2012

1. Nazal Polipozis Nedeni İle Cerrahi Yapılan Hastalara PRP Uygalaması
2. Açık Teknik Ve Kapalı Teknik Rinoplasti Yapılan Hastalar Arasındaki Komplikasyon Ve Sonuçlarının Karşılaştırılması
3. Çocuk nazal fraktürlerinin kapalı redüksiyon ile tedavisi
4. Sağlıklı yetişkin Türk kadınlarında mensturasyon siklusuna bağlı ses değişimlerinin değerlendirilmesi
5. Tavşan modelinde hiperbarik oksijen tedavisinin kartilaj greftlerin canlılığı üzerine etkilerinin gösterilmesi
6. Amniyon zar greftlerin ratlarda dorsal nazal augmentasyonda kullanımı
7. Kraniyomaksillofasiyal İzole Kemik Defektlerinin Nan-Vasküler Kortikokansellöz Kemik Otogreftlerle Rekonstrüksiyonu..
8. Rat Vokal Kord Modeli Yara İyileşmesinde Pentoksifilinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
9. Total Larenjektomili Hastalarda Faringokutanöz Fistül Riskine Karşı Sternokleidomastoid Kas Flebi
10. Papillary thyroid carcinoma and lateral cervical metastasis
11. Fasiyal Sinir Reanimasyon Cerrahi Teknikleri
12. Baş Boyun Kanserleri İle Senkron Tiroid Papiller Karsinom İnsidansı ve Tedavi Yaklaşımı
13. Perason s near total laryngectomy in the tretament of advanced laryngeal carcinoma
14. Transoral Robotik Cerrahi: Radikal Tonsillektomi
15. Karotid Cisim Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi
16. Neck dissection in head and neck cancer and the histological findings
17. Bilateral vokal kord paralizilerinde glottik açıklığın manyetik kontrolü: ex –vivo koyun modeli
18. Total Larenjektomili Olgularda Yeni Bir Özofageal Konuşma Eğitimi Yöntemi: İmpedans İle Geribildirim
19. Total Larenjektomili Olgularda Özofagus Konuşma Düzeyi Özofageal Motilite İle Predikte Edilebilir Mi?
20. Servikal Lenf Bezi Metastazı Olan Hastalarda Primer Odak Araştırılmasında FDG-PET/BT’NİN Etkinliği
21. Transoral Robotik Cerrahi: Oral Kavite Tümör Rezeksiyonu
22. Supraglottik Larenjektomi Yaptığımız Hastalarda Yaşam Kalitesi Araştırılması
23. İnvivo Doku Mühendisliği İle Tavşanlarda Allojenik Trakea Transplantasyonu
24. Travmatik fasial sinir yaralanmalarında nimodipin ve metilprednizolonun iyileşme üzerine etkileri
25. Parafarangeal Alan Tümörlerine Endoskop Aracılı Transoral Yaklaşım
26. Hayvan Reflü Modelinde Radyoterapinin Laringeal Mukoza Üzerindeki Etkileri
27. Dil Kanserlerinde Boyun Metastazlarının Bölgelere Göre Dağılımı Ve Boyun Diseksiyonu Tipinin Seçimi
28. Erken Evre Vokal Kord Kanserlerine Transoral Radyocerrahi ile Yaklaşım
29. Baş Boyun Paragangliomlarında Cerrahi Deneyimlerimiz
30. Endoskopik BOS Rinore Cerrahi Sonuçlarımız
31. Erken evre glottik kanserlerde nükleer faktör kappa-B ve hipoksi ile indüklenen faktör (HIF)-1 alfa’nın..
32. Baş Boyun Kanserlerinde Pozitron Emisyon Tomografi Kullanımı
33. Standart Suprakrikoid Larenjektomiyle Sternohyoid Kas Rekonstruksiyonlu Modifiye Tekniğin Fonksiyonel Sonuç..
34. Nazofarinks kanseri tedavisinde kullanılan radyoterapinin koku fonksiyonu ve olfaktör bulba etkisi
35. Urtica Dioica (ısırgan otu)’nın Farklı Organlar Üzerine Muhtemel Toksik Etkileri
36. Nazal polip oluşumunda viral etyoloji
37. Eksternal Septorinoplastide Septuma Dorsal Yaklaşım
38. Baş-Boyun Mukoepidermoid Karsinomlarında Prognostik Faktörler
39. Baş-Boyun Skuamöz Hücre Kanseri Oluşumunda PTEN ve Tbx3 ‘ün Rolü
40. OSAS Tanısında Kullanılan İki Farklı Tekniğin Etkinlik Ve Güvenliğinin Karşılaştırılması
41. Obstüriktif Uyku Apnesi Taramasında Berlin Sorgulamasının Türk Popülasyonuna Uygulanması
42. Erişkin Hastalarda Tonsillektomi Tekniklerinin ve Histopatolojik İyileşme Paternlerinin Karşılaştırılması
43. Nazofaringeal Anjiyofibrom, Patuloz Östaki Tüpü, Pediatrik Septoplasti, Kapalı Teknik Rinoplasti, Submandibular ..
44. Nüks Adenoid Hipertrofisinde Proliferasyon ve Apopitoz
45. Alerjik Rinitli Ratların Burun Mukozalarındaki Aqp5 Düzeyleri Üzerine Spesifik Protein Kinaz A İnhibitörü olan H89'un..
46. Nazal septal konkanın histopatolojik özellikleri
47. Larengofarengeal Reflü Tanısında Fotoğrafik Yöntem
48. Ratlarda travmatik fasial paralizide normal doz ve yüksek doz kortikosteroidin sinir iyileşmesi üzerindeki etkilerinin..
49. Koanal Atrezide Transnazal Endoskopik Yaklaşım
50. Rekürren tonsillitte serum ve doku kalprotektin seviyelerinin ölçümü
51. Radyofrekans ve intranasal steroidin solunum ve koku fonksiyonları üzerine etkisi
52. Laringotrakeal stenoz cerrahisinde deneyimimiz
53. Kronik Dakriyosistit tanılı hastaların kültür sonuçlarının klinik ve mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmesi …
54. BOS Fistüllerine Yaklaşımımız ve Klinik Sonuçları
55. Dört ulusal KBB dergisinin 2002/2010 yılları arasındaki niteliksel ve niceliksel analizi
56. Adipoz kökenli mezenkimal kök hücreler ile kıkırdak kökenli hücrelerden enjektabl yapay kıkırdak üretimi ve karşı..
57. Septorinoplastili Hastalarda Memnuniyet Derecesi
58. Tek taraflı konka büllozanın mukosilier aktivite üzerine etkisi: Rinosintigrafi ile değerlendirme
The impact of unilateral concha bullosa on mucociliary activity: an assessment by rhinoscintigraphy
59. Kıkırdak greftle birlikte enjektabl kalsiyumhidroksiapatit kullanımının, kıkırdak survisine etkilerinin araştırılması:..
60. Bone Sement Ossiküloplasti: Uzun Dönem Sonuçlarımız
61. Çocuk kartilaj timpanoplasti
62. Kaudal Septum Dislokasyonlarını Düzeltmede Yeni Kalıcı Bir Sütür Tekniği
63. Paranazal Sinüslerin Değerlendirilmesinde Düşük Doz ‘Flash Ct’ Paranazal Sinüs Tomografisinin Güvenilirliği
64. Sinonazal polipozisde klinik dağılım ve histopatolojik bulgular arasında ilişki var mıdır?
65. Traneksamik Asitin Açık Teknik Septorinoplasti Morbiditesi Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi
66. Septoplasti olgularında postoperatif antibiyotik kullanımı, gerçekten gerekli mi ?
67. Ağır iç kulak anomalileri olan prelingual çocuklarda işitsel beyin sapı implantı sonuçları
68. Timokinon ve montelukast’ın siliyer atım frekansına etkileri: in vitro çalışma
69. Otoskleroz ve vitamin D reseptör gen polimorfizmi
70. Otoskleroz Cerrahisinde Fonksiyonel Sonuçlarımız
71. Farklı konsantrasyonlarda kullanılan povidon iyodinin kobay orta kulaklarına ototoksik etkisi
Ototoxicity of different concentrations povidone-iodine solution applied to the middle ear cavity of rats
72. Beyin omurilik sıvısı kaçağının gözden kaçan nedeni; koklea tabanında defekt
73. Fasial sinir yaralanmalarının klasik mikrosütür tekniği ve N-butyl-2-cyanoacrylate kullanılarak onarımının sinir..
74. Lycopen’in cisplatin ototoksisitesi üzerine etkisi
75. Etanersept ve Deksametazonun Akustik Travmadaki Koruyucu Etkileri
76. Farklı Etyolojik Faktörlere Bağlı Gelişen Fasial Sinir Paralizilerinde Metilprednizolonun Etkinliği
77. Medikal Ozon Tedavisinin Akustik Travmaya Bağlı İç Kulak Hasarı Üzerine Etkisi
78. Travmatik Periferik Sinir Paralizilerinde Metilprednizolon Ve A Vitamininin Sinir İyileşmesi Üzerine Etkinliği
79. Tavşanlarda burun tamponunun süresine bağlı oluşan mukozal değişiklerin histopatolojik değerlendirilmesi
80. Sisplatin'in Guinea pig'lerde Sebep Olduğu Ototoksik Etkilere, Tiamin Pirofosfatın Etkisi
81. Streptomisin ototoksisitesine karşı kafeik asit fenetil esterin koruyucu rolü
82. Protective role of bilberry extract against cisplatin induced ototoxicity in rats Yaban mersini ekstresinin sıçanlarda..
83. Eritropoetinin Akustik Travmaya Bağlı Koklear Hasarlanma Üzerine Etkisi: Çok Merkezli Deneysel Bir Çalışma
84. Kronik Süpüratif Otitis Mediada Bilgisayarlı Tomografi ve Ameliyat Bulgularının Karşılaştırılması

Oca Tiroidektomi & Parotidektomi
İstanbul
31
2019
Şub Meniere Hastalığı
İzmir
5
2019
Şub Olgularla Rinoloji
Ankara
18
2019
Şub Östaki tuboplasti
İstanbul
21
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale