Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2012 » Mide İçeriğinin Neden Olduğu Östaki Hasarının Histopatolojik Özellikleri Nelerdir ?
 

Mide İçeriğinin Neden Olduğu Östaki Hasarının Histopatolojik Özellikleri Nelerdir ?

Noyan B., Tüz M., Doğan M., Yasan H., Aynalı G., Gökçimen A.

Amaç: Ekstraözefageal reflü kulakta östaki tüp hasarı yoluyla otitis mediaya neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı ratlarda deneysel reflünün neden olduğu östaki hasarının histopatolojik özelliklerini multifaktöryel olarak değerlendirmektir. Yöntem: Toplam 19 albino rat HCl/Pepsin göre iki gruba ayrıldı. İnfüzyonları uygulayabilmek amacıyla ratların tümünün nazofarenksine polietilen tüpler yerleştirildi. Tüp yoluyla 7 gün boyunca gruplardan birine HCl/Pepsin diğerine Fosfat tamp. %0.9 NaCl uygulandı. Uygulamanın 7.'nci gününde tüm ratlar sakrifiye edildi. Ratların her iki kulaklarında ve östakinin nazofarenks ve timpanum bölgelerine ait kesitlerde, goblet hücre yoğunluğu, submukozal inflamatuar hücre infiltrasyonu, submukozal bezlerdeki hasar, hipertrofi ve bağ doku artışı gruplar arasında karşılaştırıldı. Elde edilen değerler için gruplar arasındaki çoklu karşılaştırmalarda Mann-Whitney U, grup içindeki kulak (sağ/sol) ve bölgeye (‘N'/ ‘T') göre yapılan istatistiklerde yine non-parametrik Wilcoxon testi kullanıldı. Bulgular: Östakinin nazofarenks ve timpanum bölgeleri, sağ ve sol kulaklar bütüncül olarak karşılaştırıldığında da, ayrı ayrı karşılaştırıldığında da iki grup arasında goblet hücre yoğunluğu açısından anlamlı bir fark yoktu. Diğer bütün parametreler ise HCL-pepsin verilen grupta kontrol grubundan anlamlı olarak daha yüksekti (submukozal inflamatuar hücre infiltrasyonu, submukozal bezlerdeki hasar, bez hipertrofisi ve bağ doku artışı). Ayrıca bir çok inflamatuar parametre nazofarenks bölgesinde timpanum bölgesine göre anlamlı olarak daha yüksekti. Sonuç: Çalışmamız göstermiştir ki, deneysel olarak nazofarenkse ulaşan mide içeriği (HCL-pepsin) rat östakilerinde belirgin multifaktöryel histopatolojik değişikliklere neden olmaktadır.

What Are The Multıfactorıal Hıstopathologıc Features Of Eustachıan Tube Damage Caused By Contents Of The Stomach?

Noyan B., Tüz M., Doğan M., Yasan H., Aynalı G., Gökçimen A.

Objective: The purpose of this study is to evaluate the histopathological characteristics of Eustachian tube damage caused by experimentally induced reflux in rats. Methods: Total of 19 albino rats were divided into two groups according to being exposed to HCl/Pepsin and salin. Nasopharyngeal tube inserted to all rats through left nasal cavity for administration of HCl/Pepsin and salin. Five parameters were compared among the groups (goblet cell density, submucosal inflammatory cell infiltration, hypertrophy and depredation level of the submucosal glands and fibrous tissue proliferation) according to side of ear and nasopharyngeal or tympanic localization of Eustachian tube. Mann-Whitney U and Wilcoxon tests were used to compare the parameters. Results: There was no difference with respect to goblet cell density between the groups. The other parameters were higher in HCL-pepsin group than control group (submucosal inflammatory tissue density, submucosal gland damage, submucosal gland hypertrophy and fibrous tissue proliferation). In addition, several inflammatory parameters were significantly higher in the nasopharynx localization compared to the timpanum localization. Conclusion: In this study, we have shown that experimental contents of stomach (HCL-pepsin) which reached to nasopharynx cause significant multifactorial histopathological changes and harmless effects in Eustachian tube of rats.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2012-11 (4)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale