Maksiller Sinüs Tümörleri

Uyar Y., Atıcı S.S., Çağlak F.

Amaç: Bu çalışmada cerrahi tedavi uyguladığımız maksiller sinüs tümörlü 43 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: 1995- 2001 yılları arasında Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'nda maksiller sinüs tümörü tanısı alan 43 olgu incelendi. Bulgular: Çalışmamızda maksiller sinüs tümörlü 43 hasta cerrahi tedaviye alındı. Bunlardan 15 'i epidermoid karsinom, 2 'si adenokistik karsinom, 1'er vaka mukoepidermoid karsinom, adenoid karsinom, verrüköz karsinom, rabdomyosarkom, esthesionöroblastom, transisyonel hücreli karsinom, non hodgking lenfoma, malign melanom, anjiosarkom, 3 vaka giant cell granülom, 3 vaka juvenil nazofarengeal anjiofibrom, 5 vaka mukosel, 2 vaka fibröz displazi, 1'er vaka inverted papillom, psödotümör, osteom olarak tespit edildi. 17 hastaya cerrahi tedavi, 11 hastaya cerrahi ve radyoterapi, 10 hastaya ise cerrahi ve kemoradyoterapi uygulandı. 2 hasta inoperabl idi. Sonuç: Paranazal sinüs tümörlerinin tedavisi karmaşık olduğundan, tedavi protokolleri vakaya göre planlanmalıdır. Günümüzde en etkili tedavi yöntemi cerrahi ve preoperatif veya postoperatif radyoterapi ile mümkün olmaktadır.

Maxıllary Sınus Tumors

Uyar Y., Atıcı S.S., Çağlak F.

Objectives: In this study, 43 patients were treated surgically in maxillary sinus tumors were evaluated retrospectively. Methods: Forty-three cases diagnosed with maxillary sinus tumor in the Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Department of Otolaryngology between 1995- 2001 were investigated. Results: In our study, 43 patients with maxillary sinus tumor was treated with surgically. 15 patients had epidermoid carcinoma, 2 adenoid cystic carcinoma, 1 each case mucoepidermoid carcinoma, adenoid carcinoma, verrucous carcinoma, rhabdomyosarcoma, esthesioneuroblastoma, transitional cell carcinoma, non hodgking lymphoma, malignant melanoma, angiosarcoma, 3 giant cell granuloma, 3 juvenile nasopharyngeal angiofibroma, 5 mucocele, 2 fibrous dysplasia, each with 1 case inverted papilloma, pseudotumor, osteoma was detected. In 17 patients, surgical treatment, surgery and radiotherapy in 11 patients, surgery and radiotherapy, and chemotherapy was performed in 10 patients. Both patient was inoperable. Conclusion: Treatment of paranasal sinus tumors is complex, therefore, treatment protocols individualized for each patient should be planned. Today, the most effective treatment is possible with surgery and preoperative or postoperative radiotherapy.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2012-11 (3

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale