Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2013 » Alt Dudak Scc Li Hastalarda Tanı Ve Tedavi 5 Yıllık Deneyim (78 Hasta) Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 

Alt Dudak Scc Li Hastalarda Tanı Ve Tedavi 5 Yıllık Deneyim (78 Hasta) Ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Ünlü E., Düzgün S., Pekdemir İ., Yılancı S., Ünlü E. R.

Son zamanlarda oral kavite tumorleri arasında en sık olan yassı hücreli tipin (scc) oral kavite tümörlerinin %90'ini teşkil ettiği belirtilmiştir. Scc için baş ve boyun derisinden sonraki en sık tutulum lokalizasyonu dudaklardır. Bilinen risk faktörleri arasında prognoza etkisi olan faktörler şunlardır: tümor boyutları, histopatolojik tip ve evre, perinöral invazyon, bölgesel lenf nodu metastazi ve lokal rekürrensler. Yapılan retrospektif çalısmada kliniğimizde 2007-2011 yıllari arasında alt dudak scc tanısıyla tedavi edilmiş 78 hasta dahil edilmiştir. Yapılan çalısmada yaş, cinsiyet, lezyonun lokalizasyonu, fizik muayenede palpe edilebilir lenf nodu varlığı, ultrasonografik servikal metastazi mevcudiyeti, patoloji raporları, lenf nodu disseksiyonu ve yapılan rekonstruktif operasyonun sonuçları gibi nitelikler karşılaştırılmış böylece toplanmış olan verinin ışığında bu tip hastaların tedavisinde bir algoritma önerilmektedir. Tanı ve tedavi metodları özellikle de erken dönemde uygun şekilde uygulandığında hayatta kalım süresi ve yaşam kalitesi olumlu yönde değişmektedir. Tarafımızdan özellikle lenf nodu disseksiyonunun hayatta kalım üzerine pozitif etkisi olduğu ve rekurrens oranlarını azalttığı sonucuna varılmıştır.

Management Of Squamous Cell Carcınoma Of The Lower Lıp: Analysıs Of Fıve Years' Experıence (78 Patients) And..

Ünlü E., Düzgün S., Pekdemir İ., Yılancı S., Ünlü E. R.

Management Of Squamous Cell Carcınoma Of The Lower Lıp: Analysıs Of Fıve Years' Experıence (78 Patients) And Revıew Of The Lıterature The most frequent type of all oral cavity tumors, squamous cell type (SCC) has currently been reported to account for 90% of all malignant oral tumors. Lips are the most common localization after skin in the head and neck region for the squamous cell carcinomas to involve. Among the pivotal risk factors having impact on the prognosis are as follows: size of the tumor, histopathological type and grade, perineural invasion, regional lymph node metastasis, and local recurrences. The present retrospective study included a total of 78 patients with SCC of the lower lip who had been treated in the second Plastic Surgery Clinic in Ankara Numune Training and Research Hospital between 2007 and 2011. Such characteristics as age, gender, lesion localization, presence of palpable lymph nodes in the physical examination, ultrasonographic presence of cervical metastasis, pathology reports, cervical lymph node dissection and the results of the reconstructive operations undertaken were compared, thus proposing an algorithm in the light of the collected data. When diagnostic and treatment modalities are implemented appropriately and in the early period, the survival period and the quality of life change in a positive way. Particularly, we have concluded that lymph node dissections have a positive impact on the survival and reduce the recurrence rates.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2013-12 (2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale