Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2012 » Tüberkülozun Baş-Boyun Manifestasyonları
 

Tüberkülozun Baş-Boyun Manifestasyonları

Eyibilen A., Gürbüzler L., Yelken K., Aladağ İ., Koç S., Akyüz S.

Amaç: Tüberkülozun baş-boyun manifestasyonlarını incelemek, klinik özelliklerini, tanı yöntemlerini araştırmak ve tedavi sonuçlarını değerlendirmek. Yöntem: 2005-2011 yılları arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde teşhis ve tedavisi yapılan 27 baş-boyun tüberkülozlu hastanın retrospektif olarak analiz edilmesiyle yapılmış bir çalışmadır. Bulgular: İnceleme sonucunda 27 adet baş-boyun tüberkülozlu hasta tespit edilmiştir. Baş-boyun tutulum bölgeleri; 25 (%92.6) hastada tüberküloz servikal lenfadenit, 1 (%3.7) hastada laringeal tüberküloz ve 1 (%3.7) hastada nazofaringeal tüberküloz şeklinde gerçekleşmiştir. Hastaların 6'sında (%22.2) eşlik eden akciğer tüberkülozu mevcuttu ve bu hastaların hepsinin akciğer grafilerinde tutuluma ait radyolojik görüntüler vardı. Hem larinks hem de nazofarinks tüberkülozlu hastaların akciğer tutulumu pozitifti. Tanı, 5 (%18.5) vakada tüberküloz kültür pozitifliği, 3 (%11.1) vakada tüberküloz PCR pozitifliği ile sağlanmıştır. Kalan hastalarda tanı ya ince iğne aspirasyon biyopsisi ya da insizyonel/eksizyonel biyopsi ile histopatolojik olarak kazeifikasyon gösteren granülomatöz enfeksiyon bulunmasıyla konulmuştur. İnce iğne aspirasyon biyopsisi 4 (%14.8) vakada yeterli olup, 15 (%55.5) vaka için insizyonel/eksizyonel biyopsi gerekmiştir. Sonuç: Servikal lenfadenite ek olarak tüberküloz, nazofarinks ve larinks gibi sık rastlamadığımız tutulumlara da yol açabilmektedir. Bizim serimizde açık cerrahi ile insizyonel/eksizyonel biyopsi alınması sonucu koyulan tanı metodu en fazla (%55.5) yararlanılan yöntem olmuştur. Halen tüberküloz ülkemizde yaygın olarak görülmekte ve baş-boyun manifestasyonları ile karşımıza çıkabilmektedir. Hastalığın erken tanısı ve tedavisi için kulak burun boğaz ve baş-boyun cerrahisi hekimlerinin dikkatli ve bilgi sahibi olması gerekmektedir.

The Head And Neck Manıfestatıons Of Tuberculosıs

Eyibilen A., Gürbüzler L., Yelken K., Aladağ İ., Koç S., Akyüz S.

Objective: To analyze the head and neck manifestations of tuberculosis, to investigate the clinical features, diagnosis methods and to evaluate the treatment results. Method: It is a retrospective analyzed trial, in which 27 head and neck tuberculosis patients diagnosed and treated in Gaziosmanpaşa University Medicine Faculty Hospital between 2005 and 2011. Results: Twenty-seven head and neck tuberculosis patients were determined after investigation. The head and neck involvement regions were cervical lymphadenitis in 25 patients (92.6%), laryngeal tuberculosis in 1 patient (3,7%) and nasopharyngeal tuberculosis in 1 patient (3,7%). In 6 (22.2%) cases concomitant pulmonary tuberculosis was existing and all of the patients' chest radiographs had radiologic images of involvement. Pulmonary involvement was positive in both larynx and nasopharynx tuberculosis patients. The diagnosis was provided by tuberculosis culture positivity in 5 (18.5%) cases and tuberculosis PCR positivity in 3 (11.1%) cases. The diagnosis was made histopatholgically showing caseating granulomatous infection, obtained from fine needle aspiration biopsy or incisional/excisional biopsy in remaining patients. Fine needle aspiration biopsy was sufficient in 4 (14.8%) cases, as well as incisional/excisional biopsy was necessary in 15 (55.5%) cases. Conclusion: In addition to cervical lymphadenitis, tuberculosis can cause a rare involvement in larynx and nasopharynx. In our series, open surgery with incisional/excisional biopsy (55.5%) was the most utilizied method in diagnosis. Tuberculosis is still common in our country and can be encountered as head and neck manifestations. The otolaryngolgists have to be careful and knowledgeable for early diagnosis and treatment.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2012-11 (1)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale