Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2012 » Tonsillektominin Ağız Açıklığı Üzerine Etkisi
 

Tonsillektominin Ağız Açıklığı Üzerine Etkisi

Külekçi M., Develioğlu Ö. N., Çelebi Ş., Çağlar E.

Giriş: Tonsillektominin postoperatif dönemde ağız açıklığı üzerine etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem ve Gereçler: Çift-kör olarak dizayn edilen çalışma grubumuzda 18 tonsillektomi hastası ve 10 septoplasti hastası (kontrol grubu) bulunmaktadır. Preoperatif değerlendirmede temporomandibular eklem (TME) disfonksiyonu sorgulama formu ve TME bölgesinde hareketle oluşan ağrının değerlendirilmesi için vizüel analog skorlama (VAS) kullanıldı. Ön kesici dişler arasındaki maksimum mesafe (ÖKDAMM) preoperatif her hastada ölçüldü. Hastalar post operatif 1., 4. ve 8. haftalarda kontrole çağrıldı. Kontroller esnasında ÖKDAMM değerleri ile çene hareketleri sırasında TME bölgesinde oluşan ağrı VAS skorlaması yapılarak kaydedildi. Bulgular: Septoplasti uygulanan hastaların ÖKDAMM ve VAS değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlenmedi. Tonsillektomi hastalarında ise ÖKDAMM değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi, VAS skorlarında ise 1. ve 4. haftada preoperatif değerlere göre istatistiksel olarak anlamlı artış mevcuttu fakat 8. hafta VAS değerleri ile preoperatif değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmedi. Tartışma ve Sonuçlar: 8 haftalık takip sonucunda tonsillektominin ağız açıklığı üzerine olumsuz etkisi görülmüş olup, daha fazla objektif ölçüm kriterleri içeren yeni bir çalışma dizayn edilerek operasyonun travmatik etkisini azaltabilecek daha anlamlı sonuçlara ulaşılabilecektir.

The Effect Of The Tonsıllectomy On The Mouth Openıng

Külekçi M., Develioğlu Ö. N., Çelebi Ş., Çağlar E.

Objective: The aim of this study is to determine the post-operative effects of tonsillectomy on the mouth opening. Materials and Methods: A total of 18 patients undergoing tonsillectomy and 10 patients undergoing septoplasty (control group) were included in this cohort double-blind study. For pre-operative assessment, a temporomandibular joint (TMJ) dysfunction questionnaire and Visual Analogue Scale (VAS) for the assesment of the pain existing by the jaw movement in the TMJ region were used. The maximum interincisal distance (MID) was measured pre-operatively for each patient. Patients were seen at 1, 4 and 8 weeks post-operatively. The MID and the pain on the TMJ experienced during jaw movement (by using VAS scale) were measured. Results: There was no statistically significant reduction of MID and VAS scores in those patients undergoing septoplasty. There was a statistically significant reduction in MID in the post-tonsillectomy patients comparing with the preoperative values. Even there was a statistically significant difference at 1 and 4 weeks there was no statistically significant difference at 8 weeks in VAS scores comparing with the preoperative values. Conclusion: The negative effect of tonsillectomy on mouth opening was seen after 8 weeks follow-up, so in the future a new study with more objective measurement criteria could be designed and more meaningful conclusions could be reached to minimize the traumatic effect of the operation.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2012-11 (3)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale