Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2012 » Larengofarengeal Reflü Ve Gastroözafageal Reflü Hastalığı Arasında Semptomatik Ve Endoskopik İlişkinin Karşılaştırılması
 

Larengofarengeal Reflü Ve Gastroözafageal Reflü Hastalığı Arasında Semptomatik Ve Endoskopik İlişkinin Karşılaştırılması

Günel C., Günel S., Ömürlü K. İ.

Amaç: Bu çalışmada larengofarengeal reflü (LFR) yakınma ve bulguları ile gastroözafageal reflü (GÖR) yakınmaları, endoskopik özafajit ve Helikobakter pylori (HP) varlığı arasında korelasyon olup olmadığını araştırdık. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya "Reflux Symptom Indexi " (RSI) > 13 ve "Reflux Finding Score " (RFS) >7 olan 30 olgu dahil edildi. Olguların yakınmaları RSI ve "Frequency Scale for the Symptoms of Gastroesophageal Reflux Disease" (FSSG) kullanılarak değerlendirildi. Larenks ve hipofarenksin endoskopik muayenesi yapılıp, bulgular RFS kullanılarak skorlandı. Olgulara daha sonra Genel Cerrahi kliniğinde üst gastrointestinal sistem (GİS) endoskopisi yapılıp, özafagus değerlendirildi ve gastrik antrumdan HP kolonizasyonunu araştırmak için biyopsi materyali alındı. Bulgular: "Reflux Symptom Index" ile RFS arasında istatiksel olarak anlamlı oranda korelasyon vardı (p=0,002). "Reflux Symptom Index" ve FSSG arasındaki korelasyon istatiksel olarak anlamlıydı (p=0,011). Üst GİS endoskopi sonucuna göre 11 (%36,7) olguda endoskopik özafajit tespit edildi. Endoskopik özafajit ile RFS arasındaki uyum istatiksel olarak anlamlı değildi (p=0,740). Dört hastada (%16,6) HP kolonizasyonu saptandı. "Reflux Symptom Index" , RFS ve HP kolonizasyonu arasında istatiksel olarak anlamlı bir uyum tespit edilmedi (p=0,464,p=0,836). Sonuç: Çalışmamızın sonucu, LFR ve GÖR hastalarının benzer semptomları olmasına rağmen LFR endoskopik bulguları ile endoskopik özafajit ve HP kolonizasyonu arasında bir uyum olmadığını desteklemektedir.

The Comparıson Of Symptomatıc And Endoscopıc Relatıonshıp Between Laryngopharyngeal Reflux And Gastroesophageal..

Günel C., Günel S., Ömürlü K. İ.

The Comparıson Of Symptomatıc And Endoscopıc Relatıonshıp Between Laryngopharyngeal Reflux And Gastroesophageal Reflux Dıseases.. Objective: We studied the correlation between laryngopharyngeal reflux (LPR) complaints and symptoms and gastroesophageal reflux (GER) complaints, endoscopic esophagitis and Helicobacter pylori (HP) in this study. Material and Methods: 30 patients who had Reflux Symptom Index (RSI) >13 and Reflux Finding Score (RFS) >7 were included in the study. The complaints of the cases were evaluated by using RSI and frequency scale for the symptoms of gastroesophageal reflux disease (FSSG). Larynx and hypopharynx were examined by endoscopy and scored via RFS. Upper gastrointestinal system (GIS) endoscopy done to the cases at the General Surgery Clinic then osephagus was evaluated and the biopsies material were taken from gastric antrum in order to investigate the HP colonization. Results: There was significantly correlation between RSI and RFS (p=0,002). The correlation between RSI and FSSG was statistically significant (p=0,011). There was no statistically significant correlation between RFS and FSSG (p=0,349). There were 11 (36.7%) cases who had diagnosed as endoscopic esophagitis with upper GIS endoscopy. The correlation between endoscopic esophagitis and RFS was not statistically significant (p=0,740). Helicobacter pylori was detected in 4 cases (16,6%). There was not statistically significant correlation between HP colonization and RSI, RFS (p=0,464,p=0,836). Conclusion: Our findings suggest that there was not correlation between LPR endoscopic findings and endoscopic esophagitis, HP colonization although patients with LPR and GER have similar symptoms.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2012-11 (3)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale