Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2012 » Yenidoğanlarda Otoakustik Emisyon İşitme Taraması Sonuçlarımız
 

Yenidoğanlarda Otoakustik Emisyon İşitme Taraması Sonuçlarımız

Özdoğan F., Özkurt E. F.

Giriş: İşitme kaybı insanlarda görülen en sık konjenital anomalilerden birisidir. Bebeklerde yaşamın ilk yılı içindeki işitsel uyarı dil gelişimi ve kognitif fonksiyonlar için gerekli olduğundan erken amplifikasyon ve erken tanı çok önemlidir. İşitme açısından sadece riskli grubun taranması, işitme kayıplı hastaların yarısını saptayabildiği için yenidoğan işitme taramaları önemlidir. İşitme taraması için şu an dünyada en çok kullanılan yöntem Otoakustik Emisyon ölçümleridir. Bu çalışmamızda Mart 2010 ile Kasım 2011 tarihleri arasındaki yenidoğan işitme taraması sonuçlarımızı yayınladık. Gereç ve Yöntem: Yenidoğanlar, geçici uyarılmış otoakustik emisyon tarama metodu ile doğumlarından itibaren 1 ile 3 gün arasında tarandı. TEOAE ölçmek için Otoport Lite OAE system (Otodynamics Ltd, UK) cihazı kullanıldı. 1-4 kHz arasında 4 bant ölçümlerinin 3 tanesinde cevap alınması geçti olarak yorumlandı. Testten geçemeyen bebekler 14 gün sonra çağrıldı ve testten önce dış kulak yolunda debris, buşon veya orta kulak iltihabı, efüzyonu açısından muayene edildi. Risk faktörlerinden birine sahip bebekler test sonucuna bakılmaksızın ileri odyolojik inceleme için 3. basamak sağlık merkezine sevk edildi. Bulgular: Mart 2010 ile Kasım 2011 tarihleri arasında 1861 bebek tarandı. İşitme kaybı açısından risk taşıyan bebekler 3. basamak sağlık merkezine sevk edildi. 1861 bebeğin 351'i (% 18,9) ilk testi geçemedi. İlk testi geçemeyen bebeklerin ikinci test sonrası 5 (% 0,3) tanesi 3. basamak sağlık merkezine sevk edildi. Sonuç: İşitme kaybına erken tanı koyabilmek için yeni doğan işitme taramasının tüm bireylerde yapılmasını önermekteyiz. Yenidoğan işitme kaybı açısından riskli bebeklerin normal bireylerden ayrılmasını ve ileri odyolojik incelemelerden geçirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Newborn Otoacoustıc Emıssıon Hearıng Screenıng Outcomes

Özdoğan F., Özkurt E. F.

Objectıves: Hearing loss is one of the most common congenital anomalies in humans. Auditory stimulation in the first year of life is necessary for language development and cognitive functions so that early amplification and early diagnosis is very important. Just screening of high risk group, only half of hearing loss patients can detect so that newborn hearing screening is important. Otoacoustic emission measurement is currently most common used method in world. In this study, we published the results of newborn hearing screnning between March 2010 and November 2011. Materials and Methods: Newborns were screened in 1 to 3 days after birth by the method of transient otoacoustics emission screening. To measure the otoacoustic emission, Otoport Lite OAE system (Otodynamics Ltd, UK) was used. The pass crieteria was take the response in 3 measures of 4 bands response between 1-4 kHz. Infants who fail to pass the test called again after 14 days and were examined for debris, cerumen in external auditory canal or middle ear inflammation, effusion. The infants with risk factors were referred to tertiary heath center regardless of test results. Results: 1861 infants were screnned between march 2010 and novermber 2011. The infants at risk of hearing loss were referred to tertiary health center. 351 (%18.9) of 1861 infants did not pass the first test. Five (% 0.3) infants who fail to pass the first test were referred to tertiary health center after second test. Conclusion: We recommend, using newborn hearing screening to all individuals for early diagnosis. İnfants who have risk factors for hearing loss should be seperated from normal individuals and advanced audilogical investigations needed.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2012-11 (2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale