2012

1. Endoskopik Transsfenoidal Yaklaşımla Hipofiz Adenomu Cerrahisi
Endoscopıc Transsphenoıdal Approach For Pıtuıtary Adenoma Surgery
2. Uzayda Denge
Balance In Space
3. Mevsimsel Allerjik Rinitli Hastalarda Bronşial Reversibilite Sonuçları
Bronchıal Reversıbılıty Results In Patıents Wıth Seasonal Allergıc Rhınıtıs
4. İşitme Cihazı Kullanan Hastalarda Memnuniyetin Değerlendirilmesi
Evaluatıon Of Patıents Satısfactıon Wıth Hearıng Aıds
5. Mandibula Kırıklarında Klinik Deneyimlerimiz: 412 Olgunun Sunumu
Our Clınıcal Experıences Of Mandıble Fractures: Report Of 412 Patıents
6. Sistemik Metil-Prednizolon Tedavisinin Eozinofilik Nazal Polipozis Histopatolojisi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
Hıstopathologıc Evaluatıon Of The Effects Of Systemıc Methyl-Prednısolone Treatment On Eosınophılıc Nasal Polyposıs
7. Maksiller Sinüs Tümörleri
Maxıllary Sınus Tumors
8. Tonsillektomi Endikasyonlarının Değerlendirilmesi Ve Tonsillektomi Hakkında Çağdaş Düşünce
Evaluatıon Of The Tonsıllectomy Indıcatıons And Contemporary Thınkıng About Tonsıllectomy
9. Tonsillektominin Ağız Açıklığı Üzerine Etkisi
The Effect Of The Tonsıllectomy On The Mouth Openıng
10. Larengofarengeal Reflü Ve Gastroözafageal Reflü Hastalığı Arasında Semptomatik Ve Endoskopik İlişkinin Karşılaştırılması
The Comparıson Of Symptomatıc And Endoscopıc Relatıonshıp Between Laryngopharyngeal Reflux And Gastroesophageal..
11. Normal İşitmeye Sahip Kişilerde Logon Stimulus Kullanılarak Yapılan Servikal Vestibüler Uyarılmış Miyojenik..
Cervıcal Vestıbular Evoked Myogenıc Potentıals (Vemp) Recordıng In Normal Hearıng Indıvıduals Wıth..
12. Servikal Özofagus Yerleşimli Heterotropik Gastrik Mukoza Tipi Ve Helikobakter Pilori Varlığı İle Larengofarengeal..
The Relatıonshıp Between Laryngopharengeal Reflux And Hıstologıc Type Of Inlet Patch Mucosa And Presence..
13. Mide İçeriğinin Neden Olduğu Östaki Hasarının Histopatolojik Özellikleri Nelerdir ?
What Are The Multıfactorıal Hıstopathologıc Features Of Eustachıan Tube Damage Caused By Contents Of The Stomach?
14. Fasiyal Sinir Felci Reanimasyonunda Statik Askılama Yöntemi
Statıc Suspensıon Technıque Wıth Fascıa Lata For Facıal Nerve Paralysıs Reanımatıon
15. Yenidoğanlarda Otoakustik Emisyon İşitme Taraması Sonuçlarımız
Newborn Otoacoustıc Emıssıon Hearıng Screenıng Outcomes
16. Anjiomatöz Polip: Vasküler Neoplazilerle Karışabilen Bir Nazal Polip Varyantı
Angıomatous Polyp: A Nasal Polyp Variant That May Sımulate Vascular Neoplasms
17. Larinks Skuamöz Hücreli Kanseri - Papiller Tiroid Kanseri Birlikteliği Ve Tedavi Yaklaşımı
Management Of Papıllary Thyroıd Carcınoma Assocıated Wıth Squamous Cell Carcınoma Of Larynx
18. Tüberkülozun Baş-Boyun Manifestasyonları
The Head And Neck Manıfestatıons Of Tuberculosıs
19. Kulak Burun Boğaz Uygulamalarında Adli Tıbbi Yaklaşım Ve Raporlandırma
Forensıc Approach And Reportıng In Ent Practıce

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale