Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2013 » Parotis Kitlelerine Yaklaşımda İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Rolü
 

Parotis Kitlelerine Yaklaşımda İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Ve Manyetik Rezonans Görüntülemenin Rolü

Turan E., Hoşal Ş., Özgen B., Atay G., Kayahan B., Cabbarzade C., Sözeri B. A.

Amaç: Parotis bezi kitlelerine yaklaşımda neoplastik-nonneoplastik, benign-malign ayırımının yapılması tedavi şeklinin planlanmasında önemlidir. Bu retrospektif çalışmada parotis bezi kitlelerine yaklaşımda ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) ve manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) tanısal değerini karşılaştırmak amaçlandı. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 2004-2010 yılları arasında kliniğimizde parotis cerrahisi geçirmiş olan 193 hasta dahil edildi. Preoperatif olarak 155 hastaya İİAB yapıldı, 73hastaya MRG çekildi. MRG çekilen hastaların 26'sında difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DWI) mevcuttu. Hastalardan 170'ine parsiyel, 16'sına total ve 4'üne radikal parotidektomi yapıldı. Daha önceden lenfoma tanısı olan 3 hastaya insizyonel biopsi yapıldı. İİAB ve MRG sonuçları histopatoloji sonuçları ile karşılaştırıldı. Sonuçlar: Malign patolojileri saptamada sensitivite, spesifisite ve yararlılık oranı İİAB'inde sırasıyla %80.7, %96.2 ve % 78.1, MRG'de sırasıyla 73.3%, 88.2% ve 85.7% olarak bulundu. Sonuç: Parotis kitlelerinin malign benign ayırımında İİAB ve MRG sonuçlarının birbirine yakın olduğu, DWI yapılmış MRG ile İİAB'nin kesin histopatolojik tanı koymada tanısal potansiyellerinin benzer olduğu görüldü. Ancak MRG´nin İİAB´ye kıyasla sağladığı ek bilgiler nedeniyle cerrahi plan oluşturmada katkısı olduğu saptandı. Çalışmaya katılan hastalar retrospektif olarak değerlendirildiğinde, İİAB'nin parotis kitlelerine yaklaşımı değiştirmediği tespit edildi.

The Role Of Fıne Needle Aspıratıon Cytology And Magnetıc Resonance Imagıng In The Management Of Parotıd Masses

Turan E., Hoşal Ş., Özgen B., Atay G., Kayahan B., Cabbarzade C., Sözeri B. A.

Objective: Evaluation of parotid gland masses requires differentiation of both neoplastic from non-neoplastic lesions and benign from malignant tumors in order to determine the most suitable management method. This retrospective study aimed to compare the diagnostic value of fine needle aspiration cytology (FNAC) and MRI in the management of parotid gland masses. Materials and Methods: The study included 193 patients that underwent parotid gland surgery between 2004 and 2010. Preoperatively, 155 patients underwent FNAC and 73 underwent MRI. Among the patients that underwent MRI, diffusion-weighted imaging (DWI) was performed in 26. Partial parotidectomy was performed in 170 patients, and 16 had total and 4 patients had radical parotidectomy. Incisional biopsy was performed in 3 patients that were previously diagnosed with lymphoma. FNAC and MRI findings were compared with histopathological diagnoses. Results: For the diagnosis of malignant pathologies, the sensitivity, specificity, and accuracy of FNAC was 80.7%, 96.2%, and 78.1%, respectively, versus 73.3%, 88.2%, and 85.7%, respectively, for MRI. Conclusions: FNAC and MRI findings were equally effective for differentiating between benign and malignant parotid masses. MRI with DWI and FNAC had similar diagnostic value for determining definitive histopathological diagnoses; however, MRI aided surgical management via avoiding additional information when compared to FNAC. Retrospective evaluation of patients included in the study showed that FNAC findings did not result in a change to the predetermined method of management of the parotid masses.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2013-12 (2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale