Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2013 » Posterior Kanal Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tedavisinde Modifiye Epley Manevrası Sonuçlarının..
 

Posterior Kanal Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tedavisinde Modifiye Epley Manevrası Sonuçlarının..

Dere H., Müjdeci B.

Posterior Kanal Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo Tedavisinde Modifiye Epley Manevrası Sonuçlarının Değerlendirilmesi Çalışmanın amacı posterior kanal Benign Paroksismal Pozisyonel Vertigo (BPPV) saptanan hastalarda Modifiye Epley manevrasının yaşam kalitesine etkisini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaAnkara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İşitme-Konuşma ve Denge Bozuklukları Tanı ve TedaviMerkezi’nde yapıldı.Alınan hikaye ve uygulanan Dix-Hallpike manevrası ile posterior kanal BPPV saptanan 42 birey çalışmaya dahil edildi. Tüm bireylereModifiye Epley manevrası uygulandı. Tedavi öncesi ve sonrası Dizziness Handicap Inventory (DHI); emosyonel, fiziksel ve fonksiyonel skorları değerlendirildi. Bulgular: Birinci, ikinci ve üçüncü manevra ile başarı oranı sırasıyla %74.4, %87.2, %93.6 olarak bulundu. DHI skorlarının, terapi öncesi ile karşılaştırıldığında terapi sonrasında istatistiksel olarak anlamlı şekilde azaldığı saptandı (p=0.000). Sonuç: Modifiye Epley manevrası sonrasında; posterior kanal BPPV’li bireylerde manevra öncesi ile karşılaştırıldığında semptomlarda ve DHI; fiziksel, emosyonel ve fonksiyonel skorlarında anlamlı iyileşme saptandı.

Evaluation of the Results of Modified Epley Maneuver in the Treatment of Posterior Canal Benign Paroxysmal..

Dere H., Müjdeci B.

Evaluation of the Results of Modified Epley Maneuver in the Treatment of Posterior Canal Benign Paroxysmal Positional Vertigo Objective: The aim of this study is to assess the effect ofModified Epley maneuver on the quality of life of posterior canal benign paroxysmal positional vertigo (BPPV) patients. Material and Methods: This study was carried out at Ankara Numune Training and Research Hospital, Departments of ENT, Hearing, Speech and Balance Disorders Diagnosis and Thearpy Centre. Based upon history and Dix Halpike maneuver 42 subjects diagnosed as posterior canal BPPV were included in the study.All patients underwent Modified Epley maneuver. Pre and post therapy scores on the physical, functional and emotional dimensions of the Dizziness Handicap Inventory (DHI) were analyzed. Results: The success rates of 74.4%, 87.2%, 93.6% were achieved with first, second and third maneuver respectively. DHI scores were significantly decreased compared with pre-treatment and post-treatment (p=0.000). Conclusion: After the Modified Epley maneuver, a significant improvement on symptoms and DHI scores of posterior canal BPPV patients were achived compared to pretreatment scores.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 21 (1):1-6

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale