Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Journal of Medical Updates » 2013 » İleri evre baş boyun kanserleri kanamalarında acil karotid arter ligasyonu
 

İleri evre baş boyun kanserleri kanamalarında acil karotid arter ligasyonu

Katılmış H., Öztürkcan S., Eren E., Songu M., Aslan H., Başoğlu S. M., Bingölballı G. A.

Amaç: Baş boyun kanserli hastalarda tümör infiltrasyonuna bağlı kanama hayatı tehdit edecek boyutta olabilirse de, nadir rastlanan bir komplikasyondur ve acil girişim gerektirir. Bu çalışmada, kliniğimizde ileri evre baş boyun kanserli hastalarda görülen hayatı tehdit eden kanamalarda acil olarak yapılan karotid arter ligasyonu uygulamaları retrospektif olarak incelendi. Yöntem: İleri evre baş boyun kanserli hastalarda gelişen hayatı tekarotid arter ligasyonu, hemoraji, komplikasyon hdit eden kanama nedeniyle son sekiz yılda acil şartlarda karotid arter ligasyonu yapılan 12 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastalar demografik özellikler, tanılar, tedavi yaklaşımları, ligasyon sonrası gelişen nörolojik komplikasyonlar ve mortalite açısından değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 12 hastanın (2 kadın 10 erkek) yaş ortalaması 49.7±9.4 (alt-üst sınır 37-69) yıl idi. On hasta larenks veya hipofarenks karsinomu, bir hasta nazal malign melanom ve bir hasta da bukkal karsinom tanısı ile izlenmekte idi. Kanama, cerrahi ve radyoterapi sonrası nüks gelişen (n=7), inoperabl olarak değerlendirilip radyoterapi veya kemoradyoterapi uygulanan (n=2), hiç tedavi almayan (n=2) ve cerrahi sonrası nüks olan (n=1) hastalarda görüldü. Tedavi amacı ile 10 hastaya (%83.3) a. Karotis kommunis, ikisine (%16.7) a. Karotis eksterna ligasyonu yapıldı ve tümünde kanama kontrolü sağlandı. Cerrahi sonrası nörolojik komplikasyon veya mortalite hiçbir hastada gözlenmedi. Sonuç: Çalışmamızda ileri evre baş boyun kanserli hastalarda görülen hayatı tehdit eden kanamalarda acil olarak yapılan karotid arter ligasyonu uygulamalarının başarılı olduğu gözlendi. Sonuç olarak, tümör infiltrasyonuna bağlı kanamalarda karotid arter ligasyonunun güvenli ve etkili bir yöntem olduğu sonucuna varıldı.

Urgent carotid artery ligation in advancedhead and neck cancer bleeding

Katılmış H., Öztürkcan S., Eren E., Songu M., Aslan H., Başoğlu S. M., Bingölballı G. A.

Objective: Although bleeding due to head and neck cancer infiltration is a rare complication, it may be life threatening and requires urgent intervention. The aim of this study was to investigate the efficiency of carotid artery ligation applications on bleeding patients with advanced head and neck cancer. Methods: Urgent carotid artery ligation performed in the last 8 years for abundant bleeding in 12 patients with advanced stage head and neck cancer were analyzed retrospectively. The patients were evaluated in terms of demographic characteristics, diagnoses, treatment approaches, neurological complications and mortality. Results: Mean age of 12 patients included in the study was 49.7±9.4 (range 37-69), two of them were females (16.7%) and 10 were males (83.3%). Ten patients were diagnosed as carcinoma of larynx or hypopharynx, whereas one patient had nasal malign melanoma and one patient had buccal carsinoma. Abundant bleeding was observed in patients with recurrent disease after surgery and radiotherapy (n=7), applied radiotherapy or chemoradiotherapy as considered inoperable (n=2), received no treatment (n=2) and patient with recurrence after surgery (n=1). Common carotid artery ligation was performed in 10 patients and external carotid artery ligation was performed in two patients and hemostasis was achieved in all of them. No neurological complications or postoperative mortality were observed in any patients after ligation. Conclusion: In our study, it was observed that application of urgent carotid artery ligation was successful in patients with bleeding due to advanced head and neck surgery. Therefore, it was concluded that carotid artery ligation was a safe and effective method for bleeding due to tumor infiltration.

Journal of Medical Updates 2013/3-1 31-33

Haz ERA International Symposium on Asthma and Rhinitis
Sicily
13
2019
Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale