Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2013 » Kötü Oral Hijyen İle Tonsil Hipetrofisi Arasında Bir İlişki Bulunabilir Mi?
 

Kötü Oral Hijyen İle Tonsil Hipetrofisi Arasında Bir İlişki Bulunabilir Mi?

Eryaman E., Aydın E., Oter B.

Amaç: Bu çalışmanın amacı kötü oral hijyen ile tonsil hipetrofisi arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Yöntemler: Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesine başvuran 3-12 yaş aralığında 80 çocuk hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Primer dişler için çürük data analizi WHO (World Health Organization)'nun ağız içi sağlığı kriterlerine göre düzenlenen dtf indexine (d =çürük, f = dolgu, t = diş ) göre yapılmıştır.Oral hijyen durumu ‘'Simplified Oral Hygiene Index of Greene and Vermillion'' kullanılarak belirlenmiştir. 0-1; düşük oral hijyen index skoru, 2-3; yüksek oral hijyen index skoru olarak tanımlanmıştır. Düşük oral hijyen index skoru (42 hasta) kontrol grubu, yüksek oral hijyen index skoru (38 hasta) çalışma grubu olarak belirlenmiştir. Tonsil boyutları Brodsky L. Scala'sına göre değerlendirilmiştir. Bulgular: İstatiksel olarak kontrol ve çalışma grupları arasında, p değeri 0.642 (p>0.05) ve chi square değeri 2.483 olmak üzere anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç: Çalışmamızda oral hijyen ve tonsil hipetrofisi arasında bir ilişki görülmemiştir.

Any Relatıon Between Poor Oral Hygıene And Tonsıllar Hypertrophy?

Eryaman E., Aydın E., Oter B.

Objective: The purpose of this study is to evaluate the relation between poor oral hygiene and tonsillar hypertrophy. Methods: 80 children of ages between 3 and12 who consulted with Pedodontics at Baskent University Istanbul Hospital, were included in this study. For data analysis of dental caries, dft index for primary teeth (d = decayed, f = filled, t = teeth) and DMFT index for permanent teeth (D = decayed, M = Missing due to caries, F = filled, T = Teeth) were used in accordance with WHO (World Health Organization) criteria for oral health surveys. The oral hygiene status was determined by using Simplified Oral Hygiene Index of Greene and Vermillion. The oral hygiene index scores of 0-1 were classified as low, and of 2-3 as high oral hygiene index scores. The low oral hygiene index score group was taken as the control group (42 patients). The high oral hygiene index score group was taken as the study group (38 patients). Tonsil sizes were evaluated on the Brodsky L. Scala. Results: There was no statistically meaningful difference between the control and study groups, with the p value being 0.642 (p>0.05) and the chi square value being 2.483. Conclusion: We conclude from these clinical results that there is no statistically meaningful relation between oral hygiene and tonsil size.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2013-12 (1)

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale