Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi » 2014 » Tinnituslu Hastaların Serum Çinko Düzeylerinin Değerlendirilmesi
 

Tinnituslu Hastaların Serum Çinko Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Özdek A., Korkmaz H., Saylam G., Dündar Y., Tatar Ç. E., Özler S. G.

Amaç: Bu çalışmada, tinnitus ve çinko arasındaki korelasyonu araştırmak amacıyla tinnitus şikayeti olan hastaların serum çinko düzeyleri, yaş ve cinsiyet bakımından benzer sağlıklı popülasyonla karşılaştırılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Çalışma grubunu Kulak Burun Boğaz polikliniğine en az 6 aydır tinnitus şikayeti ile başvuran 20-50 yaş arası 40 hasta ile, kulak patolojisi olmayan 40 kontrol hastası oluşturdu. Olgulara genel fizik muayene sonrası odyovestibüler değerlendirme ve laboratuar kan tetkikleri yapıldı. Bulgular: Ortalama serum çinko seviyesi tinnitus grubunda kontrol grubuna göre istatistiksel anlamlı olarak daha düşük bulundu (p=0,002). Serum çinko seviyesi ağır sensorinöral işitme kaybı olan hastalarda sırasıyla orta ve hafif sensorinöral işitme kaybı olan ve işitmesi normal olan hastalardan istatistiksel anlamlı olarak daha düşük olarak bulundu (p=0,0001). Sonuç: Bu çalışmada, hastaların yaklaşık dörtte birinde çinko eksikliği saptandı. Bu bulgular doğrultusunda, çinkonun tinnitus fizyopatoljisinde rolü olduğu söylenebilir.

The Evaluation of Zinc Levels in Patients with Tinnitus

Özdek A., Korkmaz H., Saylam G., Dündar Y., Tatar Ç. E., Özler S. G.

Objective: In this study, serum zinc levels of patients with tinnitus were compared with age and sex matched healthy population to investigate the correlation between tinnitus and zinc. Material andMethods: The study group consisted of 40 patients aged between 20-50 years with a complaint of tinnitus for at least 6 months, and the control groupd was composed of 40 subjects with no ear pathologies. Audiovestibular assessment and laboratory blood tests were done after general physical examination. Results: The mean serum zinc level in tinnitus group was statistically significant lower than the control group (p=0.002). The mean serum zinc level in patients with severe sensorineural hearing loss was statistically significantly lower than the patients with moderate and mild sensorineural hearing loss, respectively (p=0.0001). Conclusion: In this study, zinc deficiency was detected in 1/4 of the patients. These findings suggest that zinc may play a role in the physiopathology of tinnitus.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Dergisi 22 (1): 5-8

KBB Dernek   | KBB Yeterlik Kurulu   | Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale