant (p= 0.010). Slight fibrosis was observed in 75% and severe fibrozis were observed in 25% of the irradiated homografts while in all (100%) homografts kept in alcohol showed severe fibrosis. Results were compared and found to be statistically significant (p= 0.007). Conclusion: In conclusion, it is shown that irradiated homolog septal cartilages can be used safely with only a few complications. Irradiated cartilage use can be preferred as a noninvasive method.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 19/3 133-138

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale