Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2011 » Gürültülü Ortamda Çalışmanın Vestibüler Uyarılmış Myojenik Potansiyeller Üzerine Etkileri
 

Gürültülü Ortamda Çalışmanın Vestibüler Uyarılmış Myojenik Potansiyeller Üzerine Etkileri

Tanyeri H., Ünal Ö. F., Polat Ş., Serin G. M., Aksoy E., Soyuyüce G.Ö., Gümüş G. Z.

Amaç: Kronik gürültüye maruziyetin vestibüler sistem üzerindeki olası etkilerinin vestibüler uyarılmış myojenik potansiyel testleri (VEMP) ile değerlendirilmesi. Yöntem ve Gereçler : Kronik gürültüye maruz kalan hastanemiz merkezi sterilizasyon ünitesi çalışanlarından yaşları 23-45 arasında değişen (ortalama 32) altısı kadın toplam 15 gönüllü için etik kurul onayı alınarak odyometri, transient uyarılmış otoakustik emisyon (TEOAE) ve VEMP testleri uygulandı. VEMP testinde latansı 15.09 milisaniyeden geç pik P1 ve/veya latansı 22.05 milisaniyeden geç pik N1 gecikmiş VEMP cevabı olarak tanımlandı. Benzer demografik özelliklerdeki 10 gürültülü ortamda çalışmayan gönüllüye de kontrol grubu olarak aynı testler uygulandı. Çalışmaya dahil edilen gönüllülerin gürültülü ortamda çalışma süreleri 8 ay-7 yıl (ortalama 2.68 yıl ± 1.8 ) arasında değişmekteydi. Prospektif olarak planlanmış olan bu çalışmaya dahil edilen tüm gönüllülere kulak burun boğaz muayenesi yapıldı. Altmış beş yaş üzerinde olanlar ve geçirilmiş KBB hastalığı olanlar çalışmaya dahil edilmedi. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların hiçbirinde vestibüler semptom (baş dönmesi) yoktu. Tüm gönüllülerin otoskopik muayeneleri doğaldı. Çalışmaya dahil edilen yedi gönüllüde işitme normal sınırlarda idi (7/15, %46) ve 4kHz’de çentik yoktu. Sekiz gönüllüde ise saf ses işitme eşikleri normal sınırlarda olmasına rağmen bilateral 4 kHz’de çentik ve >40dB işitme kaybı saptandı (%53, 8/15). Bu gönüllülerin tümünde TEOAE alındı. Tüm kontrol grubunda ve çalışma grubundaki gönüllülerin 13’ünde (%87, 13/ 15) VEMP elde edildi. Çalışma grubunda sağ kulakta ortalama VEMP latansları P1 12.77 msn, N1 19.55 msn iken sol kulakta ortalama P1 12.82, N1 19.62 msn olarak ölçülmüştür. Sadece gürültüye bağlı işitme kaybı olan sekiz gönüllüden odyogramında 4kHz’de çentik ve >40dB işitme kaybı olan ikisinde (%13.3, 2/15) hafif gecikmiş VEMP cevabı gözlendi. Kontrol grubunda ortalama VEMP latansları ölçüldüğünde ise sağ kulakta P1 11.35 msn, N1 18.42 msn, sol kulakta ise P1 11.37 msn, N1 18.47 msn saptanmıştır. Sonuç: Sonuç olarak çalışma verilerimize göre kronik gürültüye maruz kalan olgularda VEMP ile saptanabilen vestibüler fonksiyon bozukluğu olan hasta oranı %13.3 olarak saptanmıştır.

Effects of Occupational Noise on Vestibular Evoked Myogenic Potentials

Tanyeri H., Ünal Ö. F., Polat Ş., Serin G. M., Aksoy E., Soyuyüce G.Ö., Gümüş G. Z.

Objective: To evaluate possible effects of chronic noise exposure on the vestibular system with vestibular evoked myogenic potentials (VEMP). Material and Methods: After getting an approval from the local ethical committe of our institution, audiometry, transient evoked otoacoustic emission (TEOAE) and VEMP tests were performed on 15 volunteers exposed to chronic noise. Delayed VEMP was defined as the latency of peak P1 exceeding 15.09 milliseconds and/or of peak N1 exceeding 22.05 milliseconds. Six female, nine male volunteers working at the central sterilization unit of our hospital were aged between 23 and 45 (mean 32) and ten volunteers with similar demographic properties who were not exposed to chronic noise were included in the study as study and a control groups and they had gone through the same tests. The mean occupational noise exposure time interval of the volunteers included in the study group changed between 8 months and 7 years (mean 2.68 years ± 1.8). All of the volunteers who were included in the study group of this prospectively planned research had gone through ear nose and throat (ENT) examinations. Volunteers over 65 years old and with a history of previous ENT disease were not included in the study. Results: None of the patients included in the study had vestibular symptoms (vertigo). The otoscopic examinations of all volunteers were normal. Hearing thresholds of the seven volunteers included in the study group were within normal limits (7/15, 46% ) and they did not have notched audiograms at 4kHz. Although pure tone hearing thresholds of the eight volunteers were within normal limits, they had bilateral notched audiograms at 4 kHz and >40dB hearing loss (53%, 8/15). Otoacoustic emissions (TEOAE) of all volunteers were present. VEMP responses of the all the volunteers of control group and 13 volunteers of the study group were present (87%, 13/ 15). In the study group, mean VEMP latencies of the right and left ears were measured and P1 and N1 peak values were 12.77ms- 19.55ms and 12.82 ms-19.62ms respectively. Only two (13.3%, 2/15) of eight volunteers with noise-induced hearing loss, who had a 4kHz notch and hearing loss >40dB on audiograms showed slightly delayed VEMP responses. When VEMP latencies of the control group were measured, peak P1 and N1 latencies of the right and left ears were 11.35 ms-18.42ms and 11.37ms-18.47 respectively. Conclusion: As a result, according to our study data, the rate of vestibular dysfunction which can be detected with VEMP is 13,3% of the cases exposed to chronic noise.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 19/3 139-143

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale