2013

1. Nazolabial kist: Olgu sunumu
Nasolabial cyst: a case report
2. Olağan dışı bir yaşta horizontal kanal benign paroksismal pozisyonel vertigosu
Benign paroxysmal positional vertigo of horizontal canal in an unusual age
3. Endoskopik sinüs cerrahisinde komplikasyonlar
Complications in endoscopic sinus surgery
4. Aspirin duyarlılığı olan nasal polipozis patogenezinde siklooksijenaz-2 gen ekspresyonunun rolü
The role of cyclooxygenase-2 gene expression in the pathogenesis of nasal polyposis with aspirin sensitivity
5. Obstrüktif uyku apnesi sendromu hastalarında miyopatinin biyokimyasal belirteçler ile değerlendirilmesi
An evaluation of myopathy with biochemical markers in patients with obstuctive sleep apnea syndrome
6. Dev frontal sinüs mukopiyoseli
Giant frontal sinus mucopyocele
7. Mastoid bölgede osteom
Osteoma of the mastoid region
8. Nazal paragangliyom
Nasal paraganglioma
9. Kolesteatomlu hastalarda bilgisayarlı tomografinin duyarlılığı, özgüllüğü ve doğruluğu
Sensitivity, specificity and accuracy of computed tomography in patients with cholesteatoma
10. Nazal fungiform papillom
Nasal fungiform papilloma
11. Palatin tonsilin foliküler dentritik hücreli sarkomu
Follicular dendritic cell sarcoma of the palatine tonsil
12. Silver-Russell sendromu ve tıkayıcı uyku apneli bir olguda adenotonsillektomi
Adenotonsillectomy in a case with Silver-Russell syndrome and obstructive sleep apnea
13. Otitis media hastalarında nazal kavite ve nazofarenksin endoskopik incelemesi
Endoscopic examination of the nasal cavity and nasopharynx in patients with otitis media
14. Total larenjektomi sonrası ses protezi uygulaması komplikasyonları
Complications of voice prosthesis application after total laryngectomy
15. Teknoloji destekli ameliyatların performansını değerlendirmek için model önerisi
A model proposal for evaluating the performance of technology supported surgeries
16. Tek taraflı işitme kayıplarına yaklaşım
An approach to unilateral hearing loss
17. Septoplasti ameliyatı sonrası transseptal dikiş ve polivinil asetat sünger burun tamponunun karşılaştırılması
A comparison of transseptal suturing and polyvinyl acetate sponge nasal packing after nasal septal surgery
18. Adenoidektomi sonrası endoskopi ve ayna ile nazofarenks değerlendirmesinin tedavi sonucuna etkisi
The effect of the postadenoidectomy nasopharyngeal evaluation with an endoscopy and mirror on treatment outcomes
19. Septoplasti sonrası ameliyat sonrası ağrı üzerine intravenöz parasetamol ve tenoksikamın etkinliğinin karşılaştırılması
A comparison of the effect of intravenous paracetamol and tenoxicam on postoperative pain following septoplasty
20. Maksiller sinüs kitlelerinin nadir bir nedeni: Gossipibom
A rare cause of maxillary sinus masses: gossypiboma
21. Parotis glandında sialolitiazis: Sialoendoskopi tedavisi
Sialolithiasis in parotid gland: sialoendoscopic treatment
22. Schmidt sendromu: Olgu sunumu
Schmidt’s syndrome: a case report
23. Larenksin primer ekstranodal Hodgkin dışı lenfoması: Olgu sunumu
Primary extranodal non-Hodgkin’s lymphoma of the larynx: a case report
24. Vokal kord kavernöz hemanjiyomu
Vocal cord cavernous hemangioma
25. Baş ve boyun kanserlerinin tedavisinde transoral minimal invaziv cerrahi tekniklerin yeri
The role of transoral minimally invasive surgical techniques in the management of head and neck cancers
26. Adenotonsillektominin çocuklarda büyüme üzerine etkisi
The effects of adenotonsillectomy on growth in children
27. Üçüncü basamak sağlık kuruluşuna başvuran tularemi olgularının retrospektif analizi
A retrospective analysis of tularemia cases admitted to a tertiary care hospital
28. Bukkal bölge yerleşimli pleomorfik adenom
Pleomorphic adenoma located in the buccal region
29. Doğuştan ranula
Congenital ranula
30. Trakeal divertikül
Tracheal diverticulum
31. Retrofarengeal dev liposarkom: Olgu sunumu
Retrophyrangeal giant liposarcoma: a case report

Eyl Meditrio 5
Girne, Kıbrıs
24
2020
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale