Ana Sayfa » Yayın Arşivi » Journal of Medical Updates » 2014 » Burun tamponlarının septoplasti komplikasyonları ve nazal obstrüksiyon üzerine etkisi
 

Burun tamponlarının septoplasti komplikasyonları ve nazal obstrüksiyon üzerine etkisi

Şengül E., Naiboğlu B., Ertugay Ç. Ö., Ertugay K. Ç., Kaya S. K., Külekçi S.

Amaç: Merosel ve havayollu silikon nazal septal splint tamponlarının septoplasti sonrası oluşabilecek komplikasyonlar ve nazal obstrüksiyon üzerine etkisini karşılaştırmak amaçlanmış ve bu nedenle sineşi, septal perforasyon, rekürren deviasyon gibi postoperatif komplikasyonlar araştırılmış ve Nazal Obstrüksiyon Semptom Skalası kullanılarak nazal obstrüksiyon değerlendirmesi yapılmıştır. Yöntem: Nazal obstrüksiyon şikayeti ile septoplasti operasyonu uygulanan 96 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Hastalar randomize olarak Grup A (merosel grubu) ve Grup B (silikon splint grubu) diye ikiye ayrılmıştır. Cerrahiden iki ay sonra hastalar tekrar değerlendirilmiş ve 4 farklı değişken araştırılmıştır: (1) rekürren deviasyon, (2) sineşi, (3) septal perforasyon, (4) Nazal Obstrüksiyon Semptom Skalası. Bulgular: Merosel grubunda daha çok postoperatif komplikasyon gözlenmiş ancak bu bulgu istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Ayrıca iki grup arasındaki Nazal Obstrüksiyon Semptom Skalası skorları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlılık teşkil etmemiştir (p>0.05). İlginç olarak, sineşisi bulunan hastaların Nazal Obstrüksiyon Semptom Skalası skorlarının sineşisi olmayan hastalar ile karşılaştırıldığında anlamlı oranda daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç: Verilerimiz istatistiksel olarak anlamlılık teşkit etmese de, bizim çalışmamız ve önceki çalışmalar intranazal splint kullanımının yaşam kalitesi açısından daha iyi olduğunu göstermektedir ancak ilave çalışmalar gerekmektedir.

Effect of nasal packs on nasal obstruction and complications of septoplasty

Şengül E., Naiboğlu B., Ertugay Ç. Ö., Ertugay K. Ç., Kaya S. K., Külekçi S.

Objective: We aimed to compare the use of Merocel nasal packs and airway integrated silicone nasal septal splints in the management of postoperative complications such as synechia formation, septal perforation, recurrent deviation and to evaluate nasal obstruction by using Nose Obstruction Symptom Evaluation scale following septoplasty. Methods: Ninety-six patients who complained of nasal obstruction and underwent septoplasty under general anesthesia were enrolled in the study. The patients were randomly allocated into two groups as Group A (Merocel group) and Group B (silicone splint group). A follow-up visit was scheduled two months after surgical procedure and four different variables were investigated: (1) recurrent deviation (2) synechia (3) septal perforation; and (4) Nose Obstruction Symptom Evaluation scale score. Results: We found more frequent postoperative complications in the Merocel group but this finding was not statistically significant (p>0.05). Additionally comparison of Nose Obstruction Symptom Evaluation scale scores for nasal packing materials did not detect statistically significant difference between 2 groups (p>0.05). Interestingly, we identified that in a subset of patients who had synechia formation, Nose Obstruction Symptom Evaluation scale scores had been significantly higher in comparison with the patients without synechia formation (p<0.05). Conclusion: Although our data did not reach statistical significance, our study and previous reports support a better quality of life by using intranasal splints, but that needs further studies.

Journal of Medical Updates 4(2):56-60

Eki Medi Trio 4
Cratos Premium Hotel - Girne KKTC
3
2019
Kullanım Şartları
 LookUs & Online Makale