Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2012 » İşitme Cihazı Kullanan Hastalarda Memnuniyetin Değerlendirilmesi
 

İşitme Cihazı Kullanan Hastalarda Memnuniyetin Değerlendirilmesi

Bora F., Yiğit Ö., Ataş A., Şener M. B., Hamurcu M., Atalay B. R.

İşitme kaybı düşük yaşam kalitesine, depresif semptomlara ve fonksiyonel kapasitede azalmaya neden olmaktadır. Bu çalışmanın amacı işitme cihazı verilen hastalarda cihaz kullanımı ve hasta memnuniyet oranlarını ortaya koymak ve bu oranlar üzerine etkili olan faktörleri saptamaktır. İşitme kaybı şikayeti ile Şubat-Nisan 2011 tarihleri arasında İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak-Burun-Boğaz polikliniğine başvuran hastalar çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalara işitme kayıplarına uygun, kulak arkası ve dijital özellikte olan işitme cihazları verildi. İşitme cihazını kullanmaya başladıktan altı ay sonra, telefonla hastalara ulaşıldı ve hep aynı hekim tarafından IOI-HA-TR (The International Outcome Inventory for Hearing Aids Türkçe versiyonu) testi uygulandı. Olgulardan 70'inde (%70.0) orta dereceli, 22 tanesinde (%22.0) ileri dereceli, 6'sında (%6.0) çok ileri dereceli ve 2 tanesinde (%2.0) hafif dereceli sensorinöral işitme kaybı saptandı. Ankete verilen cevaplar teker teker değerlendirildiğinde, hastaların %80'inin cihazı günde dört saatten fazla kullandığı, %64'ünün cihazdan belirgin fayda gördüğü, %67'sinin cihaz öncesi döneme göre hiç sıkıntısının kalmadığı veya çok az derecede sıkıntı yaşadığı saptandı. Ayrıca, olguların %77'sinin işitme kayıplarının yaptıkları işleri ya hiç etkilemediği ya da hafif düzeyde etkilediği görüldü. Sorulara verilen cevaplar eğitim durumlarına göre kıyaslandığında, eğitim düzeyi arttıkça memnuniyetin istatistiksel olarak arttığı gözlendi. İşitme cihazı uygulaması sonrasında hasta memnuniyeti, işitme cihazı uygulamalarının her aşamasında önemli bir kriter olarak kabul edilmektedir. Bizim çalışmamızda da %72'si hafif ve orta dereceli işitme kaybına sahip olgulardan oluşmakla beraber, her ne kadar homojen olmayan bir dağılım görüldüyse de, sonuçlarımız literatür ile uyumlu bulunmuştur.

Evaluatıon Of Patıents Satısfactıon Wıth Hearıng Aıds

Bora F., Yiğit Ö., Ataş A., Şener M. B., Hamurcu M., Atalay B. R.

Hearing loss is associated with low quality of life, depressive symptoms and decreased functional capacity. The aim of this study was to determine the use of hearing aid devices and the satisfaction rates, and to determine the factors that affect these rates. The patients with hearing loss who admitted to the Department of Otorhinolaryngology, Istanbul Training and Research Hospital between February and April 2011 were included to the study. Appropriate digital behind the ear hearing aids were recommended to the patients according to the level of their hearing loss. Six months after they started using the instrument, we reached by telephone to the patients, and the IOI-HA-TR test (The International Outcome Inventory for Hearing Aids Turkish edition) administered by the same doctor. Seventy percent of cases had moderate, 22.0% had severe, 6.0% had profound and 2.0% had mild degree of sensorineural hearing loss. Eighty patients used the device more than four hours a day, 64% experienced significant benefits from the hearing aid, and in 67% of the cases the symptoms either disappeared or minimized when compared to prefitting period. In 77% of cases, the work performance was either not effected or had minimal effects due to the hearing loss after the use of the devices. The level of satisfaction with hearing aid was statistically positively correlated with the level of education. Patient satisfaction is recognized as an important criterion for each stage of hearing aid after the implementation of it. In our study, even though the study group was not homogenous, usage and satisfaction levels were detected as higher than expected in the patients using the hearing aid.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2012-11 (2)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale