2012

1. Sfenoid sinüs kökenli ekstranazofaringeal anjiyofibrom: Olgu sunumu
Extranasopharyngeal angiofibroma originating from sphenoid sinus: a case report
2. Dev frontal piyomukosel
Giant frontal pyomucocele
3. T2N0M0 supraglottik karsinomda, sadece platinum indüksiyon kemoterapisi sonrası 54 aylık ilginç sürvi
Interesting 54 months survival after platinum based induction chemotherapy regimen alone in a patient with T2N0M0..
4. Tamponlu ve tamponsuz septoplasti uygulanan hastalarda postoperatif mukosiliyer klirens zamanının karşılaştırılması
Comparison of postoperative mucociliary clearance times in patients who had undergone septoplasty with or without..
5. Obstrüktif uyku apnesi sendromunda septoplasti ile birlikte modifiye Fujita uvulopalatoplasti tekniğinin başarısı
Success of modified Fujita technique uvulopalatoplasty with septoplasty in the management of obstructive sleep..
6. Alerjik rinit ve astımda ortak tanı yöntemleri
Diagnostic tools for allergic rhinitis and asthma
7. Enfeksiyondan korunma ve immün sistem
Immune system and protection from infections
8. Ani işitme kayıplarının nadir rastlanan nedenleri: Ondört olgu serisi
Rarely encountered causes of sudden hearing loss: a series of fourteen cases
9. Atomik kuvvet mikroskobu ve tarayıcı elektron mikroskobuyla timpanosklerotik plakların analizi
Analysis of tympanosclerotic plaques via atomic force microscope and scanning electron microscope
10. Timpanoplastide tragal kıkırdak ada ve temporal kas fasya greft sonuçları
Surgical outcomes of tragal island cartilage and temporal muscle fascia grafts in tympanoplasty
11. Farklı belirtilerle başvuran larengofarengeal reflü olgularında 24 saatlik pH monitörizasyon sonuçları
Results of 24-hour pH monitorization in laryngopharyngeal reflux cases presenting with various symptoms
12. Deneysel akut otitis medialı sıçanlarda penisilin ve montelukast sodyumun orta kulak mukozasına etkileri
Effects of penicillin and montelukast sodium on middle ear mucosa in rats with experimental acute otitis media
13. Otistik çocuklarda iki farklı oral ketamin+midazolam premedikasyonunun etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of the effectiveness of two different combinations of oral ketamine and midazolam premedication..
14. Diyarbakır il ve ilçe merkezlerinde ilköğretim ve anaokulu çocuklarında efüzyonlu otitis media prevalansı ve risk..
Prevalence and risk factors1 of otitis media with effusion in primary school and kindergarten children in provincial ..
15. Septorinoplasti ameliyatı yapılan hastalarda ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası yaşam kalitesi değişiminin..
Comparison of the quality of life before and after septorhinoplasty
16. Normal popülasyonda ve frontal rinosinüzitli olgularda resessus frontalisin anatomik varyasyonlarının radyolojik ..
The radiological evaluation of anatomical variations of frontal recess in normal population and cases with..
17. Benign vokal kord lezyonları ve güncel tedavi
Benign vocal cord lesions and treatment update
18. Larengeal tüberküloz: Altı olgu serisi
Laryngeal tuberculosis: report of six cases
19. Sinonazal inverted papillomlara yaklaşımımız
Our approach to sinonasal inverted papillomas
20. Nazal polipli hastalarda serum matriks metalloproteinaz-9 seviyelerinin hastalığın etiyopatogenezindeki rolü.
The role of serum matrix metalloproteinase-9 levels in the etiopathogenesis of nasal polyps.
21. Rinofototerapinin alerjik rinitli olgularda yaşam kalitesine etkisinin uzun dönem sonuçları
The long-term results of the impact of rhinophototherapy on quality of life in cases with allergic rhinitis
22. Vokal kord poliplerinde cerrahi tedavi sonrası ses kalitesinin değerlendirilmesi
Assesment of voice quality following vocal cord polipectomy

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale