Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2012 » Tonsillektomi Endikasyonlarının Değerlendirilmesi Ve Tonsillektomi Hakkında Çağdaş Düşünce
 

Tonsillektomi Endikasyonlarının Değerlendirilmesi Ve Tonsillektomi Hakkında Çağdaş Düşünce

Dursun E., Eryılmaz A., Boynueğri S., Uyar M., İriz A., Oğuzhan O.

Amaç: Tonsillektomi (T); endikasyonları, gerekliliği ve alınan riske karşı kazançları ile literatürde halen tartışılmaktadır. Esas sorun; enfeksiyöz nedenlerin endikasyonlar içinde önemini korumasıdır. Bu çalışmada kliniğimizde yapılan T olguları retrospektif olarak değerlendirildi. Endikasyonlarımız, T kararı verilen hastaların preoperatif değerlendirme süreci ve cerrahi sonuçlarımız literatür eşliğinde tartışıldı. Hastalar ve Metot: 2007-2010 yılları arasında kliniğimizde T yapılan 430 hastanın T endikasyonları 4 gruba ayrıldı. Hastaların tonsil spesmenleri patolojik olarak incelendi. Hastaların postoperatif 1 yıl içinde kliniğimize olan müracatları hastane kayıtlarından ulaşılarak değerlendirildi. T'nin etkinliği, elde edilen klinik sonuçlar ve endikasyonları literatür eşliğinde tartışıldı. Bulgular: T yapılan 430 hastanın yaş ortalaması 14 (3-71) idi. T, hastaların %75,3'ünde (324/430) rekürren enfeksiyon, %21.6'ünde (93/430) üst solunum yolu obstrüksiyonu, %1.6'sında (7/430) malignite şüphesi ve %0.69'unda diğer nedenler ile yapılmıştı. Hiçbir hastada gizli maligniteye raslanmadı. 18 yaş altı hastaların %11,9'unun (27/226) postoperatif 1 yıllık dönemde çeşitli üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle 3 veya daha fazla kliniğimizi ziyaret ettikleri saptandı. Sonuç: Çalışmamızda enfeksiyöz nedenler, T endikasyonları arasında ilk sırada saptanmıştır. Bazı çalışmalarda, T'nin çoğu zaman gerekçesiz ve sık yapılan bir cerrahi prosedür olarak değerlendirilmesi düşündürücüdür. Rekürren tonsillit atakları nedeniyle T kararı aldıran esansiyel kriterlerin tam olarak dokumante edilmesi gerektiği açıktır. Sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin kolaylaştığı günümüzde T endikasyonları arasında rekürren tonsillit ataklarının ilk sıralarda yer alması tartışma konusudur. Bu durumu aydınlatmak için daha geniş serilerde çalışılarak; sadece operasyon öncesi hazırlık değil aynı zamanda tonsil spesmenin ön tanıya göre gereken klinikte incelenmesi ve postoperatif takip süreçlerinin hastanın endikasyonuna göre belirlenerek önceden planlanması faydalı olabilir.

Evaluatıon Of The Tonsıllectomy Indıcatıons And Contemporary Thınkıng About Tonsıllectomy

Dursun E., Eryılmaz A., Boynueğri S., Uyar M., İriz A., Oğuzhan O.

Aim: Tonsillectomy (T) is discussed in literature about necessity, indications and benefits against the taken risk. The issue is infectious causes as protection the importance. We evaluated our T cases retrospectively. Indications, preoperative evaluation of patients following the decision of T and surgical results were reviewed with literature. Patients and Methods: In our study, 430 patients who were operated tonsillectomy between 2007 and 2010 included. T indications were divided into 4 groups. Tonsil specimens were examined pathologically. In patients admitted to our clinic within 1 year postoperatively were evaluated from hospital records. Results: The mean age of patients was 14 (3-71) in our study. T were forged with chronic and/or recurrent infections in 75.3 % (324/430), upper airway obstructions in 21.6 % (93/430) , suspected malignancy in 1.6 % (7/430) and other causes in 0.69% (3/430) of the patients'. There was a hidden cancer in any patient. 11.9 % (27/226) of patients younger than 18 years' were visited 3 or more times to our clinic postoperative 1-year period due to a variety of upper respiratory tract infection. Conclusions: Infectious causes have been identified as the first indications of T in our study. In some studies, T is often considered as unjustified despite a common surgical procedure. This review was thought-provoking. The essential criteria in T decision should be documented fully, especially in patients who operated because of recurrent episodes of tonsillitis. In addition, not only pre-operative diagnosis criteria but also investigation of tonsil specimen by the microbiology clinic and post-operative follow-up may be useful this issue.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2012-11 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale