2013

1. Maksillada Fibröz Displazinin Total Eksizyonu
Total Excision of Maxillary Fibrous Dysplasia
2. Nazolabial Kistin İliak Kemik ile Obliterasyon ve Rekonstrüksiyonu
Obliteration and Reconstruction of Nasolabial Cyst with Iliac Bone Graft
3. Aktif Sporun Nazal Kaslar Üzerindeki Rolü; Akustik Rinometri, Rinomanometri ve Elektronöromyografi Sonuçları
The Role of Active Sports on Nasal Muscles; Results of Acoustic Rhinometry, Rhinomanometry and Electroneuromyography
4. Dilin Nadir Vasküler Leiomyomu
Rare Vascular Leiomyoma of the Tongue: Case Report
5. Hayatı Tehdit Eden Agresif Servikal Nekrotizan Fasiit
A Life Threatening Cervical Necrotizing Fasciitis
6. Tanınız Nedir?
What is Your Diagnosis?
7. Boyunda Lipom: 17 Olgunun Analizi
Cervical Lipoma: Analysis of 17 Patients
8. Gecikmiş Bir Tanı: Yabancı Cisim Aspirasyonu
A Delayed Diagnosis: Foreign Body Aspiration
9. Tiroglossal Duktus Kisti ve Tiroid Bezinde Senkronize Papiller Karsinom: Olgu Sunumu
Thyroglossal Duct Cyst and Synchronized Papillary Carcinoma in Thyroid Gland: A Case Report
10. Larenjektomi Yapılan Bir Hastada İnsidental Bir Bulgu Olarak Kronik Lenfositik Lösemi
Chronic Lymphocytic Leukemia as an Incidental Finding in a Laryngectomized Patient
11. Tümör İçine Tümör Metastazı: Renal Hücreli Karsinomun Karotid Body Tümörü İçine Metastazı
Tumour to Tumour Metastasis: Renal Cell Carcinoma Metastasis to a Carotid Body Tumour
12. Üçüncü Brankial Yarık Kisti: Olgu Sunumu
A Third Branchial Cleft Cyst: Case Report
13. Yutma Güçlüğünün Nadir Bir Nedeni: Forestier Hastalığı
A Rare Cause of Dysphagia: Forestier's Disease
14. Posterior Kanal Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tedavisinde Modifiye Epley Manevrası Sonuçlarının..
Evaluation of the Results of Modified Epley Maneuver in the Treatment of Posterior Canal Benign Paroxysmal..
15. Kronik Rinosinüzitli Çocuklarda Gerçekleştirilen Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonuçlarımız
Our Results of Functional Endoscopic Surgery in Children with Chronic Rhinosinusitis
16. Baş Boyun Kanserlerinde Pozitron Emisyon Tomografi Kullanımı
Positron Emission Tomography Use in Head and Neck Cancer
17. Klivus Yerleşimli Fibröz Displazi
Fibrous Dysplasia of the Clivus
18. Üniversite Öğrencilerinin Kulaklıkla Müzik Dinleme Alışkanlıklarının İşitme Eşikleri Üzerine Etkisi: Başkent Üniver..
The Effect of Music Listening Habits of University Students Via Headphones on Hearing Thresholds: A Başkent University..
19. KBB Uzmanlık Eğitiminde Etkin Bir Makale Saati Uygulaması İçin Öneriler
Suggestıons For An Effectıve Journal Club In Postgraduate Otolaryngology Traınıng
20. Baş Ve Boyun Paragangliyomlarının Cerrahi Tedavisi: 55 Olgunun Gözden Geçirilmesi
Surgıcal Management Of Head And Neck Paraganglıomas: Revıew Of 55 Cases
21. Posterior Burun Kanamalarının Tedavisinde İpli Sinüs Tamponlarının Kullanımı Ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Assessment Of Utılızatıon And Effıcıency Of Rhınocell Sınus Packs Wıth Thread In Management Of Posterıor Nasal Bleedıng
22. Kötü Oral Hijyen İle Tonsil Hipetrofisi Arasında Bir İlişki Bulunabilir Mi?
Any Relatıon Between Poor Oral Hygıene And Tonsıllar Hypertrophy?
23. Larengeal Elektromyografi
Laryngeal Electromyography
24. Genç Erkek Popülasyonunda Serumen Prevalansı
The Prevalence Of Cerumen In Young Male Populatıon
25. Parotis Kitlelerine Yaklaşımda İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Rolü
The Role Of Fıne Needle Aspıratıon Cytology And Magnetıc Resonance Imagıng In The Management Of Parotıd Masses
26. Alt Dudak Scc Li Hastalarda Tanı Ve Tedavi 5 Yıllık Deneyim (78 Hasta) Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Management Of Squamous Cell Carcınoma Of The Lower Lıp: Analysıs Of Fıve Years' Experıence (78 Patients) And..
27. Boyunda Kitlenin Ayırıcı Tanısında Başlangıç Tanı Yöntemi Olarak İnce İğne Aspirasyon Sitolojisinin Yeri
Accuracy Of Non-Ultrasound Guıded Fıne-Needle Aspıratıon Cytology As The Inıtıal Dıagnostıc Procedure
28. Total Larenjektomi Sonrası Peristomal Nüks
Perıstomal Recurrence After Total Laryngectomy
29. Boyunda Dev Epidermoid Kist: Olgu Sunumu
Giant Epidermoid Cyst in the Neck: Case Report
30. Sıradışı Bir Oral Kavite Tümörü: Parakordoma
An Unusual Mass of Oral Cavity: Parachordoma
31. Tanınız Nedir?
What is Your Diagnosis?
32. Submandibüler Kanal Yeniden Yönlendirilmesi: Sialore Tedavisinde Etkili Bir Teknik: Olgu Sunumu
Submandibular Duct Relocation: An Effective Treatment Technique for Sialorrhea
33. Havacılıkta İşitme ve Gürültüye Bağlı İşitme Kayıpları
Hearing and Noise-Induced Hearing Loss in Aviation
34. Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sonrası Beklenmeyen Retina İçi Kanama: Olgu Sunumu
Unexpected Intraretinal Hemorrhage After Endoscopic Sinus Surgery: Case Report
35. İnatçı Öksürüğe Neden Olan Hipofarenkste Aberran İnternal Karotis Arter Olgusu
A Case of Aberrant Internal Carotid Artery in Hypopharynx Causing Persistent Cough
36. Lingual Tiroid
Lingual Thyroid
37. Radikal Boyun Diseksiyonu Sonrasında Gelişen Posterior Optik Nöropati
Posterior Ischemic Optic Neuropathy After Radical Neck Disection
38. Sert Damağın Desmoplastik Fibroblastomu: Olgu Sunumu
Desmoplastic Fibroblastoma (Collegenous Fibroma) of the Hard Palate: Case Report
39. Frontal Sinüzit Komplikasyonu Olarak Masif Epidural ve İnterhemisferik Subdural Ampiyem
Massive Epidural and Interhemispheric Subdural Empyema as a Complication of Frontal Sinusitis
40. Geniş Yanak Defektlerinin Onarımında Temporal Kas Pediküllü Flep Kullanımı
The Use of Temporalis Muscle Pedicled Flap for Reconstruction of Extensive Cheek Defects

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale