2013

1. Total larenjektomili hastada iç kanül aspirasyonu: Olgu sunumu
Inner cannula aspiration in a laryngectomized patient: a case report Zafer Hırçın (E-mail), Görkem Eskiizmir
2. Kombine Mustardé ve Furnas tipi otoplastisi: 85 hastalık deneyim
Combined Mustardé and Furnas type otoplasty: the experience of 85 patients
3. Tiroid kistlerine perkütan etanol enjeksiyonu
Percutaneous ethanol injection into thyroid cysts
4. Parotis tümörlerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tanısal değerini etkileyen faktörler
Factors affecting diagnostic value of the fine-needle aspiration biopsy applied for parotid tumors
5. Alerjik rinit semptomları ve şiddet dereceleri ile spesifik alerjenler ve alerjik rinitin süresi arasındaki ilişki
Relationship between symptoms of allergic rhinitis and their severity with specific allergens and duration of..
6. Baş boyun kanserlerinde prognoz: Hasta ve tedaviyle ilişkili faktörlerin önemi
Prognosis in head and neck cancer: the importance of the patient-, and treatment-related factors
7. Larengotrakeal rekonstrüksiyonda kosta kıkırdağıyla Dacron® greftin karşılaştırması: Deneysel çalışma
Comparison of costal cartilage and Dacron® graft in laryngotracheal reconstruction: an experimental study
8. Larengofarengeal reflü hastalığının tanısında farengeal pH probu ile pilot bir çalışma
A pilot study on diagnosing laryngopharyngeal reflux disease by pharyngeal pH probe monitoring
9. Türk kulak burun boğaz hekimlerinin bilimsel toplantı tercihleri: Anket çalışması
Preferences of Turkish ENT specialists about academical meetings: a survey study
10. Larinks kanserli hastaların tedavi sonuçları, yan etkileri ve sağkalımını etkileyen prognostik faktörler
Treatment results, side effects and prognostic factors affecting survival in patients with larynx cancer
11. Canal wall down mastoidektomi ile birlikte tip III timpanoplasti ameliyatı geçiren hastalarda işitme sonuçları
Hearing results in patients undergoing canal wall down mastoidectomy with type III tympanoplasty
12. İzoretinoin kullanan hastalarda işitme kaybı: Bir yan etki mi yoksa nedeni hiperlipidemi mi?
Investigation of the effects of chronic hypertrophic adenotonsillitis on olfaction and quality of life
13. Kronik hipertrofik adenotonsillitin koklama duyusu ve yaşam kalitesi üzerine etkilerinin araştırılması
Investigation of the effects of chronic hypertrophic adenotonsillitis on olfaction and quality of life
14. Baş ağrısında sinüzit ve mastoidit prevalansı
Prevalence of sinusitis and mastoiditis in headache
15. Thermal welding tonsillektomi ile soğuk bıçak tonsillektominin tonsil büyüklükleri eşliğinde multiparametrik..
Multiparametric comparison of thermal welding versus cold knife tonsillectomy with tonsil size.
16. Helicobacter pylori serum IGG’si pozitif olan larengofarengeal reflülü olgularda total antioksidan kapasite, total..
Total antioxidant capacity, total oxidant level and oxidative stress index in patients with laryngopharyngeal reflux ..
17. İleri evre baş boyun kanserleri kanamalarında acil karotid arter ligasyonu
Urgent carotid artery ligation in advancedhead and neck cancer bleeding
18. Alerjik rinit ve astım komorbiditesinin tedavisinde lökotriyen antagonisti ve antistaminiklerin rolü
Role of leukotriene antagonists and antihistamines in treatment of allergic rhinitis and asthma comorbidity
19. İnce iğne aspiratlarında metastatik yassı epitel hücreli karsinom olarak saptanan brankiyal yarık kisti: Üç olgu sunumu.
Branchial cleft cyst presenting as metastatic squamous carcinoma in fine needle aspirates: report of three case
20. Tiroid cerrahisi yapılan geniş bir hasta serisinin değerlendirilmesi: 462 olgunun analizi
Evaluation of a large spectrum of patients who underwent thyroid surgery: an analysis of 462 cases
21. Supraglottik larenks kanserlerinin cerrahi tedavisinde onkolojik sonuçlarımız
Oncologic outcomes of surgical treatment in supraglottic larynx cancer
22. Büllöz konka, septum deviasyonu ve kronik rinosinüzit arasındaki ilişki
The relationship among concha bullosa, septal deviation and chronic rhinosinusitis
23. Laringofaringeal reflü
Laryngopharyngeal reflux
24. Mediastinal tüberküloz lenfadenopatisine bağlı sol vokal kord paralizisi
Left vocal cord paralysis due to lymphadenopathy of mediastinal tuberculosis
25. Önemli bir toplumsal sorun: Alerjik rinit
An important social problem: allergic rhinitis
26. Yenidoğan indirekt hiperbilirubinemili hastalarda işitmenin değerlendirilmesi
Evaluation of hearing loss in patients with neonatal unconjugated hyperbilirubinemia
27. İdiopatik ani işitme kaybında intratimpanik steroid uygulaması ile klasik tedavi etkinliğinin karşılaştırılması..
Comparative efficacies of intratympanic steroid administration and classic therapy in the management of idiopathic..
28. Reinke ödeminde cerrahi tedavinin ses kalitesi üzerine etkisi: Ses performans anketi ve akustik ses analizi ile..
The effect of surgical treatment on voice quality in Reinke’s edema: an evaluation with vocal performance questionnaire.
29. İzole konjenital dış kulak yolu atrezisinde tamamı implante edilebilen işitme cihazı uygulaması
Fully implantable hearing device in isolated congenital external ear canal atresia

Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale