Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2012 » Servikal Özofagus Yerleşimli Heterotropik Gastrik Mukoza Tipi Ve Helikobakter Pilori Varlığı İle Larengofarengeal..
 

Servikal Özofagus Yerleşimli Heterotropik Gastrik Mukoza Tipi Ve Helikobakter Pilori Varlığı İle Larengofarengeal..

Çoban M., Akmansu H., Ezerarslan H., Beriat K. G., Kuran S., Özgüler Z.

Servikal Özofagus Yerleşimli Heterotropik Gastrik Mukoza Tipi Ve Helikobakter Pilori Varlığı İle Larengofarengeal Reflü İlişkisi.. Amaç: Çalışmamızda larengofarengeal reflü ( LFR) hastalığı olan ve 'inlet patch' [servikal özofagus yerleşimli heterotopik gastric mukoza (HGM)] bulunan hastalarda, 'inlet patch' mukozasının histolojik tipinin ve bu lezyonlarda helikobakter pylori (H.p.) varlığının LFR semptom ve bulguları ile ilişkisi araştırılmıştır. Yöntem ve Gereçler: Çalışmaya LFR hastalığı olan, üst gastrointestinal sistem endoskopisinde (ÜGSE) 'inlet patch' saptanıp gastroözofegeal reflü bulguları olmayan ve yapılan özofagus manometre incelemesinde alt özofageal sfinkter (AÖS) yetmezliği bulunmayan toplam 21; 17'si kadın (% 81), 4'ü erkek (% 19) hasta dahil edildi. ÜGSE muayenesinde 'inlet patch' tespit edilen hastalarda tanıyı kesinleştirmek için histopatolojik örnekler alınarak heterotopik mide mukozasının tipi ve Helicobacter pylori (H.p.) varlığı araştırıldı. Bulgular: Hastaların 14'ünde( % 66,7) antral tip , 7'sinde ( % 33,3 ) ise fundal tip gastrik mukoza epiteli saptandı. Yapılan histopatalojik değerlendirmede hastaların 5'inde ( % 23,8) H.p. Tespit edilirken, 16'sında ( % 76,2) tespit edilmedi. Yapılan istatistiksel analizde 'inlet patch' mukozasının tipi ile LFR semptomları ve bulguları arasında fark bulunmazken (p > 0,05), H.p. Tespit edilen hastalarda semptomlardan postnazal akıntı (p = 0,003) ve boğazda takılma hissinde ( p=0,023 ) istatistiksel olarak anlamlı artış olduğu görüldü. Ayrıca çalışmaya dahil edilen hastalarda reflü semptom indeksi ortalaması 25,57 ± 3,53 iken, Reflü Bulgu Skor ortalaması 15,14 ± 3,42 olarak tespit edildi. Tartışma: Elde edilen sonuçlara göre ‘inlet patch' mukoza tipi ve bu mukozada H.p. Varlığı ile LFR hastalığının şiddeti arasında ilişki bulunmadığı tespit edildi.

The Relatıonshıp Between Laryngopharengeal Reflux And Hıstologıc Type Of Inlet Patch Mucosa And Presence..

Çoban M., Akmansu H., Ezerarslan H., Beriat K. G., Kuran S., Özgüler Z.

The Relatıonshıp Between Laryngopharengeal Reflux And Hıstologıc Type Of Inlet Patch Mucosa And Presence Of Helıcobacter Pylory In Inlet Patch.. Aim: Our study investigates the relations between the histological type of the "inlet patch " mucosa and the presence of helicobacter pylori (H. Pylori) in these lesions, and the symptoms and findings of Laryngopharyngeal reflux (LPR) in patients with LPR and "inlet patch " [heterotopic gastric mucosa of the cervical esophagus (HGM)]. Material and Methods: A total of 21 patients, 17 female (81%) and 4 male (19%), with LPR who had "inlet patches" as seen in the upper gastrointestinal system endoscopy without gastroesophageal reflux findings and who did not have lower esophageal sphincter failure as shown by the esophagus manometry were covered by the study. The type of the heterotopic gastric mucosa and the presence of Helicobacter pylori were investigated by taking histopathological samples in order to verify the diagnosis of the patients detected to have "inlet patch" in their upper gastrointestinal system endoscopy examination. Results: 14 patients (66.7%) had antral type, while 7 (33.3%) had fundal type gastric mucosa epithelia. The histopathological examination revealed that 5 of the patients (23.8%) had Helicobacter pylori while 16 patients (76.2%) did not. The statistical analysis demonstrated that there was no difference between the type of the "inlet patch" mucosa and the signs and symptoms of LPR (p>0.05) but there was a statistically significant increase in such symptoms as postnasal drip (p=0.003) and globus sensation in the throat (p=0.023) in patients with Helicobacter pylori. Further, the mean value of the reflux symptom index of the patients included in the study was 25.57 ± 3.53, while the mean value of the Reflux Finding Score was 15.14 ± 3.42. Discussion: The results of the study revealed that there was no relation between the "inlet patch" mucosa type and the presence of H. Pylori in this mucosa, and the level of LPR disease.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2012-11 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale