Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2012 » Endoskopik Transsfenoidal Yaklaşımla Hipofiz Adenomu Cerrahisi
 

Endoskopik Transsfenoidal Yaklaşımla Hipofiz Adenomu Cerrahisi

Güngör A., Cıncık H., Çolak A., Yıldız K., Erkul E.

Giriş: Hem görüntüleme hem de cerrahi aletlerdeki gelişmeler sayesinde endoskopik transnazal transsfenoidal yaklaşım ile hipofiz tümör cerrahisinin popülaritesi artmıştır. Bu çalışmamızda amacımız literatür eşliğinde endoskopik transnazal transsfenoidal yaklaşım ile yalnızca hipofiz adenomlar ile ilgili kendi deneyimlerimizi aktarmaktır. Yöntem ve Gereçler: GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisinde 2006-2011 yılları arasında hipofiz adenom tanısı ile operasyon kararı verilen ve Kulak Burun Boğaz Servisi ile ortaklaşa endoskopik transnazal transsfenoidal yaklaşım yöntemi ile ameliyat edilen 27 hasta geriye dönük olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru semptomları, hipofiz manyetik rezonans görüntüleme bulguları, paranazal bilgisayarlı tomografi bulguları, patolojileri, hastanede yatış süreleri, intraoperatif ve postoperatif komplikasyonları, cerrahi sırasında kullanılan materyaller, takip süreleri ve hormon düzeyleri değerlendirildi. Bulgular: Hipofiz adenomlu 27 hasta çalışmaya dâhil edildi. Hastaların 20'si erkek, 7'si kadındı. Çalışmaya katılan hastaların ortalama yaşları 40.8 ± 15.25 idi (yaş aralığı 9-88). Hastaların ortalama takip süreleri 25.5 aydı. Kitlelerin 21 tanesi (%77.7) makroadenom olarak değerlendirildi. Olguların 23 tanesinde (%85.18) fonksiyonel hipofiz adenomu tespit edildi. 16 hastada prolaktinoma (%69.56), 4 hastada GH salgılayan (%17.39), birer hastada ise ACTH, FSH/LH ve TSH salgılayan adenom tespit edildi. Cerrahi başarı 17 hastada (%62.96) tam, 6 (%22.22) hastada kısmi, 4 (%14.81) hastada subtotal olarak bulundu. Hastaların yalnızca 2 tanesinde komplikasyon görüldü. Hastaların hastanede kalış süreleri 6.03 gün (aralık 2-38) olarak tespit edildi. Tartışma ve Sonuçlar: Başarılı endoskopik hipofiz cerrahisi yoğun olarak endoskop ile çalışmayı ve dikkatli planlamayı gerektirir. Endoskopik transnazal transsfenoidal yaklaşım hipofiz adenomları için güvenli ve etkilidir. Birçok hastada, tümör kontrolü ve hormonal istikrarı sağlayan birincil tedavi seçeneğidir.

Endoscopıc Transsphenoıdal Approach For Pıtuıtary Adenoma Surgery

Güngör A., Cıncık H., Çolak A., Yıldız K., Erkul E.

Introduction: Pituitary tumor surgery with endoscopic transnasal transsphenoidal approach has increased in popularity with advancing in surgical appliances and view. The aim of this study is only to convey our endoscopic transnasal transsphenoidal approach experiences of pituitary adenomas accompanied by literatures. Material and Methods: 27 patients with a diagnosis of pituitary adenoma at Department of Neurosurgery in GATA Haydarpasa Training Hospital were evaluated retrospectively between the years 2006-2011 and they were operated together with Ear Nose Throat Department. The age, gender, presenting symptoms, cerebral magnetic resonance imaging findings, paranasal computed tomography, pathology, hospital stay, intraoperative and postoperative complications, the materials used during surgery, follow-up periods and hormone levels were evaluated. Results: 27 patients with pituitary adenomas were included to study. 20 of the patients were male and 7 were female. The mean age of patients was 40.8 ± 15.25 years (range 9-88). Mean follow-up duration was 25.5 months. 21 lesions (77.7%) were identified as macroadenoma. Functioning pituitary adenoma was found in 23 patients (85.18%). 16 patients with prolactinoma (69.56%), 4 patients with GH-secreting (17.39%), one patient each in the ACTH, FSH / LH and TSH-secreting adenomas were found. Success of surgery in 17 patients were complete (62.96%), six (22.22%) patients were partial, 4 (14.81%) patients were found to be subtotal. Only two of the patients had complications. Hospital stay of the patients was 6.03 days (range 2-38). Conclusion: Successful endoscopic pituitary surgery requires extensive training by using an endoscope and careful planning of the surgery. Endoscopic transnasal transsphenoidal approach has been shown to be a safe and highly effective. It is the primary treatment in providing tumor control and hormonal stabilization in the majority of patients.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2012-11 (4)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale