Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2013 » Baş Ve Boyun Paragangliyomlarının Cerrahi Tedavisi: 55 Olgunun Gözden Geçirilmesi
 

Baş Ve Boyun Paragangliyomlarının Cerrahi Tedavisi: 55 Olgunun Gözden Geçirilmesi

Sennaroğlu L., Hoşal Ş., Özer S., Günaydın R.Ö., Süslü N., Atay G., Bajin M.D.

Amaç: Çalışmanın amacı, baş ve boyun paragangliyomları (PG) ile ilgili tek bir merkezin, tümörün köken aldığı bölge, klinik bulgular ve cerrahi tedavi sonuçları açısından deneyimini gözden geçirmektir. Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 2000- 2012 yılları arasında, baş ve boyun PG nedeni ile ameliyat edilen 51 hasta dahil edildi. Kullanılan tanısal yöntemler, cerrahi bulgular ve sonuçlar açısından kayıtlar retrospektif olarak incelendiğinde 51 hastada toplam 55 PG tespit edildi. Çalışmadaki 17 hastada 20 karotis cisimciği tümörü (KCT), 12 hastada jugulotimpanik PG (JTP), 1 hastada izole juguler PG (JP), 18 hastada timpanik PG (TP) ve 4 hastada vagal PG (VP) mevcuttu. Bulgular: KCT:.Eksize edilen 17 KCT'nin 10'una balon oklüzyon testi uygulandı. Üç hastada internal karotis arter korunamadı. KCT hastalarında başka herhangi bir vasküler ya da nörolojik defisite rastlanmadı Tüm tümörlerde tam rezeksiyon sağlandı.. JTP ve JP: Tüm JTP'lerde (n=12) ameliyat öncesi embolizasyon uygulandı. Ameliyat sonrasında 1 JTP'de menenjite yol açan beyin omurilik sıvısı kaçağı izlendi. JP hastasında tam rezeksiyon sağlandı. TP: On sekiz hastanın 16'sında endaural, 2'sinde endomeatal insizyon ile cerrahi uygulandı ve hepsinde tam rezeksiyon sağlandı. VP: Dört VP hastasının 3'üne balon oklüzyon testi uygulandı. Bir hastada tam rezeksiyon yapılamadı. Ameliyat sonrasında hastaların2'sinde kraniyal sinir paralizileri gözlendi. Sonuç: Baş ve boyun PG'lerinde, tedavi yönteminin seçimi, hastanın yaşı, tümörün boyutu ve yerleşim yeri, kraniyal sinir paralizilerinin varlığı ve cerrahın deneyimine göre belirlenmelidir. KCT'ler ve TP'ler için kliniğimizde tercih edilen tedavi yöntemi cerrahidir. VP'lerde olası morbiditeler nedeniyle, cerrahi, kitle semptomatik hale gelene kadar ertelenebilir. JP'lerde ise cerrahi kararı her olgu ayrı değerlendirilerek alınmalıdır.

Surgıcal Management Of Head And Neck Paraganglıomas: Revıew Of 55 Cases

Sennaroğlu L., Hoşal Ş., Özer S., Günaydın R.Ö., Süslü N., Atay G., Bajin M.D.

Objective: The aim of the study is to review a single institution's experience regarding the sites of origin, clinical manifestations and surgical treatment results of head and neck paraganglioms (PGs). Methods: Fifty one patients who were operated due to head and neck paragangliomas between 2000 and 2012 were included in the study. Retrospective evaluation of the records in means of diagnostic tools, surgical findings and outcomes yielded 55 PGs in 51 patients. Seventeen patients had 20 carotid body tumors (CBT) while 12 had jugulotympanic PG (JTP), 1 had isolated jugular PG (JP), 18 had tympanic PG (TP) and 4 had vagal PG (VP). Results: CBT: Ballon occlusion test was applied to 10 of 17 excised CBTs. Internal carotid artery was not able to be preserved in 3 patients. No other neurological or vascular deficit was encountered in CBT patients. Complete resection was achieved in all patients. JTP and JP: Preoperative embolization was applied in all JTP's (n=12). Postoperatively, cerebrospinal fluid leakage leading to meningitis was observed in 1 JTP. Complete resection was provided to the JP patient. TP: Out of 18 patients, 16 were operated through endaural and 2 were through endomeatal incision and complete resection was obtained in all. VP: Out of 4 VP patients, 3 were undergone balloon occlusion test. Incomplete resection was performed in 1 patient. Cranial nerve palsies were observed in 2 patients postoperatively. Conclusion: In management of head and neck PGs, choice of treatment modality should be determined according to patient's age, tumor size and location, existence of cranial nerve deficits and experience of the surgeon. For CBTs and TPs, surgery is still the prefferedtreatment of modality in our clinic. In management of VPs, due to possible morbidities, surgery might be reserved until the mass becomes symptomatic. For JTPs, decision of surgery should be individualized.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 2013-12 (2)

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale